Advokaten 1 Fokus på e-learning og forebyggelse

Print Print
01-02-2016

 

Ny vejledning om e-learning og forebyggelse af at advokater overholder pligten til efteruddannelse. Det har været de to vigtigste fokusområder i 2015 i Uddannelsesudvalget, der også har fået ny formand.

Af Troels Larsen, ph.d., sekretær for Uddannelsesudvalget

Advokatrådet vedtog i slutningen af 2014 en ny formulering vedrørende e-learning til vejledningen om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Formålet med den nye formulering er at tydeliggøre de krav til efteruddannelse, som gennemføres med e-learning som platform.  Den nye formulering sikrer både et højt fagligt niveau samtidig med den fleksibilitet, som ofte følger med de forskellige e-learning platforme. Tilbagemeldingerne har været positive såvel fra kursusudbyderne som fra deltagerne.
Både Advokatrådet og Uddannelsesudvalget ser positivt på e-learning som en måde, hvorpå advokater og advokatfuldmægtige kan opfylde deres efteruddannelsesforpligtelse. Udover at bidrage til at udbygge det høje faglige krav, som stilles til advokater og deres fuldmægtige, er kurser gennemført ved e-learning ofte mulige at gennemføre i en travl hverdag. Derudover fjerner e-learning kursers geografiske eller fysiske barrierer for at deltage i efteruddannelse. For eksempel kan det være meget tidskrævende, hvis man driver forretning i Nordjylland at skulle deltage i temadage i København.
Derudover er den nye formulering fleksibel, når det drejer sig om, hvilket medie e-learning gennemføres på. Særligt skal fremhæves, at det under visse betingelser kan være acceptabelt at gennemføre efteruddannelse ved hjælp af podcasts, så længe kravet om interaktivitet er opfyldt.
Kravene til undervisningsindholdets faglige niveau er naturligvis stadig de samme. Derudover gælder formalitetskravet om, at undervisningen minimum skal være af 3 x 45 minutters varighed.

Reminder om efteruddannelse
Et andet initiativ, som er gennemført på efteruddannelsesområdet, er, at advokaterne seks måneder før efteruddannelsesperiodens udløb modtager en meddelelse om, at de skal gennemføre og indberette minimum 54 lektioners efteruddannelse.
Tilbagemeldingerne har været særdeles positive. Servicemeddelelse forudsætter dog, at Advokatsamfundet til enhver tid har advokaternes og deres fuldmægtiges opdaterede kontaktoplysninger.

Kurser om salg kan ikke medregnes
Advokatsamfundet konstaterer desværre stadig på tilsyn, at advokater og deres fuldmægtige medregner kurser, som skal styrke den enkelte advokats salg, branding og markedsføring.
Disse kurser kan ikke medregnes til opfyldelse af advokaters obligatoriske efteruddannelsesforpligtelse. Afgørende i denne sammenhæng er, at den tilegnede viden ikke kommer klienten til gode, men alene advokaten. Anderledes ved for eksempel kurser i kommunikation, der styrker advokatens arbejde i retssalen og dialogen med klienterne.
I denne sammenhæng er det væsentligt at understrege, at Uddannelsesudvalget ikke forhåndsgodkender kurser, og at det er tilfældet uanset, hvordan kursusudbyderne måtte præsentere det. Er man i tvivl, om et kursus kan medregnes til opfyldelse af en advokats eller fuldmægtigs efteruddannelsesforpligtelse, er man altid velkommen til at ringe ind til Advokatsamfundets sekretariat, som gerne giver telefonisk vejledning. Derudover ligger der også en brugervenlig vejledning på Advokatsamfundets hjemmeside Advokatsamfundet.dk.

Ny formand
Advokatrådet udpegede medio 2015 advokat Johnnie Schmidt som ny formand for Uddannelsesudvalget. Advokat Johnnie Schmidt har været godt fem år hos Københavns Lufthavne A/S. Inden da var han hos advokatfirmaet Lett.

Troels Larsen
Sekretær for Uddannelsesudvalget. Cand.jur. fra 2006. Forskningsassistent inden for international medieret Oxford Universitet. Ph.d. fra Queen Mary, University of London. Siden 2013 ansat i Advokatsamfundet.

