Advokaten 6 Kort Nyt

Print Print
25-08-2016

 

Forbud mod at medbringe mobiltelefoner i fængsler
Det generelle forbud mod at medbringe mobiltelefoner med videre i Kriminalforsorgens institutioner trådte i kraft 1. august 2016. Forbuddet, der også gælder forsvarsadvokater, indebærer blandt andet, at forsvarsadvokater ikke længere har adgang til internettet under besøg i fængsler og arresthuse.  
På baggrund af blandt andet Advokatsamfundets kritik af forbuddet mod at medbringe mobiltelefoner med videre i fængsler og arresthuse har direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen, Johan Reimann, ved brev af 12. august 2016 indvilliget i at holde et møde med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater for at drøfte, hvordan advokaternes gener ved ordningen begrænses.
Endvidere er Kriminalforsorgens institutioner instrueret om fra 12. august under nærmere beskrevne vilkår at give advokater dispensation fra reglen om, at en medbragt PC skal være indstillet således, at den ikke trådløst kan tilgå internettet, hvis der i institutionen endnu ikke er etableret LAN-forbindelse. Endvidere er der etableret en overgangsordning, hvorefter der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra kravet om en skærmstørrelse på over 10 tommer.

Udpegning af Advokatrådsmedlem 
Advokat Iben Winsløw, der er medlem af Advokatrådet, er netop blevet udpeget som medlem af det nye udvalg om ejerlejlighedsloven.
Udvalget har til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, herunder belyse og vurdere muligheder og konsekvenser ved at ændre den gældende regulering.

Husk indberetning ved nyt advokatselskab?
Husk at give besked til Advokatsamfundet, når et nyt advokatselskab er stiftet. Brug link til indberetningsskemaet nedenfor. Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne er selskaber, så skal der indsendes en blanket for hvert selskab.
Også ændringer i selskabets ejerforhold ved eksempelvis indtræden eller udtræden af selskabsdeltagere, skal på samme måde indberettes.

Indberetningsskemaet, hvor der også kan findes mere information omkring advokatselskaber, findes her.

Nyt job?
Som advokat har du pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse. Send også information om din ny mailadresse, telefonnummer, datoen for flytningen og sikker e-mail. Skifter du samtidig ansvarsforsikringsselskab, bør forsikringsselskab og policenummer også oplyses.

Send en mail med dine nye oplysninger til samfund@advokatsamfundet.dk.