Advokaten 7 - Retssikkerhed skal øverst på dagsordenen

Print Print
25-09-2014

 

På den ene side ønsker regeringen at fremme etablering af nye virksomheder og iværksættere, mens SKAT på den anden side skyder sådanne nyetablerede virksomheder ned under henvisning, til at de skulle være hobbyvirksomheder på grund af for få kunder eller underskud.

Rullegardinerne skal trækkes op for at skabe gennemsigtighed hos SKAT. Sådan lød det fra den daværende skatteminister, Morten Østergaard, da han i slutningen af august mødtes med Advokatrådets Skatteudvalg for blandt andet at drøfte SKAT’s mulighed for at gå til domstolene med en sag, som borgeren har vundet ved en endelig administrativ instans.

Tekst: Hanne Hauerslev

Retssikkerhed var hovedoverskriften for dagsordenen, da daværende skatteminister Morten Østergaard 28. august var til møde i Advokatrådets Skatteudvalg sammen med departementschef Jens Brøchner.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at retssikkerhed er en personlig mærkesag for mig. Derfor er det arbejde, som I udfører – ikke mindst med høringssvarene – vigtigt, og noget, som vi bruger aktivt for at sikre lovkvaliteten. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for det arbejde, I gør for at bringe retssikkerhed på dagsordenen.
Sådan lød det indledningsvis fra skatteministeren, der understregede, at han tolker diskussionen om retssikkerhed på skatteområdet som positiv.
- Det betyder jo, at der er noget at komme efter. Alle borgere bidrager med en betydelig del af deres indtjening til den fælles kasse, og derfor skal der også være tillid til, at det sker på et rimeligt grundlag. Denne her holdning til, at SKAT skal skrabe så mange penge sammen, som muligt, så der er meget at dele ud af, den er grundlæggende forkert. Borgerne skal ikke betale en krone mere, end de har pligt til, og derfor er det også vigtigt, at vi får de rigtige afgørelser, sagde Morten Østergaard og tilføjede, at undersøgelser viser, at danskerne gerne betaler den skat, de er skyldige, og at det også stiller ekstra krav til tilliden og til, at der er mulighed for at gribe ind over for andre, der forsøger at omgå reglerne.
En modernisering og et retssikkerhedstjek af skattekontrolloven, er derfor blevet igangsat som noget af det første, siden Morten Østergaard satte sig i ministerstolen tidligere på året.
- I den forbindelse har vi nedsat et moderniseringsforum, for det her skal ikke kun være en intern opgave, men er noget, vi gerne vil have andres input til. Processen bliver meget grundig, hvor vi drøfter forskellige temaer, hvorefter vi får input fra professorer, drøfter mulige løsninger og endelig skal der tages politisk stilling. På den måde skal skattekontrolloven moderniseres kapitel for kapitel.
Morten Østergaard pegede også på en reorganisering af SKAT som følge af den undersøgelse, borger- og retssikkerhedschefen har foretaget for, at “få rullegardinerne trukket op ind til SKAT”, som den tidligere minister udtrykte det.
- Åbenhed om, hvad der foregår, og gennemsigtighed omkring, hvordan SKAT arbejder, og hvilke hjemler der bruges, ligger mig meget på sinde, for det er med til at sikre, at der ikke opstår myter. Det er også grunden til, at jeg som noget af det første har afskaffet opfordringen til, at borgerne anonymt kan angive hinanden, for jeg mener ikke, at det er den rigtige vej frem i et land, hvor folk generelt er lovlydige.
Ønsket om gennemsigtighed gælder også interne forhold som eksempelvis, hvilke ressourcer SKAT anvender.
- For eksempel vil vi kaste lys over, i hvor stort et omfang vi trækker på Kammeradvokaten, netop fordi det vil være uheldigt, hvis der opstår myter om, hvilke ressourcer, vi bruger på det. Heller ikke advokatregningen er noget, der ikke tåler dagens lys.

