Advokaten 6 Fokus på advokatens grundlæggende værdier

Print Print
25-08-2016

 

Bedre føling med, hvad der rører sig på den internationale scene. Det er den klare målsætning for Advokatrådets Internationale Udvalg, som følger dagsordenerne i IBA og CCBE tæt – det gælder blandt andet grundlæggende værdier såsom advokatens tavshedspligt.

Af Hanne Hauerslev

Værdier, som advokater i Danmark næppe skænker en tanke i dagligdagens travlhed, er noget af det, som står allerøverst på dagsordenen på verdensplan.
- Trenden er, at der internationalt er ønsker om at skabe regelsæt for advokater, som helt grundlæggende udfordrer vores værdier. Det er vores egne kerneværdier som retssikkerhed, uafhængighed og integritet, som vi i dagligdagen måske ikke skænker en tanke, fordi det er helt basalt for os, at det er en platform, vi står på. Men fra forskellig side er der initiativer på vej, som rører ved vores integritet, fordi de er på vej til ret præcist at regulere, hvordan vi skal rådgive klienterne, siger Randi Bach Poulsen, der er formand for Advokatrådets Internationale Udvalg.
- Helt grundlæggende skal vi jo som advokater rådgive inden for lovens rammer. Problemet opstår, når politikere i konventioner pålægger os at rådgive på en bestemt måde inden for disse rammer. Det er ikke, fordi vi hverken kan eller skal undgå internationale reguleringer. Nu har vi fået UNGP – United Nations Guiding Principles – som favner de tidligere konventioner. IBA har besluttet, at UNGP skal gælde for alle advokatsamfund, og vi har dermed en forpligtelse til at være en del af disse regler, der blev vedtaget på et møde i Wien i foråret. Heldigvis er den forhandlet på plads, så den præcis ikke udfordrer vores integritet, men vi har øje for de andre regulativer, som er på vej, for det er vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende, inden vi er bundet af vedtagne regler, forklarer Randi Bach Poulsen, der også bruger det internationale samarbejde som inspiration til tiltag nationalt.
- Det internationale miljø giver mulighed for at dele viden om og få inspiration til, hvordan du optimerer nationalt og skaber et advokatsamfund, som på mange forskellige planer giver værdi for medlemmerne. Mange steder er der for eksempel fokus på, hvordan advokatsamfundene kan støtte unge advokater, som ikke nødvendigvis forstår og værdsætter betydningen af en organisation. Især når der er tale om obligatorisk medlemskab, er det vigtigt at have fokus på medlemmernes behov, og her er der bud fra hele verden på alt fra informationstjenester til udvikling af et dilemmaprogram på app, som Holland netop har gjort.

Alternativ juridisk rådgivning
Et af de helt store emner internationalt er alternativer til den klassiske juridiske rådgivning, hvor tesen om, at computere har bedre evne end mennesker til at løse problemer hurtigt og uden fejl, er til diskussion. Det er en udvikling, der allerede er langt, og hvor rådgivning rækker helt til, at sagen skal for domstolene.
- Der ligger væsentlige spørgsmål i umiddelbar forlængelse af de muligheder, som forbrugerne får, når computeren udarbejder testamentet – for hvem har ansvaret for, at forbrugeren ikke kommer i klemme, hvis der sker fejl?  Jeg ved, at England og USA er langt på området, og at en række kontorer i USA afprøver de computerbaserede løsninger lige nu. Det rejser en række etiske spørgsmål. Det gælder ikke alene ansvaret over for forbrugeren – men også andre regulatoriske spørgsmål som for eksempel tavshedspligten, forklarer Randi Bach Poulsen, der også peger på andre områder, hvor øget regulering diskuteres internationalt.
- Et andet stort emne er regulering af alternativ juridisk rådgivning, og her har blandt andet Finland implementeret en regulering, mens vi ser tiden an i Danmark. I USA er der mange såkaldte law schools, hvor du hurtigt kan få en uddannelse, der berettiger dig til at få et messingskilt på døren med dit navn og titlen lawyer. Men hvilke regler, juridiske rådgivere på verdensplan er omfattet af, er uklart, og noget som man for øjeblikket forsøger at danne sig et overblik over i IBA’s regi, siger Randi Bach Poulsen.

