Advokaten 2 - Kort Nyt

Print Print
24-02-2015


Mediationsdag for erhvervslivet
Sø- og Handelsretten og Voldgiftsinstituttet afholder 20. maj 2015 som noget nyt Erhvervslivets Mediationsdag. Arrangementet henvender sig til virksomhedsledere, jurister, mediatorer, advokater og andre med interesse for mediation og retsmægling i erhvervssager. Erfarne praktikere fra ind- og udland vil sætte fokus på brug af mediation og retsmægling i erhvervssager.
Få mere information på Voldgiftsinstituttet.dk.

Poul Bostrup til Landsskatteretten
Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup, er blevet ansat som retsformand ved Landsskatteretten, og dermed henter Skatteankestyrelsen en af Danmarks førende kapaciteter inden for skatteret til området.   
Poul Bostrup har ført en lang række sager ved skatteankenævn, Landsskatteret, landsretterne og Højesteret, hvoraf mange har været principielle, og har bistået skatteydere i en lang række sager ved Landsskatteretten om syn og skøn.
Poul Bostrup har i en længere årrække været medlem af Advokatrådets Skatteudvalg og han har siden 2009 været formand for udvalget.        
Næstformand, advokat Svend Erik Holm vil fungere som formand for Advokatrådets Skatteudvalg, indtil det ordinære advokatmøde bliver afholdt 29. maj 2015.

Sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet nærmer sig målsætningen
En foreløbig opgørelse af Advokatnævnets arbejde i 2014 viser en klart faldende tendens i sagsbehandlingstiden. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser truffet i 2014 udgør ifølge den foreløbige opgørelse ca. 8,5 måneder, mens sagsbehandlingstiden for de afgørelser, der er truffet i fjerde kvartal 2014, udgør 6,8 måneder.
Baggrunden for faldet i sagsbehandlingstiden er blandt andet, at antallet af verserende sager nu er nedbragt til et fornuftigt niveau, som muliggør en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. Endvidere er antallet af ældre ophobede sager, som gennem en længere periode har stået i vejen for en nedbringelse af sagsbehandlingstiden, faldet ganske betragteligt. Således var der med udgangen af 2012 ca. 460 verserende sager, som var mere end 12 måneder gamle, mens der ved udgangen af 2014 var under 50 sager, som er mere end 12 måneder gamle, hvoraf en del er sat i bero på grund af eksterne forhold.
Det er Advokatsamfundets forventning, at denne positive udvikling fortsætter i 2015, og at Advokatnævnet i fjerde kvartal 2015 vil have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid svarende til Nævnets målsætning på 6 måneder.
Husk, at du altid kan tjekke nye og tidligere afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Karsten Hagel-Sørensen fritages for hvervet som kammeradvokat
I forbindelse med den netop indgåede kammeradvokataftale mellem Finansministeriet og Advokatfirmaet Poul Schmith har Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen anmodet Hendes Majestæt Dronningen om at blive fritaget for hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten har siden 1936 været en ledende partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith, der bar titlen som kongeligt udnævnt kammeradvokat. Karsten Hagel-Sørensen har været kammeradvokat siden 2004. Hagel-Sørensen har sideløbende med sit hverv som kammeradvokat fungeret som partner og advokat hos Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor han blandt andet har ført sager for Højesteret og EU-Domstolen. Det fortsætter han med fremover.