Advokaten 1 - Kort Nyt

Print Print
27-01-2017

 

Retssikkerhedskonference: Skatteministeren løftede sløret for næste retssikkerhedspakke

Transparens, klarhed i lovgivningen og genopretning af retssikkerheden. Det var overskrifterne på Retssikkerhedskonferencen, som Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR – Danske Revisorer afholdt på Christiansborg 18. januar. Her løftede skatteminister Karsten Lauritzen sløret for, hvad Retssikkerhedspakke III kommer til at indeholde.
“Det bliver en gammel dame, som vi rusker op i – nemlig skattekontrolloven. Det er nødvendigt, da dele af den stammer helt tilbage fra 1946”, sagde ministeren og uddybede, at det bærende bliver at dele loven op i to områder: kontrol og indberetning.
“De høringssvar, som allerede er kommet ind vedrørende denne opdeling er positive. Det vil styrke retssikkerheden at opdele loven, fordi den bliver mere overskuelig – det gælder både for borgere og virksomheder, men også de myndigheder, der skal administrere loven. Mit ønske er, at SKATs beføjelser bliver trukket op i loven, og at der bliver klare regler, som er til at forstå”, sagde Karsten Lauritzen.

Advokatsamfundet inviterer til fokusgruppeinterview om trusler og chikane
I maj 2016 foretog Advokatsamfundet en undersøgelse om trusler og chikane af familie- og strafferetsadvokater. Undersøgelsen viste, at mange har været udsat for trusler eller chikane, og at op mod hver tredje af de truede har frasagt sig en konkret sag.
På den baggrund har Advokatsamfundet iværksat et projekt, der blandt andet skal give advokaterne værktøjer til bedre at håndtere trusler.

Ny dato for implementeringen af digitale hovedforhandlinger i straffesager
Domstolsstyrelsen meddelte i oktober sidste år, at den fulde ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen om digitale hovedforhandlinger i straffesager, der skulle være trådt i kraft 1. november 2016, måtte udskydes på grund af problemer med færdiggørelse af en teknisk løsning hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten.
Den 2. januar 2017 meddelte Domstolsstyrelsen imidlertid, at der nu foreligger en revideret plan fra Rigspolitiets IT, hvorfor det forventes, at de resterende sager, som er omfattet af aftalen, begynder at blive overleveret digitalt fra 1. maj 2017. 
Endvidere er det blevet afklaret, at sagerne fremadrettet vil blive sendt til forsvarerne via Digital Post/e-Boks, dog fortsat sådan at meget store sager, som overstiger kapacitetsgrænsen i e-Boks, bliver overleveret på krypteret USB.
Næste møde med Domstolsstyrelsen forventes afholdt i februar.

ADVOKATNÆVNET

Advokat agerede på vegne af en sigtet selvom beskikkelsen som forsvarer var tilbagekaldt
A havde været beskikket som forsvarer for X, der var sigtet i et større sagskompleks, men beskikkelsen blev tilbagekaldt af retten 13. maj. A besøgte X i arresten 16. maj og anmodede ved e-mail af 18. maj på vegne X retten om at beskikke en ny, navngiven forsvarer for X. Advokatnævnet fandt, at A havde handlet groft i strid med god advokatskik ved at have foretaget arrestbesøget og ageret på X's vegne på et tidspunkt, hvor beskikkelsen var tilbagekaldt. A blev pålagt en bøde på 40.000 kr.

Læs flere nye kendelser på Viden.advokatsamfundet.dk