Advokaten 4 - Kort Nyt

Print Print
12-05-2014


Halvering af antallet af verserende klagesager i Advokatnævnet
Gennem en målrettet indsats og hård prioritering af ressourcerne er det lykkedes Advokatnævnets sekretariat at halvere antallet af verserende klagesager siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste.
- Vi har nu under 900 verserende klagesager, hvoraf en betydelig del er i partshøringsfasen og derfor ikke kan afgøres nu. Endvidere nedbringer vi måned for måned antallet af verserende sager yderligere, siger Advokatnævnets sekretariatschef Nicolai Pii.
Advokatnævnets sekretariat har i samarbejde med Advokatnævnet fastsat en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet af første halvår 2014 nedbringes med yderligere 300 sager, således at det samlede antal sager vil være på højst 600. Når dette mål er nået, vil antallet af verserende sager i sekretariatet igen være acceptabelt, og oprydningen efter den ophobning af sager, der fandt sted i 2010-2011, vil være afsluttet. Med højst 600 verserende sager skulle det alt andet lige være muligt fremadrettet at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til nævnets målsætning på seks måneder.

Undersøgelse af den digitale kommunikation
Danmarks Domstole indførte i oktober 2013 et sæt retningslinjer for brug af e-mail i retterne for at skabe øget ensartethed på tværs af retterne, uanset om man er i kontakt med retten i Hjørring eller retten på Frederiksberg.
Domstolsstyrelsen vil nu undersøge, i hvilket omfang målene er blevet indfriet og sender i samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte advokater og advokatfirmaer, sådan at erfaringerne kan inddrages i det videre arbejde med at forbedre arbejdsprocesser og tekniske løsninger.

Ansvarsforsikring og garanti – er du dækket?
Alle advokater og advokatselskaber skal være dækket af en ansvarsforsikring og en garanti, som opfylder nogle særlige krav, der er beskrevet i Advokatsamfundets vedtægt. Det er uden betydning, om advokaten arbejder i en advokatvirksomhed, en anden virksomhed, en organisation eller noget helt andet. Det, der for advokater udløser forpligtelsen til at have en forsikring og en garanti, er selve advokatbeskikkelsen.
Det er advokaten selv, der er ansvarlig for, at han eller hun er dækket ind. Det er alvorligt for en advokat ikke at have forsikring og garanti, og det kan resultere i, at man mister retten til at drive advokatvirksomhed.
Advokatrådet skal derfor opfordre alle advokater til på ethvert tidspunkt at have sikkerhed for, at de har forsikring og garanti. Der kan særligt i forbindelse med jobskifte være anledning til at undersøge, om man er behørigt dækket. Erfaringsmæssigt kan skiftet fra advokatvirksomhed til anden virksomhed resulterer i, at man ikke længere er dækket af forsikring og garanti. Kontakt gerne sekretariatet for nærmere råd og vejledning.