Advokaten 9 Kort Nyt

Print Print
18-11-2015

 

Advokat vandt sag i Højesteret om tavshedspligt med Advokatrådets bistand
Højesteret afsagde 7. oktober 2015 kendelse i en dødsboskiftesag, hvor skifteretten og Østre Landsret havde pålagt en advokat at afgive forklaring. Sagen omhandlede ca. ni millioner kroner i kontanter, som afdøde ifølge et brev udfærdiget af afdødes advokat havde foræret til velgørende organisationer. Boet ønskede at afhøre advokaten. I sin afgørelse lægger Højesteret til grund, at der ikke var grundlag for at antage, at afdøde ville have givet advokaten tilladelse til at afgive forklaring, og at Højesteret havde mulighed for at pålægge advokaten at afgive forklaring.
Læs kendelsen her.

Domstolene: Digitalisering af civile sager
På domstol.dk informerer domstolene nu om den forestående digitalisering af civile sager.
Som advokat kan man opleve ændringer i sagsbehandlingen allerede fra årsskiftet, hvor det forventes, at et nyt lovforslag, som er under behandling i Folketinget, træder i kraft. I første omgang er det dog kun relevant for sager ved Retten i Horsens og ved Vestre Landsret, som deltager i pilotafprøvningen af det nye system i første halvår 2016.
Advokatsamfundet følger digitaliseringen af civile sager tæt og samarbejder med Domstolsstyrelsen og Danske Advokater om at informere relevante parter løbende om processen, således at det sikres, at alle, der beskæftiger sig med civile sager ved retterne, er forberedt bedst muligt på at tage den nye teknologi i brug.

Vejledning om sagsomkostninger 
Vestre Landsret har udarbejdet et notat om vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger. Notatet er tænkt som basis­materiale, når der skal træffes afgø­relse om sagsomkostninger, da sagsomkostningsafgørelser træffes efter en konkret og nuanceret vurdering på grundlag af de vejledende satser fra landsretspræsiden­terne.
Notatet er blevet til efter en drøftelse på et plenarmøde i landsretten.

Læs notatet her.  

FIDE konference i Ungarn Sæt kryds i kalenderen 18. til 21. maj 2016 allerede nu. Det Ungarske Advokatsamfund inviterer nemlig til FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) kongres i Budapest. Konferencen gør det muligt at netværke med kolleger fra hele Europa, og arrangørerne lover, at programmet bliver bredt sammensat af en række aktuelle emner. 

Læs mere på http://www.fide2016.eu/