Advokaten 8 Leder Ønskeseddel og folkeafstemning

Print Print
27-10-2015

 


Forbedret lovkvalitet, styrkelse af borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen og etablering af et Skattelovråd. Det er de tre ønsker, som Advokatrådet viderebragte til de nyvalgte medlemmer af Folketinget ved åbningen 6. oktober – tre ønsker som afspejler de kerneområder, som rådet vil have fokus på i de kommende to år. Selvom retssikkerhed i bred forstand er centralt for meget af vores arbejde, er det naturligt at have et særligt fokus på de svageste i samfundet. Er retssikkerheden god nok for dem, der ikke selv kan råbe højt? Derfor har retssikkerhed i forvaltningen en høj prioritet i rådets arbejde.
Vi har allerede sat fokus på emnet i starten af året, blandt andet med et stort tema her i Advokaten om domstolenes tilbageholdenhed med at prøve forvaltningens skøn, vi har haft en debat på Folkemødet i juni og senest har DR beskæftiget sig med emnet – blandt andet ved at fortælle historien om Odense Kommune, der alene af økonomiske årsager forsøgte at skære håndfast ned på hjælpen til en række borgere. Det skete i strid med lovgivningen og satte da heldigvis også gang i en debat om det rimelige i, at de sociale myndigheder går ‘lige til grænsen’ – og som i sagen fra Odense over grænsen – for at få budgetterne til at hænge sammen.
Det er en debat, som vi fortsat gerne vil støtte op om, for vi er overbevist om, at der ikke kun er brug for at værne om borgernes retssikkerhed i Odense Kommune. Det er baggrunden for, at vi i dette nummer af Advokaten har et fagligt tema, hvor vi har bedt tre eksperter om at give hver deres vinkel på problematikken. Her i november vil vi desuden afholde en konference, hvor vi inviterer eksperter, interessenter og presse til at deltage for at få en diskussion af, hvad der skal til for at forbedre retssikkerheden for borgeren i mødet med forvaltningen. Desuden har vi på et møde med social- og indenrigsminister Karen Ellemann haft lejlighed til at præsentere vores synspunkter og forslag til nye initiativer på området.
Et andet vigtigt emne for tiden er afstemningen 3. december om retsforbeholdet, som vi også behandler i dette nummer af Advokaten.  Advokatrådet har som partipolitisk neutral organisation ingen holdning til spørgsmålet om, hvorvidt der skal stemmes ja eller nej til folkeafstemningen. På en række punkter knytter der sig imidlertid væsentlige retssikkerhedsmæssige overvejelser til, hvilke retsakter, som Danmark i tilfælde af, at der stemmes ja til en tilvalgsordning, skal tiltræde. Forligspartierne bag den politiske aftale om at søge retsforbeholdet ændret til en tilvalgsordning er enige om at tiltræde en række retsakter, hvor retssikkerheden vil blive styrket. Der er imidlertid også retsakter, som forligspartierne er enige om ikke at tiltræde, eksempelvis offerdirektivet. Det mener vi ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bør genovervejes, da direktivet på en række punkter vil styrke retssikkerheden for ofre for kriminalitet. En række andre direktiver vil partierne heller ikke tilslutte sig med henvisning til, at dansk ret i vidt omfang allerede er i overensstemmelse med de pågældende direktiver. Det kan nok diskuteres, om det i sig selv er en slagkraftig argumentation for ikke at vælge europæisk retsenhed på områder, hvor retssikkerheden for befolkningen kan styrkes.
Såfremt det bliver et ja til tilvalgsordningen vil vi sætte disse vigtige temaer på dagsordenen i den kommende tid. Og er der andre områder, hvor retssikkerheden halter, vil Advokatrådet stå klar til at sætte det på dagsordenen i samfundsdebatten.