Fra sagsomkostninger til ligestilling af straffesagens parter

Print Print
26-01-2015

 

Når Advokatrådets Strafferetsudvalg gør status over arbejdet i 2014, kan det blandt andet se tilbage på et år, hvor sagsomkostninger i straffesager, ligestilling af straffesagens parter og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, var i fokus.

Af Rune Berggren Brøndal Pedersen

En mærkesag for Advokatrådets Strafferetsudvalg har længe arbejdet for ændringer af den danske ordning med idømmelse af ofte meget store sagsomkostninger i straffesager – og den samtidige uklarhed om, hvad disse sagsomkostninger omfatter.
Allerede i februar 2012 udarbejdede udvalget et omfattende notat omkring problemstillingen, der blev sendt til Justitsministeriet. Udvalget gjorde herved blandt andet opmærksom på risikoen for, at ordningen modvirker mål i forhold til resocialisering, idet gælden fastholder rigtig mange dømte i en kriminel løbebane, da man som gældsat og tidligere straffet kan se sig tvunget til at leve i et parallelsamfund, hvor man arbejder sort og begår ny kriminalitet, da man ikke realistisk kan afvikle gælden og starte på en frisk.
Strafferetsudvalget foreslog blandt andet, at retsplejelovens regler om sagsomkostninger i straffesager ændres, således at sagsomkostninger i stedet pålægges den dømte ud fra en vurdering af den pågældendes betalingsevne på domsafsigelsestidspunktet. Endvidere foreslog udvalget, at alle sagsomkostninger skulle foreligge oplyst på domsafsigelsestidspunktet, samt at der skulle indføres en øget adgang til eftergivelse af sagsomkostninger.
Strafferetsudvalget havde foretræde for Folketingets Retsudvalg om problemstillingen og bragte ved flere efterfølgende lejligheder udvalgets notat i erindring hos justitsministeren.
I forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det fra politisk side besluttet, at der skulle nedsættes et udvalg om forebyggelse og resocialisering, som blandt andet skulle overveje muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger.
Udvalget har nu i oktober 2014 afgivet betænkning nr. 1547, der i meget vidt omfang støtter Strafferetsudvalgets arbejde for at ændre reglerne om dømtes betaling af sagsomkostninger.

Pjecer om anholdelse og varetægtsfængsling
I samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater og med støtte fra Dreyers Fond har Strafferetsudvalget til praktisk brug for alle straffe- og udlændingeretsadvokater udgivet pjecer om anholdelse og varetægtsfængsling og om frihedsberøvelse efter udlændingeloven. Pjecerne informerer generelt om varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, hvad der kan forventes at ske i perioden efter frihedsberøvelsen, og hvilken rolle advokaten eller forsvareren har i sagen.
Pjecerne er oversat til en lang række sprog, og der arbejdes løbende med yderligere oversættelser og opdateringer. Således er pjecen vedrørende frihedsberøvelse efter udlændingeloven netop oversat til spansk og kinesisk.
Med henblik på udlevering til den frihedsberøvede klient er pjecerne tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside under publikationer.

Ligestilling af straffesagens parter
I slutningen af 1990'erne udgjorde organiseret og brutal rockerkriminalitet et stigende problem. På den baggrund blev der i 2002 nedsat en arbejdsgruppe til styrkelse af politiets indsats over for rockerkriminaliteten bestående udelukkende af repræsentanter for anklagemyndigheden. Som følge af dette udvalgsarbejde blev der i 2003 vedtaget en række ændringer af retsplejeloven med det formål at forbedre politiets efterforskningsmuligheder og sikre en effektiv bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet. Loven indebar, at der blev tilvejebragt meget større mulighed for at begrænse det materiale, forsvareren kunne få aktindsigt i. Efter disse regler, der fortsat er gældende i dag (retsplejelovens § 729 c), kan retten efter anmodning fra politiet bestemme, at en forsvarer kan undtages aktindsigt, hvis det er påkrævet af hensyn til fremmede magter, statens sikkerhed, sagens opklaring, tredjemands liv eller helbred samt beskyttelse af fortrolige oplysninger om politiets efterforskningsmetoder. Det må dog ikke give anledning til væsentlige betænkeligheder for iagttagelsen af den tiltaltes forsvar. Der udpeges en anden forsvarer til at se materialet, men denne må selvsagt ikke have kontakt med hverken den sigtede eller forsvareren.
Loven blev – blandt andet fra Strafferetsudvalgets side – mødt med kritik, navnlig vedrørende reglerne om forsvarerens undtagelse fra aktindsigt, og det blev derfor bestemt, at Rigsadvokaten efter to år skulle lave en redegørelse over de sager, hvor bestemmelsen var blevet brugt til at undtage materiale fra forsvareren.
Redegørelsen viste, at kun i halvdelen af de sager, hvor materiale var blevet undtaget fra forsvarerens adgang til aktindsigt, drejede det sig om bekæmpelse af rockerkriminalitet. De andre sager drejede sig om anden narkotikakriminalitet, manddrab, overtrædelse af voldsbestemmelser, røveri, brandstiftelse med videre. Der var ingen nærmere gennemgang af materialets art og begrundelse for undtagelsen i redegørelsen. Der er ikke, siden redegørelsen kom i februar 2006, foretaget en opdatering.
Som følge heraf har Strafferetsudvalget gentagne gange – herunder gennem Advokatrådets Retssikkerhedsprogram og Advokatrådets Ønskeseddel til Folketinget – opfordret til, at der nedsættes et bredt sammensat udvalg til at foretage en kritisk analyse af de gennemførte begrænsninger i forsvarerens adgang til aktindsigt. Opfordringen er gentaget ved Advokatrådets møder med efterfølgende nytiltrådte justitsministre, ligesom Strafferetsudvalget også om denne sag har haft foretræde for Folketingets Retsudvalg.
Strafferetsudvalget ser fortsat med største alvor på de gennemførte indskrænkninger i forsvarerens adgang til at varetage sin klients interesser. Indskrænkningerne har stor retssikkerhedsmæssig betydning, og udvalget finder det fortsat nødvendigt, at retstilstanden revideres.

Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
Europa-Kommissionen har fremsat forslag om at oprette Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som skal have opgaver og beføjelser, som i dag tilkommer medlemsstaternes nationale myndigheder, idet myndigheden skal efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, ved medlemsstaternes nationale domstole. Forslaget indeholder endvidere blandt andet regler om Den Europæiske Anklagemyndigheds organisation, procedureregler for efterforskning, retsforfølgning og behandling af straffesager.
Uanset at forslaget er omfattet af det danske retsforbehold, er der tale om et forslag, som også her i landet kan forventes at få stor betydning for personer, der måtte blive undergivet efterforskning vedrørende de omhandlede former for økonomisk kriminalitet.
Strafferetsudvalget har siden fremsættelsen af forslaget – gennem repræsentationen i CCBE’s Criminal Law Committee – fulgt processen meget tæt og arbejdet intenst på at påvirke udviklingen i en retssikkerhedsmæssig forsvarlig retning.


Advokatrådets Strafferetsudvalg
Strafferetsudvalget udgør med Procesretsudvalget og Skatteudvalget de tre fagudvalg under Advokatrådet. Udover strafferettens og straffeprocessens områder dækker Strafferetsudvalget endvidere udlændinge- og asylretten.

Medlemmer af Strafferetsudvalget
Strafferetsudvalgets medlemmer har alle en betydelig ekspertise inden for straffe- og udlændingeretten. Medlemmerne modtager intet honorar for udvalgsarbejdet, men er motiveret af muligheden for – med et markant fokus på retssikkerheden – at kunne påvirke udviklingen af disse fagområder.

Medlemmer
Advokat Sysette Vinding Kruse (formand)
Advokat Jakob Skaarup Arrevad
Advokat Hanne Rahbæk
Advokat Gunnar Homann
Advokat Jens Bruhn-Petersen
Advokat Bjarne Frøberg
Advokat Mette Lauritzen
Advokat Anders Nemeth
Advokat Janus Malcolm Pedersen
Lektor Birgit Feldtmann
Fra sekretariatet: Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen (udvalgssekretær)

Vil du være med?
Strafferetsudvalget søger aktuelt et eller flere nye medlemmer. Navnlig yngre advokater med interesse for det strafferetlige område og lyst til at deltage i det faglige arbejde opfordres til at rette henvendelse til formand Sysette Vinding Kruse eller udvalgssekretær Rune B. B. Pedersen.

Strafferetsudvalgets opgaver
Strafferetsudvalget samles ved månedlige møder i Advokatsamfundet for at drøfte konkrete sager såvel som mere generelle aktuelle problemstillinger. Møderne er typisk af et par timers varighed og er altid præget af en stor entusiasme og et udpræget fagligt fællesskab. Såfremt udvalgsmedlemmer af geografiske årsager ønsker at deltage pr. telefon, er der mulighed for dette.
Strafferetsudvalgets fagområder er underlagt massiv interesse og bevågenhed, og fra politisk side fremkommer meget ofte forslag til ændringer af retstilstanden. Alle høringssager, der modtages af Advokatrådet, på det straffe- og udlændingeretlige område forelægges Strafferetsudvalget. Medlemmernes særlige faglige indsigt bidrager i meget høj grad til, at praktiske såvel som juridiske blinde vinkler undgås, og at Advokatrådet – selv med kort frist – kan levere høringssvar af høj kvalitet.
En anden af udvalgets primære opgaver er at repræsentere Advokatrådet i en række faste og midlertidige udvalg og arbejdsgrupper i fællesskab med blandt andre domstolene, anklagemyndigheden, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Advokater.
Strafferetsudvalget engageres løbende i arbejdsgrupper, hvorunder udvalget aktuelt blandt andet beskæftiger sig med emner som bødesanktioner på det finansielle område, koordinering af tredjeinstansbevillinger, konflikthåndtering og sikkerhed ved domstolene, retsgenetiske ydelser samt færre omberammelser og udsatte straffesager.
På det internationale område er Strafferetsudvalget fast repræsenteret i Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde samt i CCBE’s Criminal Law Committee i Bruxelles.
Endelig behandler Strafferetsudvalget en mængde konkrete og generelle sager og initiativer, forespørgsler, anmodninger om responsa med videre inden for udvalgets fagområde.

Rune Berggren Brøndal Pedersen
Advokat, Advokatsamfundet, udvalgssekretær for Advokatrådets Strafferetsudvalg.

Spørgsmål vedrørende Strafferetsudvalgets arbejde kan stiles til rbp@advokatsamfundet.dk.