Advokaten 8 - Advokatnævnet - Afsmitning i kædesamarbejder

Print Print
21-10-2014

 

Østre Landsret har haft lejlighed til at tage stilling til, om der foreligger en interessekonflikt i en situation, hvor to advokater fra hver sit kontor i et kædesamarbejde har repræsenteret hver sin part i samme sag.

Tekst: Nicolai Pii, sekretariatschef, Advokatnævnet

Det følger af praksis, at den advokat, som er en del af et advokatfirma og som befinder sig i en interessekonflikt eller i risiko herfor, ‘smitter’ de øvrige advokater i advokatfirmaet. Det er kommet til udtryk i AER pkt. 12.4. Denne praksis omfatter ikke kun traditionelle advokatfirmaer, men også kontorfællesskaber, jf. U.1998.1105/2H, og kædesamarbejder, jf. U.2005.1403V og Nævnets kendelse af 30. november 2010, som ikke blev indbragt for retten.
Synspunktet om appearance spiller en stor rolle i disse sager om kontorfællesskaber og kædesamarbejder, hvilket også fastslås af Højesteret i U.1998.1105/2H: “Det [kan] efter vores opfattelse ikke afvises, at der hos en nuværende eller tidligere klient kan opstå frygt for, at oplysninger, der i en tidligere sag er erhvervet om vedkommendes forhold af en advokat i fællesskabet, benyttes af en anden advokat i en sag, som har forbindelse med den tidligere sag.
U.2005.1403V omhandlede ikke tilsidesættelse af god advokatskik, men spørgsmålet om kurators inhabilitet i en sag. Kurator besluttede ikke at indtræde i en sag, hvor en advokat fra samme advokatkæde som kurator repræsenterede modparten.  Landsretten fandt, at kurator var inhabil, idet retten lagde vægt på, at advokatkæden i forhold til tredjemand fremtrådte som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.
Dette moment ved vurderingen af kædesamarbejder er også kommet til udtryk i AER pkt. 12.4, hvoraf det fremgår, at reglen om afsmitning kan finde anvendelse i forhold til andre advokatfællesskaber end advokatvirksomheder og kontorfællesskaber, hvis de i forhold til tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.

Advokatnævnets kendelse
Ved kendelse af 28. februar 2013 tog Advokatnævnet stilling til en sag om en mulig interessekonflikt i et kædesamarbejde. Sagen drejede sig om, hvorvidt advokat A fra ét kontor i et kædesamarbejde havde tilsidesat god advokatskik ved at have repræsenteret hustruen i forbindelse med en sag om samlivsophævelse, uagtet at manden mere end et år forinden havde modtaget advokatbistand i sagen hos advokat B fra et andet kontor i kædesamarbejdet.
Blandt andet på baggrund af en gennemgang af advokatkædens hjemmeside konkluderede Advokatnævnet, at kædesamarbejdet over for tredjemand fremtrådte som et fællesskab eller én advokatvirksomhed. Advokatnævnet lagde i den forbindelse vægt på, at kæden – uanset at det udtrykkeligt fremgik af hjemmesiden, at der var tale om enkeltstående virksomheder – fremstod som en samlet enhed med en fælles profil og med en vis grad af fællesskab virksomhederne imellem, også i relation til løsning af de konkrete sager. 
Advokatnævnet fandt på den baggrund, at der forelå en interessekonflikt. Nævnet fandt på baggrund af oplysningerne om, at virksomhederne i kædesamarbejdet var selvstændige med selvstændige edb-systemer, at det ikke kunne bebrejdes advokat A, at denne ikke var opmærksom på interessekonflikten, da vedkommende påtog sig sagen. Imidlertid tilsidesatte advokat A god advokatskik ved ikke at udtræde, da advokaten blev gjort opmærksom på, at manden tidligere havde været repræsenteret af en anden advokat fra samme kæde.

Østre Landsrets afgørelse
Advokatnævnets kendelse blev indbragt for retten og henvist til Østre Landsret. Landsretten stadfæstede ved dom af 20. august 2014 Advokatnævnets kendelse, dog således at sanktionen bortfaldt, idet landsretten var af den opfattelse, at der var tale om et spørgsmål, som hidtil havde været uafklaret i praksis.
Herefter tilføjede landsretten: “Som antaget af Advokatnævnet er det generelle problem vedrørende medlemskab af [kædesamarbejdet], at det på grundlag af kædens markedsføring udadtil fremstår, som om virksomhederne i kæden er et fællesskab eller én advokatvirksomhed, jf. pkt. 12.4 i de advokatetiske regler. I almindelighed bevirker det forhold, at parternes advokater er tilknyttet forskellige advokatvirksomheder inden for [kædesamarbejdet], imidlertid ikke, at der reelt foreligger en interessekonflikt. Det tilføjes derfor, at landsretten ikke ved sin afgørelse har taget stilling til, om en retlig beskikkelse af en advokat fra én virksomhed i [kædesamarbejdet] vil kunne anfægtes, fordi en anden part er repræsenteret af en advokat fra en anden virksomhed i kæden.
Sidstnævnte må efter Sekretariatets opfattelse sigte mod de tilfælde, hvor der beskikkes forsvarer fra hver sit kontor i kædesamarbejdet i en sag, og hvor der kan være interessemodsætninger mellem de sigtede. Inden for dette område må praksis efter landsrettens præmisser anses for at være uafklaret.
Dommen er ikke anket.

 Læs Advokatnævnets kendelse og landsrettens præmisser i Advokatsamfundets Vidensdatabase: viden.advokatsamfundet.dk.

Nicolai Pii
Sekretariatschef, Advokatnævnet.