Uddannelsesudvalget
Den primære opgave er at tage stilling til alle aspekter af advokaters og fuldmægtiges efteruddannelsesforpligtelser, samt vurdere om og i hvilket omfang en ansøgning om dispensation kan imødekommes. Advokatrådets Uddannelsesudvalg består udover advokat Johnnie Schmidt, som er formand, af seks medlemmer:

Advokat Morten Einshøj
Kompetenceudviklingschef Lars Frydendal
Advokat Sigrid Majlund Kjærulff
Advokat Carsten Led-Jensen
Advokat Jacob Pinborg
Advokat Helle Stakemann

Den obligatoriske efteruddannelse 

 • Advokater har pligt til at efteruddanne sig og skal kunne dokumentere deres efteruddannelse. Ordningen blev indført 1. januar 2008.
 • En efteruddannelsesperiode er tre år (36 måneder), og perioden fastlægges individuelt. 
 • Advokater og advokatfuldmægtige skal indberette 54 lektioner à 45 minutter til Advokatsamfundet, når den individuelle treårsperiode slutter. 
 • Dokumentation for efteruddannelsen skal gemmes, så Advokatrådet ved tilsyn kan kontrollere, at efteruddannelsesforpligtelsen er opfyldt.

Advokatrådets Uddannelsesudvalg kan give dispensation for efteruddannelsesforpligtelsen ved længerevarende sygdom.

Her får du point til din efteruddannelse 

 • Kurser på universitetsniveau eller over.
 • Konferencer med fagligt indhold kan i visse tilfælde godkendes.
 • Faglige netværksaktiviteter kan i visse tilfælde godkendes.
 • Undervisning – dog maks. 27 lektioner pr. efteruddannelsesperiode.
 • Forfatterskab til fagbøger og artikler til juridiske tidsskrifter – dog maks. 18 lektioner pr. efteruddannelsesperiode.
 • Advokatfuldmægtige kan medregne arbejde i retshjælpen op til 18 lektioner.

Justitsministeriet vurderer i øjeblikket et forslag fra Uddannelsesudvalget og Advokatrådet om konvertering af ECTS point til efteruddannelsespoint. Forslaget sigter primært på uddannelse på universitetsniveau, hvor der ikke nødvendigvis er mødepligt og som afsluttes med en eksamen, der giver ECTS-point.

Hvis du deponerer
Hvis du deponerer din beskikkelse, bliver din forpligtelse til efteruddannelse suspenderet. Det betyder, at forpligtelsen bliver udskudt, til du genudtager din beskikkelse. Din individuelle periode er 36 måneder.
For eksempel: Du deponerer din beskikkelse 12 måneder inde i din efteruddannelsesperiode. Efter en tid bliver du genbeskikket. I forbindelse med genbeskikkelsen vil efteruddannelsesforpligtelsen igen begynde at løbe. Det betyder i praksis, at du har en forpligtelse til at efteruddanne dig for de resterende 24 måneder i perioden.

Husk at indberette – pligten er din egen
Pligten til efteruddannelse påhviler den enkelte advokat og ikke eksempelvis arbejdsgiveren. Det er den enkelte advokats eget ansvar at efteruddanne sig, at indberette lektionerne til Advokatsamfundet og at dokumentere den gennemførte efteruddannelse ved tilsyn.
Der skal indberettes hvert tredje år startende fra en individuel dato.
Advokatnævnet kan idømme bøder ved manglende indberetning.

Se vejledningen på Advokatsamfundets hjemmeside.


Krav til efteruddannelsen
For at kunne godkendes skal lektioner have betydning for udøvelsen af advokathvervet og ligge fagligt over gymnasialt niveau. Advokatrådets holdning og tilsynets praksis er, at efteruddannelsen skal have en effekt på advokatens ydelse til klienten.

Kursusindhold, der er blevet underkendt: 

 • Salgskurser.
 • Markedsføring generelt og markedsføring på internettet, herunder om LinkedIn, Facebook og lignende. 

Kurser, der bedømmes konkret:

 • Psykologi. Generelle kurser om psykologi er afvist som efteruddannelse, men Uddannelsesudvalget har eksempelvis godkendt et kursus i psykologi med juridiske perspektiver for en advokat, hvis primære fagområde var mediation og konfliktløsning. 
 • Kurser om psykologiske perspektiver på vidneafhøringer er også godkendt. 
 • Kommunikation og retorik kan umiddelbart godkendes, når det forbedrer advokatens evne til at repræsentere klienterne ved retterne, og i øvrigt fremmer kommunikationen mellem advokat og klient. Uddannelsesudvalget har underkendt kommunikation i forbindelse med salgskurser, mersalg og pitching.
 • Projektledelse er i nogle tilfælde godkendt efter en konkret vurdering.