Advokaten 5 Kort Nyt

Print Print
29-06-2016

 

Arbejdsgruppen om advokatreguleringen genoplives
Justitsministeren har i et brev til Advokatrådets formand oplyst, at regeringen har besluttet at genoplive den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende bedre konkurrence i advokatsektoren. Arbejdet i arbejdsgruppen har ellers været sat i bero siden regeringsskiftet sidste år, men nu er det besluttet at fortsætte arbejdet.
Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, hvorimod der ikke er nogen ekstern repræsentation, herunder fra advokatsektoren. Advokatrådet, Danske Advokater og FSR-Danske Revisorer er i stedet tilbudt at deltage i en følgegruppe, hvilket Advokatrådet har sagt ja tak til.
Læs brevet fra justitsministeren på Advokatsamfundet.dk.

Digital post
Den centrale anklagemyndighed og Retspsykiatrisk Klinik overgår til digital postafsendelse. Det betyder, at al post fra Rigsadvokaten, statsadvokaterne og Retspsykiatrisk Klinik fremover vil blive sendt ud digitalt til borgere, andre myndigheder og samarbejdspartnere. Dette vil ske via sikker mail eller e-Boks. Læs mere om overgangen til digital postafsendelse på advokatsamfundet.dk.

God advokatskik: Direkte henvendelse
Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det var en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat fremsendte et brev direkte til en modpart, når advokaten antog, at modparten var repræsenteret ved en navngiven advokat.
Læs mere på Advokatsamfundets Vidensdatabase, som er tilgængelig på Viden.advokatsamfundet.dk, løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik.

CCBE indsats på Lesbos
Grækenland har i 2015 været det primære ankomststed for mere end én million flygtninge og migranter, som er søgt til Europa. I den forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, sammen med Deutscher Anwalts Verein iværksat en koordineret indsats, hvor advokater fra hele Europa, herunder også fra Danmark, vil kunne udsendes til Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde juridisk rådgivning til flygtninge og migranter. Det en forudsætning for at blive udsendt, at advokaterne har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Det er endvidere en forudsætning, at advokaterne taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel. Fra dansk side har Dreyers Fond doneret 75.000 kr. til formålet.
Læs mere om, hvordan du som advokat søger om udsendelse på Advokatsamfundet.dk.