Advokaten 3 - Pilotprojekt med mægling og mediation i klagesager

Print Print
07-04-2015

 

Advokatsamfundet har iværksat et pilotprojekt med mægling og mediation i udvalgte klagesager, som er indgivet til Advokatnævnet. Pilotprojektet gennemføres som et samarbejde mellem advokatkredsene og Advokatsamfundet. Det er frivilligt for klagesagens parter, om de vil deltage eller ej.

Af Charlotte Bruun Windahl, Advokatnævnets Sekretariat

En hurtigere og smidigere behandling af klagesagerne. Det er formålet med Advokatsamfundets pilotprojekt, hvor parterne i visse klager bliver tilbudt mægling eller mediation.
I første omgang gælder tilbuddet visse kollegiale sager, det vil sige sager, hvor en advokat klager over en kollega, og i visse salærsager. Erfaringen viser nemlig, at parterne bruger færre – både økonomiske og følelsesmæssige – ressourcer i sager, hvor man er i dialog med hinanden.
For at begrænse parternes ressourceforbrug i en sag vil der allerede ved modtagelsen af en klagesag i Advokatnævnets Sekretariat blive foretaget en screening, hvor det bliver vurderet, om sagen er egnet til at indgå i projektet. Herefter vil en medarbejder tage kontakt til parterne og orientere om muligheden for mægling eller mediation. Hvis parterne ønsker at deltage, vil der snarest muligt blive afholdt et mæglings- eller mediationsmøde med deltagelse af parterne med henblik på en mindelig løsning af sagen.

Behandling af sagen
Det er hensigten, at en del af sagerne vil blive behandlet i advokatkredsene af medlemmer fra den lokale kredsbestyrelse – og en del vil blive varetaget af medarbejdere i Sekretariatet. Salærklagerne vil blive fordelt mellem advokatkredsene og Sekretariatet, mens de kollegiale klager som hovedregel vil blive behandlet lokalt i advokatkredsene.
For de sager, som bliver behandlet lokalt, vil et kredsbestyrelsesmedlem tage initiativ til et møde med parterne. Mødet vil blive gennemført som en mediation eller som en forligsmægling, og mødet vil eventuelt kunne afholdes som et telefonmøde.
For de sager, som bliver behandlet i Sekretariatet, vil en medarbejder i Sekretariatet tage initiativ til et telefonmøde. Telefonmødet vil som udgangspunkt blive gennemført som en forligsmægling.
Mægling og mediation er en frivillig samtale mellem parterne, som styres af en uvildig mægler eller mediator. Mægler eller mediator sørger for, at parterne taler om det, de er uenige om, og som har betydning for en eller flere af parterne. Mæglingen og mediationen slutter, når parterne er enige, eller når det må konstateres, at parterne ikke kan nå til enighed.

Parterne sparer tid og ressourcer
For de sager, som kan afsluttes i umiddelbar forlængelse af et mæglings- eller mediationsmøde, vil der ikke være eller blive iværksat skriftveksling. Den indklagede advokat vil således ikke skulle udarbejde indlæg i sagen og kan derved spare tid og ressourcer i øvrigt i forbindelse med behandlingen af en klagesag. Det eneste skriftlige materiale i sagen vil som hovedregel være den indgivne klage med bilag.
For de klagesager, der indgives til Advokatnævnet for tiden, er der en forventet gennemsnitlig sagsbehandlingstid på seks måneder. Det er forhåbningen, at de sager, som kan sluttes efter mægling eller mediation, kan være afsluttet inden for en måned efter, at klagen er modtaget.
Hvis en part ikke ønsker at deltage i ordningen eller på et tidspunkt undervejs ønsker at udtræde af ordningen, eller hvis mægling og mediation af anden årsag ikke kan gennemføres med et udfald, der fører til, at sagen kan afsluttes, vil klagen blive overgivet til sædvanlig sagsbehandling. Det vil almindeligvis medføre, at begge parter skal fremkomme med indlæg, hvorefter sagen vil blive forelagt Advokatnævnet med henblik på afgørelse.
Pilotprojektet med mægling og mediation forventes at løbe i et år, hvorefter erfaringerne vil blive evalueret og indgå i de videre overvejelser om, hvorvidt ordningen bør gøres til et permanent tilbud.

Læs folderen om pilotprojektet med mægling og mediation, som kan downloades på Advokatsamfundets hjemmeside eller bestilles på tlf. 33 96 97 98.

Forskellen mellem mægling og mediation

Mægling
Det særlige ved mægling er, at mægleren kan kommentere det, parterne siger og kan pege på forhold, som efter mæglers mening har betydning for løsning af konflikten. Mægler kan også foreslå løsninger, hvis ikke parterne selv finder løsninger, som de kan blive enige om.

Mediation
Det særlige ved mediation er, at mediator er neutral i forhold til parterne og ikke giver udtryk for sin mening om det, som parterne siger. Det er mediators opgave gennem spørgsmål at hjælpe parterne til selv at finde løsninger, og mediator kommer ikke med forslag til løsninger.

Den indklagede advokat vil således ikke skulle udarbejde indlæg i sagen og kan derved spare tid og ressourcer i øvrigt i forbindelse med behandlingen af en klagesag. Det eneste skriftlige materiale i sagen vil som hovedregel være den indgivne klage med bilag. 

Charlotte Bruun Windahl

Specialkonsulent, Advokatnævnets Sekretariat. Har en baggrund fra blandt andet domstolene og Forbrugerombudsmanden.