Advokaten 1 - Leder - Byg videre på domstolenes gode erfaringer

Print Print
27-01-2017

 

“Min vision for området er, at skilte familier skal møde ét system med forståelige regler og enkle processer.”
Sådan lød det fra tidligere social- og indenrigsminister Karen Ellemann, da hun sidste år præsenterede regeringens vision for et enstrenget familieretssystem – en vision som den nuværende børne- og socialminister Mai Mercado også har gjort til sin mærkesag.
Tanken bag et enstrenget system er grundlæggende noget, som Advokatrådet hilser velkomment. Op mod hvert andet ægteskab bliver i dag opløst – og jeg tror, at de fleste kan være enige om, at det er vigtigt at skabe et system, der i videst muligt omfang er konfliktdæmpende, som giver mulighed for, at familierne selv kan være med til at finde de rigtige løsninger og som gør, at ingen farer vild i de mange instanser, der bliver involveret undervejs.
I Advokatrådet er vi ikke i tvivl om, at den rigtige ramme for en enstrenget familieretsstruktur er domstolssystemet – og ikke en administrativ løsning i eller i tilknytning til statsforvaltningen, som der også har været fremsat forslag om.
Det er der flere grunde til – men jeg vil gerne pege på det vigtigste: borgernes retssikkerhed.
Der er en grund til, at konflikter mellem borgere i Danmark altid har været løst ved domstolene. Her sikrer retsplejeloven nemlig, at der er en uafhængighed, som er med til at skabe den tryghed og retssikkerhed, borgeren har krav på. At skabe et rent administrativt system vil være et brud med den tradition og vil ikke kunne sikre de samme, helt fundamentale retsgarantier.
En administrativ løsning vil desuden ikke rumme hele sagen. En tvangsfuldbyrdelse, som bygger på en administrativ afgørelse, vil eksempelvis stadig kræve fogedrettens medvirken, ligesom skifteretten også vil være den myndighed, som foretager bodelingen. Domstolene kommer man derfor ikke uden om, selvom der skabes et enstrenget administrativt system. 
Et andet væsentligt forhold er, at administrative afgørelser ikke har samme vægt i hele verden – et problem, som vi i lyset af globaliseringen er nødt til at tage alvorligt. Eksempelvis har den administrative afgørelse – i modsætning til domstolsafgørelsen – ikke gyldighed i Italien.
I Nordsjælland har domstolene igennem en årrække skabt et stærkt fokus på familieretssagerne, og blandt andet haft succes med en konfliktdæmpende tilgang til familieretssagerne. Advokatrådets opfordring til børne- og socialministeren er derfor denne: Byg videre på de gode erfaringer hos domstolene, og de tanker, der faktisk gør, at det fungerer efter hensigten, i stedet for at skabe et helt nyt system, som blandt andet lider under svage retssikkerhedsmæssige garantier for borgerne.