Der er plads til forbedring
Skatteudvalgets formand, advokat Poul Bostrup, takkede ministeren for at afse tid til at komme og understregede det gode samarbejde, der i mange år har været mellem Advokatrådets skatteudvalg, Skatteministeriet, SKAT og Landsskatteretten, hvilket blandt andet sker ved deltagelse i kontaktudvalg. Senest er det sket ved oprettelse af et særligt dialogforum mellem SKAT’s ledelse, Advokatrådets Skatteudvalg og Danmarks Skatteadvokater og ved deltagelse i det af ministeren nævnte moderniseringsforum med henblik på ændring af skattekontrolloven.
Poul Bostrup nævnte, at Skatteudvalget generelt finder det positivt, at Morten Østergaard har retssikkerhed som sin mærkesag, og at udvalget også har set positivt på mange af de initiativer, den nu tidligere minister har taget, men at der stadig er plads til forbedring.
På mødet blev flere af Skatteudvalgets mærkesager drøftet, herunder ophævelse af skatteforvaltningslovens regler om ministeriets adgang til at indbringe sager for domstolene, som borgerne vinder ved Landsskatteretten eller en anden endelig klageinstans samt den genindførelse af omkostningsgodtgørelse til juridiske personer, der blev ophævet i 2009 – formentlig ved en fejltagelse.
- For så vidt angår reglerne om omkostningsgodtgørelse i skatteforvaltningsloven, har Advokatrådets skatteudvalg med tilfredshed noteret sig, at der nu er fremsat et lovforslag, der retter op på de mangler i reglerne, som udvalget havde påpeget over for ministeren i foråret, sagde Poul Bostrup og tilføjede, at man i det netop afgivne høringssvar har påpeget to yderligere forhold som konsekvens af den nye klagestruktur i reglerne om omkostningsgodtgørelse, der kunne rettes samtidig.
Morten Østergaard mente, at hovedproblemet med at genindføre omkostningsgodtgørelse til juridiske personer er, at det skønnes at ville koste et provenu på 75 millioner kroner, og at der skal skaffes finansiering af disse penge.

Tilsyn med SKAT
Skatteudvalgets næstformand advokat Svend Erik Holm redegjorde – på grundlag af sine egne erfaringer fra mere end 30 års kontakt med skattemyndighederne – for, at der i den nuværende organisering af skattevæsenet mangler den kontrol, der var indbygget i det gamle system, hvor en række forskellige instanser holdt hinanden i skak.
- På grund af den stigende digitalisering, hvor SKAT foretager en automatisk skatteansættelse, har borgerne mistet kontakten med egne skatteforhold. Derfor er der behov for, at der etableres mere kontrol med SKAT, og det må overvejes, hvordan det sker mest hensigtsmæssigt, understregede han og nævnte muligheden for at tilføre Folketinget mere uafhængig skattekyndig bistand, som supplement til den bistand, Folketinget får fra Skatteministeriet.
Poul Bostrup understregede, at Advokatrådets Skatteudvalg har stor respekt for borger- og retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard og hendes virke, men at man uanset dette godt kan overveje om denne funktion burde være placeret uden for Skatteministeriets regi, ligesom man kan overveje om der skal henføres flere eller andre opgaver til borger- og retssikkerhedschefen.
Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg henledte endvidere opmærksomheden på et klassisk problem.
- På den ene side ønsker regeringen at fremme etablering af nye virksomheder og iværksættere, mens SKAT på den anden side skyder sådanne nyetablerede virksomheder ned under henvisning til, at de skulle være hobbyvirksomheder på grund af for få kunder eller underskud.  Senest har Morten Østergaard udtalt til Berlingske 20. juli, at iværksættere bør støttes skattemæssigt samtidig med, at SKAT i sin seneste aktivitetsplan netop har nævnt hobbyvirksomhed som et indsatsområde, det vil sige et område man vil gøre noget mere ud af og formentlig i højere grad diskvalificere virksomheder som erhvervsmæssige, sagde han.
Mødet sluttede med et gensidigt ønske om et fremtidigt frugtbart samarbejde til gavn for retssikkerheden på skatteområdet.
Udvalget ser frem til at fortsætte dialogen med den ny skatteminister.