Advokaten 5 - Økonomisk tilbageholdenhed præger regnskabet

Print Print
19-06-2014


Fokus på udgifter og omlægninger er centrale elementer i Advokatsamfundets regnskab for 2013. Der er fuld tilgængelighed til den årsrapport, som Advokatrådet netop har godkendt. Få overblik her i Advokaten, og find detaljerne på hjemmesiden.

“Af regnskabet fremgår, at der som led i organisationens drift generelt udvises tilbageholdenhed på udgiftssiden. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Advokatsamfundets Sekretariat har foretaget en gennemgang af en række løbende abonnementsaftaler med videre med henblik på genforhandling for at opnå en mere fordelagtig pris. Desuden har Advokatsamfundet i 2013 valgt at outsource sin IT-drift.”
Det understreger Advokatrådet i sin ledelsesberetning i årsrapporten for regnskabsåret 2013. Revisionsarbejdet er udført af PWC, og årsrapporten er godkendt af Advokatrådet på et rådsmøde 9. april 2014.
Regnskabet viser, at besparelser og fokus på mulighederne for at minimere udgifterne har været den røde tråd i driften af Advokatsamfundet i 2013, og næstformanden for Advokatrådet, Jørgen Holst, understreger, at denne strategi vil blive fortsat i 2014.
De samlede indtægter for 2013 udgør 34.704.000 kroner. Beløbet er negativt påvirket af 1.680.000 kroner. i underskud på advokatuddannelsen, der dog over en årrække skal kunne hvile i sig selv.
De samlede omkostninger for 2013 udgjorde 39.624.000 kroner. Årets resultat ender derfor negativt med et underskud på 4.920.000 kroner. Underskuddet finansieres ved salg af størstedelen af den resterende værdipapirbeholdning.
Advokatrådets forventninger til udviklingen i 2014 bygger på et opdateret budget for 2014, der viser, at indtægter og udgifter er i balance.

Fællesomkostninger
De omtalte samlede omkostninger for 2013 udgjorde 39.624.000 kroner. Beløbet dækker en række generelle omkostningstyper, herunder særligt lønninger og pensionsbidrag, it-omkostninger med videre.  Hertil kommer de omtalte specifikke driftsudgifter vedrørende Advokatnævn, Advokatråd, udvalg og ejendom.
Den største fællesomkostningspost i regnskabet er lønninger og pensionsbidrag, der var på 21.893.000 kroner i 2013, mens beløbet var 20.462.000 kroner. året før. Hvis man ser på, hvilke arbejdsområder, lønudgifterne vedrører, viser en revisoranalyse fra PWC, at 40 procent af lønudgifterne vedrører Advokatnævnet, 37 procent vedrører Juridisk Afdeling og 23 procent Administrationsafdelingen. Stigningen i de samlede lønudgifter fra 2012 til 2013 vedrører primært Advokatnævnet, hvor der har været tilført ekstra ressourcer i løbet af året. Ressourcerne er tilført for at nedbringe sagspuklen og for at sikre, at den høje kvalitet i sagsbehandlingen fastholdes. 
Advokatsamfundet beskæftigede samlet set 44 årsværk ved udgangen af 2013.

Advokatnævnets driftsudgifter
De specifikke udgifter til Advokatnævnet udgjorde samlet 2.461.000 kroner mod 1.936.000 kroner året før. Årsagen til stigningen findes i de advokathonorarer, der bliver ydet i forbindelse med disciplinærsager. De samlede driftsudgifter til Advokatnævnet udgør den absolut største post, da der er afsluttet flere af disse sager i 2012 og 2013.
Langt størstedelen af Advokatnævnets driftsudgifter – over 75 procent – udgør honorarer til nævnets eksterne advokater i forbindelse med retssager mod nævnet. En advokat, som bliver pålagt en sanktion af Advokatnævnet, kan indbringe afgørelsen for retten, som kan stadfæste, ophæve eller ændre Advokatnævnets afgørelse.
Advokatnævnet har syv faste advokater fordelt over hele landet, der som udgangspunkt behandler disse sager, og der er indgået en salæraftale vedrørende honorar. I 2013 blev 78 af Advokatnævnets afgørelser indbragt for retten.
I 2013 kunne man virkelig konstatere resultatet af Advokatsamfundets og herunder Advokatnævnets bestræbelser på at nedbringe sagspuklen. Der blev således afsluttet mere end 1.550 sager i 2013.

Advokatrådets driftsudgifter
De specifikke udgifter til Advokatrådets arbejde er faldet fra 2012 til 2013.
Godt en tredjedel af udgifterne udgør salærer i forbindelse med retssager, som Advokatrådet rejser. Beløbet var 511.000 kroner i 2012 og 483.000 kroner i 2013.
Der er sket et fald i de udgifter, der er afholdt i forbindelse med rådsmøder. Det skyldes primært, at rådsmedlemmerne deltog i Folkemødet på Bornholm det første år, nemlig i 2012, hvor der også blev afholdt rådsmøde. I 2013 var der færre rådsmedlemmer, der deltog, hvilket også bliver tilfældet her i 2014.
De direkte tilsynsudgifter var 122.000 kroner i 2013. De dækker blandt andet transport, forplejning, og overnatning i forbindelse med sekretariatsmedarbejderes tilsynsbesøg. Det er et niveau, der forventes at kunne fastholdes fremover. 

