Advokaten 6 - Kort Nyt

Print Print
25-08-2014

 

Advokatnævnet: Målet er nået!
Advokatnævnets Sekretariat fastsatte ved årsskiftet i samarbejde med Advokatnævnets formandskab en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet af første halvår 2014 skulle nedbringes med 300 sager, således at det samlede antal verserende sager herefter ville udgøre under 600 sager.
Ved udgangen af juni er det lykkedes at nå målet ved en hård prioritering af de samlede ressourcer i Advokatsamfundet og med god assistance fra advokatkredsene.  Det betyder, at antallet af verserende sager nu er nedbragt med ca. 1.200 sager – eller hvad der svarer til godt et års indkomne klagesager i alt – siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste.
- Dermed har antallet af verserende sager – hvoraf en betydelig del er i skriftvekslingsfasen og derfor ikke kan afgøres nu – nået et tilfredsstillende niveau. Oprydningen efter den ophobning af sager, der skete i 2010-2011, er hermed afsluttet. Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid begyndt at falde i 2014, og det skulle derfor være muligt fremadrettet yderligere at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til Nævnets målsætning på seks måneder, fastslår Nicolai Pii, sekretariatschef i Advokatnævnets Sekretariat.
- Samtidig med at sagsbunken er blevet nedbragt, har Nævnet og Sekretariatet været meget fokuseret på at fastholde det kvalitetsløft i sagsbehandlingen, som fra starten har været en hjørnesten i strategien for varigt at løse Advokatnævnets udfordringer, siger Nicolai Pii.

Største konference om voldgift i Danmark nogensinde
Voldgiftsinstituttet afholder den største konference om voldgift på dansk jord nogensinde 1. og 2. september 2014 om ‘Arbitration of Energy Disputes: New Challenges’. Konferencen holdes i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.
Indlægsholderne hører til blandt de bedste i verden. Programmet findes på Voldgiftsinstituttet.dk, og der indgår ni paneldebatter og bidrag fra ca. 40 indlægsholdere fra blandt andet London, Washington, D.C., Moskva, Genève, Paris, New York og Stockholm, ligesom der vil være indlægsholdere fra ICSID (Washington, D.C.), SCC (Stockholm) og ICC (Paris).
Dreyers Fond har givet støtte til arrangementet, som er blevet til i samarbejde med det amerikanske advokatfirma King & Spalding, og som ligeledes støttes af en række advokatfirmaer og organisationer i ind- og udland.


Analyse af årsagerne til omberammelse og udsættelse af straffesager
I et tværgående samarbejde mellem anklagemyndigheden, politiet, kriminalforsorgen og domstolene er det besluttet, at der skal gennemføres en landsdækkende analyse af årsagerne til, at visse straffesager ikke gennemføres som planlagt.
På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor blandt andre Advokatrådets Strafferetsudvalg og Danske Advokater er repræsenteret.
Senere på året vil der blive iværksat en analyse af årsagerne til omberammelse og udsættelse af straffesager. De indsamlede data skal anvendes til at definere konkrete initiativer, som kan sikre, at retsmøder og hovedforhandlinger i højere grad gennemføres som planlagt. Det er hensigten, at analysen kan anvendes både lokalt og centralt i arbejdet med at optimere og effektivisere behandlingen af straffesagerne, ligesom sammenligning af resultaterne forventes at kunne bidrage til at finde frem til ‘bedste praksis’ og udbredelse heraf.
Analysen er planlagt til at blive gennemført i alle by- og landsretter i september og oktober måned 2014 i uge 36-40.
Arbejdsgruppen definerer målepunkterne og udarbejder et skema, som anvendes til indsamlingen af data. Skemaet blev testet i Retten i Hjørring inden sommerferien.
Når den landsdækkende analyse er gennemført, vil arbejdsgruppen gennemgå de indsamlede data med henblik på at komme med forslag til tiltag. Arbejdsgruppen forventer, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af året.

Yderligere oplysninger fås hos formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse og udvalgssekretær Rune B. B. Pedersen, sekretariatet, tlf. 33 96 97 36.

RETTELSE
I juninummeret af Advokaten i artiklen “Hvad skal der stå i en opdrags- og prisoplysning?” er der en fejl i boksen på side 46. Den korrekte tekst er:

Tjekliste
Du skal skrive beløb inklusive moms. Du kan for eksempel skrive ‘2.500 kroner inkl. moms’ eller ‘2.000 kroner ekskl. moms eller i alt 2.500 kroner’.
Du skal omtale dine forventede udlæg i sagen.
Du skal skrive igen, hvis et overslag viser sig ikke at holde. Nævnet nedsætter som regel salæret til overslaget, hvis der ikke er givet fornyet prisoplysning.
Du skal også skrive til forbrugerklienter, der ikke skal betale noget.