En håndsrækning
Regulering, konkurrence og innovation er også store emner hos CCBE, hvor advokat Karen Larsen fra Advokatrådets Internationale Udvalg følger udviklingen og deltager i arbejdet. Også på europæisk plan er de grundlæggende advokatetiske værdier under pres.
- Her i Danmark tror vi, at de grundlæggende værdier er en selvfølge. Men jeg vil gerne understrege, at det ikke er tilfældet. Som Randi har nævnt, er der internationalt og også på europæisk plan mange tiltag, der vil underminere for eksempel vores tavshedspligt og klienternes sikkerhed for kvalificeret, uvildig rådgivning, siger Karen Larsen.
- Men vi skal også huske på, at der allerede er andre lande tæt på os, hvor retssikkerheden ikke har de bedste vilkår, og hvor advokaterne har brug for opbakning. Det gælder både om at sikre og at skabe rammer for advokaterne nationalt. Derfor yder CCBE bistand med at etablere advokatorganisationer, og det er vigtigt at støtte op om det arbejde, netop fordi vi har erfaringen og gerne videregiver de værdier, vi arbejder med, siger hun.
Et andet vigtigt – omend mere usædvanligt CCBE-projekt – er den juridiske støtte til migranter og flygtninge, som kommer fra primært Syrien til Grækenland via Lesbos.
- Det er jo en del af advokaters dna, at alle har ret til juridisk rådgivning. Men den ret har de forskellige regeringspakker mildest talt ikke prioriteret.  Derfor har CCBE bedt de europæiske advokatsamfund om midler til at sende advokater til Lesbos for at give en håndsrækning med at rådgive flygtninge om deres rettigheder, og reaktionerne har været enormt positive. Advokatsamfundet i Danmark har søgt om støtte hos Dreyers Fond, der har bidraget med 75.000 kr. Det vil stadig være en ulønnet opgave for danske advokater, men omkostningerne vil blive betalt. Jeg ser positivt på initiativet, for vi advokater har jo ikke et korps, som automatisk træder til i verdens brændpunkter. Derfor er det vigtigt, at der er en organisation til at løfte denne opgave.

Randi Bach Poulsen
Advokat og partner hos Bech-Bruun. Medlem af Advokatrådet og formand for Det Internationale udvalg med ansvar for IBA.

Karen Larsen
Advokat, Advokatfirmaet Kyed & Jybæk, København. Medlem af Advokatrådet og Det Internationale Udvalg med ansvar for CCBE.

CCBE-indsatsen på Lesbos
Grækenland har i 2015 været det primære ankomststed for mere end én million flygtninge og migranter, som er søgt til Europa. I den forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, sammen med Deutscher Anwalts Verein iværksat en koordineret indsats, hvor advokater fra hele Europa, herunder også fra Danmark, vil kunne udsendes til Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde juridisk rådgivning til flygtninge og migranter.
Det er en forudsætning for at blive udsendt, at advokaterne har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Det er endvidere en forudsætning, at advokaterne taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel. Fra dansk side har Dreyers Fond doneret 75.000 kroner til formålet.

Læs mere om, hvordan du som advokat søger om udsendelse på Advokatsamfundet.dk.

Advokatrådets Internationale udvalg
Det Internationale Udvalg varetager en række funktioner i forbindelse med Advokatrådets internationale arbejde, herunder særligt overvågning af internationale forslag og tendenser, som er af væsentlig betydning for advokater, og som Advokatrådet efter sin vedtægt i øvrigt har til opgave at beskæftige sig med.
Udvalget varetager særligt opgaver i relation til arbejdet i CCBE, men også Advokatrådets arbejde i IBA og andre internationale fora dækkes.

Det Internationale Udvalg bistår Advokatrådet ved:

  • udvælgelse og håndtering af fokusområder inden for den af Advokatrådet til enhver tid vedtagne prioritering af det internationale arbejde,
  • koordinering og vidensdeling med Advokatrådets øvrige udvalg,
  • koordinering og udvikling af opgavevaretagelsen i CCBE's komiteer og arbejdsgrupper,
  • forberedelse og afholdelse af CCBE Forum møder (som en del af samarbejdsaftalen med Danske Advokater),
  • synliggørelse og konkretisering af det internationale arbejde og dets betydning for den danske advokat og det danske retssamfund.

Medlemmer af det Internationale Udvalg
Advokat Randi Bach Poulsen (formand)
Advokat Karen Larsen (Head of Delegation CCBE)
Advokat Nis Marinus Dommergaard
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Jan Hollmén Olesen