Advokaten 5 - Leder - Ansvarlig økonomisk kurs

Print Print
19-06-2014


Kære kollega! Jeg er glad for at kunne fortælle, at det magasin, som du nu sidder med i hænderne, ikke koster dig én kontingent-krone. Det skyldes blandt andet, at vi igennem 2013 har haft skærpet fokus på magasinets økonomi. Samtidig er der sket redaktionelle og grafiske justeringer, der har været med til at tiltrække nye annoncører. Mens annoncemarkedet for fagblade i de senere år generelt har været vanskeligt, har vi med Advokaten oplevet det modsatte, nemlig en tilgang af annoncører. I 2014 er der sket yderligere omlægninger, som betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer, at omkostningerne til produktionen vil være dækket ind af indtægterne. Det er vi naturligvis glade for og stolte over, og vi vil arbejde målrettet for, at den gode udvikling fortsætter.
Magasinet Advokaten er blot et eksempel blandt flere på, hvordan Advokatsamfundet arbejder fokuseret på at nedbringe udgifterne. Den ansvarlighed præger regnskabet for 2013, som du kan læse mere om både i dette nummer af Advokaten – og på advokatsamfundet.dk, hvis du har lyst til at dykke endnu mere ned i de detaljerede tal.
Regnskabet for 2013 viser generelt, at vores fokus på mulighederne for at minimere udgifterne har været den røde tråd i driften af Advokatsamfundet i årets løb. Og jeg iler med at oplyse, at Advokatrådets forventninger til udviklingen fremgår af det ajourførte budget for 2014, der viser, at indtægter og udgifter er i balance. Vi forventer således et lille overskud for i år.
De specifikke driftsudgifter til Advokatrådets arbejde er faldet fra 2012 til 2013, og det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at rigtig meget af det arbejde, der lægges i Rådets regi, for eksempel på tilsynsområdet, bygger på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Vi har tidligere anslået, at omfanget af det frivillige arbejde mindst udgør 20 mio. kroner på årsbasis – og jeg er efterhånden overbevist om, at det i virkelighedens verden ligger væsentligt over dette niveau.
Selvom vi i forbindelse med driften af Advokatsamfundet har et stærkt fokus på udgiftssiden, vil der til stadighed være udgifter, som kan være svære helt at forudse i et budget som Advokatsamfundets, hvor en lang række af aktiviteterne er lovbundne. Beregninger, som vores revisor har lavet i forbindelse med arbejdet i Strukturudvalget, viser i øvrigt, at op mod 80 procent af de samlede udgifter, der afholdes i Advokatsamfundets regi, går til to af vores hovedopgaver, nemlig tilsyn og driften af Advokatnævnet.
I den forbindelse kan jeg nævne, at de udgifter, der er specifikt knyttet til Advokatnævnet, udover sekretariatsfunktionen, steg fra 1.936.000 kroner i 2012 til 2.461.000 kroner. Det skyldes især stigningen i de advokathonorarer, der bliver ydet i forbindelse med disciplinærsager, der indbringes for domstolene. Disse honorarer til nævnets eksterne advokater i forbindelse med retssager mod nævnet udgjorde over 75 procent af de 2.461.000 kroner.
Der er i de sidste par år også tilført ekstra ressourcer til Advokatnævnets sekretariatsfunktion for at nedbringe den opståede pukkel af sager og samtidig sikre, at den høje kvalitet i sagsbehandlingen fastholdes. Det ses på den stigning, der har været i lønudgifterne fra 2012 til 2013, som fortrinsvis vedrører Advokatnævnet.

Så kære kollega: Dyk ned i tallene og kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer!