Advokaten 3 Kort Nyt

Print Print
12-04-2016


Den europæiske OTB-platform for grænseoverskridende forbrugerklager er i luften
EU har nu oprettet den webplatform, som skal gøre det lettere for forbrugerne at finde frem til den relevante klageinstans, når forbrugerne handler over landegrænser. Advokatnævnet er registreret på platformen som klageinstans for salærtvister mellem en forbruger og en dansk advokat.
De europæiske erhvervsdrivende – herunder også advokater – som handler via internettet, skal linke til OTB-platformen. Læs mere om advokaters forpligtelse til at linke til OTB-platformen på Forbruger Europa og i Advokaten 7/2015.

Advokatnævnets sagsbehandlingstid fortsætter med at falde
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afsluttet i 1. kvartal 2016 er på 4,3 måneder, og dermed fortsat under de seks måneder, som i nævnets forretningsorden er opstillet som målsætning for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Der afsluttes fortsat flere sager, end der kommer ind.
I marts 2016 er der registreret 124 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 126 sager. Antallet af verserende sager var ved udgangen af februar måned nedbragt til 463 sager. En stor del af disse sager er under skriftveksling, det vil sige beror på, at sagens parter indsender skriftlige indlæg.
Husk at Advokatsamfundets Vidensdatabase løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!

Kendelse: Et potentielt stort modkrav gjorde en konkursbegæring uberettiget
En investor havde et krav mod et selskab i form af sagsomkostninger fastsat ved dom. Der kunne dermed ikke være tvivl om fordringens klarhed, men da selskabet havde et potentielt modkrav mod investoren, der væsentligt oversteg konkursfordringen, var det uberettiget at indgive konkursbegæringen.
Læs flere nye kendelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

Dreyers Fonds Hæderspris til menneskerettighedsadvokat
Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater på 400.000 kroner til advokat Tyge Trier. Han får prisen for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab og undervisning som ved førelse af skelsættende retssager.
Det er et væsentligt bidrag til retsudviklingen inden for folkeretten og menneskerettigheder i Danmark, der har sikret advokat Tyge Trier Dreyers Fonds Hæderspris i år.
“Helt tilbage fra studiet på Københavns Universitet involverede han sig i undervisning og forfattervirksomhed blandt andet som medforfatter til bogen ‘Menneskeret’, der er anvendt i hele Norden og i Tyskland. Herudover har Tyge gennem årene forfattet en lang række juridiske artikler og indlæg i den samfundsmæssige debat,” sagde advokat Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen.  

Strategi for Advokatrådets Internationale arbejde
Advokatrådets Internationale Udvalg har i efteråret udarbejdet kommissorium og strategi for sit kommende arbejde. Vidensdeling og værdi for medlemmerne skal være i fokus ved det internationale arbejde. Det næste skridt i processen bliver at gennemgå de nuværende fokusområder og vurdere om disse områder bringer tilstrækkelig værdi for medlemmerne, og om den opnåede viden ved arbejdet videreformidles i tilstrækkeligt omfang til medlemmer med interesse inden for området.

ÅRSFEST 2016
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du er blevet/bliver advokat i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Advokatrådet inviterer til Årsfest for nye advokater 16. september 2016.