Advokaten 2 God advokatskik for forsvarere

Print Print
26-02-2017

 

Advokatnævnet fandt, at advokat A havde handlet i strid med god advokatskik ved at påtage sig forsvarerhvervet for T og i den forbindelse at erklære, at han kunne give møde på samtlige de berammede retsdage.

I en sag om ombeskikkelse af forsvarere lagde Advokatnævnet vægt på, at forsvarerhvervet er personligt. Nævnet har haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om god advokatskik for forsvarere i flere sager. Læs her om to af sagerne.

Af Cecilie Holt Nielsen, chefkonsulent, Advokatnævnet

Advokatnævnet traf ved kendelse af 30. november 2016 afgørelse i en sag om en beskikket forsvarers pligt til at møde personligt under hovedforhandlingen i en straffesag samt spørgsmålet om senere ombeskikkelse. Klagen var indgivet af byretten.
Advokat A blev 3. juni 2015 beskikket som forsvarer for T i et større sagskompleks, og advokaten oplyste på forespørgsel, at han kunne give møde på 50 nærmere angivne dage, hvor sagen var berammet til hovedforhandling. T blev samtidig varetægtsfængslet in absentia.
Advokat B, der var ansat på advokat A’s advokatkontor, anmodede i oktober 2015 om at blive beskikket forsvarer for T, idet anmodningen blev efterfulgt af to e-mails, der fremstod som hidrørende fra T, i hvilke T bekræftede sit ønske om ombeskikkelse.
Byretten afslog anmodningen om ombeskikkelse ved kendelse, idet retten fandt, at der ikke var grundlag for at træffe afgørelse om forsvarerskifte. Retten lagde blandt andet vægt på, at T fortsat var på fri fod, og at et ønske om forsvarerskifte måtte ske ved personligt fremmøde i retten. Retten lagde endvidere vægt på, at retten i sagskomplekset vedrørende andre tiltalte på skriftligt grundlag havde truffet afgørelse om forsvarerskifte, hvor det efterfølgende viste sig, at der ikke fra den sigtedes/tiltaltes side havde været et reelt ønske om ombeskikkelse. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse om nægtelse af ombeskikkelse.
Advokatnævnet fandt, at advokat A havde handlet i strid med god advokatskik ved at påtage sig forsvarerhvervet for T og i den forbindelse at erklære, at han kunne give møde på samtlige de berammede retsdage. Nævnet lagde herved vægt på, at advokat A på tidspunktet for sin beskikkelse som forsvarer for T allerede havde aftalt berammelse af en straffesag med en anden byret på retsdage, der for en dels vedkommende var sammenfaldende med hovedforhandlingen i sagen mod T.
Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at forsvarerhvervet er et personligt hverv, og at der var tale om et overordentlig stort sagskompleks. Under hensyntagen til, at advokat A var tidligere sanktioneret af Advokatnævnet, pålagde nævnet advokat A en bøde på 40.000 kroner. Advokatnævnet fandt derimod, at advokat A og advokat B ikke havde tilsidesat god advokatskik ved på T’s vegne at have anmodet retten om ombeskikkelse, og nævnet frifandt således begge advokater herfor.   

Arrestbesøg på trods af tilbagekaldt beskikkelse
Advokatnævnet afsagde kendelse 27. juni 2016 i en sag, der også vedrørte ovennævnte sagskompleks.
Byretten havde klaget over, at advokat C havde misbrugt sit hverv som forsvarer for T. Advokat C blev beskikket som forsvarer for T 11. marts 2015, men henset til at han alene kunne give møde på 26 ud af de 50 berammede retsdage, blev advokat C’s beskikkelse tilbagekaldt 13. maj 2015.
Advokat C havde efterfølgende telefonisk kontakt med T, og 16. maj 2015 foretog han ved en advokatfuldmægtig et arrestbesøg hos T.
Ved e-mail til retten af 18. maj 2015 oplyste advokat C, at T ønskede advokat D beskikket som forsvarer. Byretten beskikkede samme dag advokat D som forsvarer for T.
Advokatnævnet fandt, at advokat C havde handlet groft i strid med god advokatskik ved at have foretaget et arrestbesøg hos T på trods af, at retten forinden havde tilbagekaldt beskikkelsen af advokat C som forsvarer for T, og ved med e-mail til retten at have ageret i sagen på vegne af T. Nævnet lagde ved afgørelsen særlig vægt på, at T på tidspunktet for arrestbesøget befandt sig i en yderst presset situation, og at det måtte anses for godtgjort, at advokat C var orienteret om, at retten 13. maj 2015 havde tilbagekaldt beskikkelsen.
Advokat C blev pålagt en bøde på 40.000 kroner, idet nævnet herved lagde vægt på, at advokat C i 2014 blev pålagt en sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik. Advokat C har indbragt sagen for retten, men har efterfølgende hævet sagen.
Begge kendelser kan læses i anonymiseret form i Advokatsamfundets Vidensdatabase: Viden.advokatsamfundet.dk.


Cecilie Holt Nielsen
Chefkonsulent, Advokatnævnet