Leder - Fru Jørgensen vs. Forvaltningen

Print Print
26-01-2015

 

Når Advokatrådet blandt sine andre opgaver også til stadighed sætter fokus på retssikkerhedsmæssige forhold, hænger det blandt andet sammen med, at der på trods af et på mange måder velfungerende demokratisk retssamfund som det danske til stadighed vil være et stort behov for, at en af statsmagten uafhængig organisation som Advokatsamfundet skaber opmærksomhed om de områder, hvor retssikkerheden halter. Det gælder også borgerens møde med forvaltningen – temaet i dette nummer af Advokaten.
I øjeblikket er en arbejdsgruppe under Advokatrådet ved at lægge sidste hånd på en rapport om retssikkerhed i forvaltningen. Initiativet kommer fra advokat og tidligere rådsmedlem Henrik Høpner, der også her i magasinet fortæller om, hvorfor han tog initiativ til at igangsætte dette vigtige udvalgsarbejde. Som han siger i artiklen, besluttede han sig for at undersøge området nærmere efter at have læst om en række åbenbart urimelige afgørelser over for borgere, der ikke selv havde ressourcerne til at kæmpe for deres sag. Siden har der været gennemført et grundigt analysearbejde, hvor mange advokater og andre eksperter er blevet inddraget. Det lyder entydigt fra alle sider, at der er et stort behov for at værne om borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen.
Når man læser interviewene her i magasinet står det klart, at borgerens retssikkerhed ikke er god nok, når det gælder forvaltningens afgørelser. Helt centralt står skønnet i kommunens afgørelse – det kan eksempelvis være en vurdering af, om en borger opfylder kravene til at modtage hjemmehjælp eller få en arbejdsprøvning. På den ene side har forvaltningen et økonomisk incitament til at gå til grænsen for, hvad der lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. På den anden side vægrer domstolene sig ved at efterprøve forvaltningens skøn. Det giver forvaltningen ret vidtstrakte beføjelser og dermed et råderum, som vi ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bliver nødt til at forholde os kritisk til.
I denne udgave af Advokaten har vi blandt andet to interviews med advokaterne Mads Krøger Pramming og Søren Kjær Jensen, og jeg hæfter mig i den forbindelse særligt ved, at der er stor forskel på at føre en sag ved domstolene mod forvaltningen og mod et forsikringsselskab. Mads Krøger Pramming fortæller, at han har helt identiske sager mod forvaltning og mod forsikringsselskaber, der også ofte skal vurdere en persons arbejdsevne i forhold til for eksempel førtidspension. I sager mod forsikringsselskaberne går domstolene fuldt ind i prøvelsen af skønnet med det resultat, at borgeren ofte vinder – især hvis selskabets vurdering er stik imod, hvad en række speciallæger ellers har vurderet. Hans pointe er også, at forsikringsselskaberne generelt er langt mere rimelige i deres afgørelser end forvaltningen, for de ved godt, at hvis de kommer til et helt andet resultat end lægerne, så taber de sagerne i retten. Og derfor får domstolskontrollen på dette område en præventiv effekt.
Forvaltningens skøn er blot et ud af mange emner, vi tager fat på i den rapport fra Advokatrådet, som er på trapperne, og hvor vi kommer med en række konkrete anbefalinger, som i sidste ende skal være med til at skabe både en vigtig debat og forhåbentlig også føre til en række initiativer, som i sidste ende skal give borgeren mere tryghed og øget retssikkerhed. En udvikling som flugter med den seneste debat om en styrkelse af borgerens retsposition i retssager, der føres imod staten.