Advokaten 9 Kort Nyt

Print Print
21-11-2016

 

Landsforsvarer i Grønland
Justitsministeriet søger kandidater til hvervet som landsforsvarer i Grønland. Landsforsvareren har til opgave at varetage hensynet til et effektivt forsvar i kriminalsager og skal i den forbindelse forestå grund- og efteruddannelsen af forsvarere i Grønland.
Landsforsvareren skal endvidere vejlede og rådgive forsvarerne i konkrete kriminalsager, kommunikere væsentlige afgørelser og tilkendegivelser med videre fra domstolene til forsvarerne samt udarbejde en vejledning om blandt andet god forsvarerskik.

Læs Justitsministeriets jobopslag på www.advokatsamfundet.dk.


Konference om retssikkerhed på skatteområdet
Skattelovgivningen er et retsområde præget af hyppige lovændringer og stor kompleksitet, og som borger eller virksomhed risikerer man at miste overblikket, når man skal finde rundt i junglen af regler på området.
Det er en af grundene til, at Advokatsamfundet onsdag 18. januar 2017 stiller skarpt på retssikkerhedsmæssige problemstillinger på skatteområdet på en stor heldagskonference arrangeret i samarbejde med Danske Advokater og FSR – Danske Revisorer.  Hovedtemaerne på konferencen vil være, hvordan man sikrer en nødvendig og klar skattelovgivning – og hvorvidt Danmark har den fornødne specialisering i domstolsbehandlingen, når det er gået galt.
Konferencen, der er støttet af Dreyers Fond, afholdes på Christiansborg i Fællessalen 18. januar 2017.

Se programmet på www.advokatsamfundet.dk.


Advokatnævnet: fortsat gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under fem måneder
Der er i oktober måned 2016 registreret 75 nye klager og genoptagelsesanmodninger. Der er i samme periode afsluttet 103 sager, viser de seneste tal fra Advokatnævnet, der ved udgangen af oktober havde 409 verserende sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager sluttet til og med oktober måned 2016 er fortsat nede på 4,5 måneder.

Nye kendelser i Vidensdatabasen
Husk, at Advokatsamfundets Vidensdatabase, som er tilgængelig på Viden.advokatsamfundet.dk, løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!


Konvention om advokater
Advokater spiller en vigtig rolle i samfundet og bidrager til at højne retssikkerheden, og for blandt andet at beskytte advokater og sikre, at deres rolle ikke udvandes, har den europæiske sammenslutning af advokater (CCBE) anmodet Europarådet om at udarbejde en konvention om advokater. Denne anmodning har Europarådet taget positivt imod og har fremsat beslutningsforslag om at indlede arbejdet med en sådan konvention.