Driftsudgifter til kredsbestyrelser, udvalg mv.
Posten dækker primært over fagudvalg, konferencer, samtlige kredsbestyrelser, det nordiske og det internationale samarbejde. Udgifterne er faldet fra 1.400.000 kroner i 2012 til 1.185.000 kroner i 2013.
Mens udgifter til transport og andre udgifter for fagudvalgene er faldet en smule, har der været en mindre stigning i udgifterne til det internationale arbejde, nemlig fra 772.000 kroner i 2012 til 875.000 kroner i 2013.

Kronprinsessegade 28
Udgifterne til ejendommens drift er faldet godt 200.000 kroner fra 2012 til 2013, og nettoudgifterne var i 2013 1.733.000 kroner.
Ejendommen Kronprinsessegade 28 er ubehæftet. Advokatsamfundet overtog ejendommen i 1970, og købesummen var 4,5 millioner kroner med en udbetaling på knap halvdelen. Den blev tilvejebragt ved at udbyde seks procents partialobligationer på 5.000 og 10.000 kroner. Advokaterne bakkede op om projektet, der blev søgt fondsmidler og en anonym advokat skænkede 50.000 kroner.
I 2013 har Advokatsamfundet gennemført en anbefalet renovering af tag og facade for at bevare ejendommens værdi. Der er ydet tilskud på 200.000 kroner fra Kulturarvsstyrelsen til renoveringen, da dele af ejendommen er fredet.
Advokatsamfundet afholder udover udgifter til ejendomsskatter, alene udgifter til vedligeholdelse og øvrige administrationsudgifter såsom el, vand, varme, rengøring, forsikring mv. Det betyder, at de samlede udgifter er lavere, end hvad de ville være ved at bebo et tilsvarende domicil i København.

Udgifter i forbindelse med eget it-anlæg
Udgiften i forbindelse med Advokatsamfundets it-anlæg er en af de tunge poster i regnskabet, og i 2013 var de på 4.593.000 kroner.  De bestående systemer vil i en årrække fortsat være negativt påvirket af det faktum, at Advokatsamfundet som følge af sin historik har en række it-løsninger, der dels driftsmæssigt er relativt for dyre, dels ikke kører sammen på en optimal måde. Det kan der kun rettes op på i løbet af en årrække, og det vil samtidig kræve merudgifter i forhold til den ideelle model, hvor man starter helt forfra.
På den baggrund outsourcede Advokatsamfundet i 2013 den samlede it-platform – blandt andet med det formål at begrænse udviklingen i udgifterne. Som følge af det tiltag er der også fulgt besparelser med på udgifter til strøm, køleanlæg, hardware og løn til en intern it-medarbejder.
Selve outsourcingen har dog kun mindre effekt på det fremtidige behov for ekstern konsulentbistand til vedligeholdelse og udvikling af systemer som for eksempel medlemssystemet (AMK), da der fortsat vil være et behov for fremtidssikring af Advokatsamfundets it-systemer.
I 2014 vil der blandt andet være fokus på, om udgifterne til medlemssystemet kan nedbringes samtidig med, at systemet kan honorere de krav, der er til udtræk. Medlemssystemet indeholder nemlig registreringer vedrørende alle advokater – såvel aktive som deponerede – autoriserede advokatfuldmægtige samt alle advokatvirksomheder med oplysning om blandt andet ansættelsesforhold, forsikringsoplysninger og datoer for autorisation, og dagligt bliver der overført medlemsoplysninger til Domstolsstyrelsen til brug for retternes kommunikation med advokaterne. Medlemssystemet danner også grundlag for en lang række funktioner – det gælder blandt andet administration af klientkontoerklæringer, det udkørende tilsyn, kurser og retssagsprøven.
Det forventes, at udviklingen i udgifter til it i årene fremover vil ske med en lavere stigningstakt, at udgifterne i højere grad kan kontrolleres, og at man bedre kan anvende pengene strategisk, så det sikres, at Advokatsamfundets it-systemer kan honorere de forventninger, der er med hensyn til driftsstabilitet og funktionalitet.

Øvrige administrationsomkostninger
Der er sket en stigning fra 2012 til 2013, hvor den samlede udgift er 4.423.000 kr., hvilket primært skyldes udgifter til kontorhold – det vil sige udgifter til papir, porto, telefon, medarbejderuddannelse, forsikring, barsel, vikarassistance og kantine.
Advokatsamfundet har særligt fokus på omkostningerne i forbindelse med kantinen. Den benyttes både af Advokatsamfundet og Voldgiftsinstituttet samt i forbindelse med repræsentative formål. 
Konkret genforhandles kontrakter og priser reguleres, ligesom der ses på udbud og forbrug i kantinen, da det er et ønske at bevare den med de åbenlyse fordele – såvel økonomiske som praktiske.

Magasinet Advokaten
Advokaten udkommer ti gange årligt med et oplag på 8.300.
Igennem 2013 har der været stort fokus på magasinets økonomi. Samtidig er der sket redaktionelle og grafiske justeringer, der har været med til at tiltrække nye annoncører. Mens annoncemarkedet generelt for fagblade har været vanskeligt, har Advokaten oplevet en tilgang af annoncører, hvilket har betydet, at de samlede udgifter til magasinet er reduceret fra 634.000 kroner til 264.000 kroner i 2013.
Advokatsamfundet fortsætter det økonomiske fokus på magasinet, og har i den forbindelse sendt det grafiske arbejde og tryk i udbud i 2014. Det forventes, at nettoudgiften til magasinet vil nærme sig 0 kroner i løbet af 2014.

Læs mere om Advokatsamfundets Årsrapport 2013 og se specifikke tal og analyser på hjemmesiden advokatsamfundet.dk