Advokaten 3 Dommere evaluerer anklagernes retsarbejde

Print Print
28-03-2014


Advokatrådet ser positivt på anklagemyndighedens ønske om at kvalitetsudvikle anklagerens retsarbejde, men projektet med dommernes evaluering af anklagernes arbejde kan også give anledning til bekymring.

Af Sysette Vinding Kruse, medlem af Advokatrådet og formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg

I 2012 introducerede Rigsadvokaten et projekt for kvalitetsvurdering, der skulle styrke anklagernes kvalitet med arbejdet i retten.
Der blev efter et møde med deltagelse af domstolene, forsvarerne og anklagemyndigheden på baggrund af et oplæg fra anklagemyndigheden gennemført et pilotprojekt i to politikredse i samarbejde med retterne i Hjørring, Aalborg, Holbæk og Roskilde, hvor dommerne via spørgeskemaer evaluerede anklagernes håndtering af sager i retten. Pilotprojektet viste blandt andet, at der var udviklingspotentiale for procedure og afhøringsteknik hos anklagerne.
Det er nu hensigten, at ordningen skal gøres landsdækkende i alle retskredse og evalueringen skal omfatte alle byretssager med bevisførelse. Første landsdækkende evaluering af anklagerne finder sted i perioden fra 3. marts til 4. maj 2014, og det er herefter meningen, at dommernes evaluering af anklagernes retsarbejde skal finde sted hvert andet år.
“Retsarbejdet er en kerneydelse for anklagemyndigheden, og her som på andre områder skal vi hele tiden se på, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre. Dommerne er helt centrale som ‘brugere’ af det arbejde, anklagerne leverer i retten, og det er derfor rigtig vigtigt at få deres syn på retsarbejdet,” har statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, udtalt om den feedback, byretsdommere giver anklagerne i løbet af de næste to måneder.
Yderligere oplyses det, at dommernes feedback på ingen måde er en bedømmelse af den enkelte anklager. Fokus er på, hvordan anklagemyndigheden som organisation kan blive endnu bedre.

Individuel rapport kan indgå i anklagerens MUS-samtale
I forbindelse med evalueringen vil nogle anklagere dog få en individuel rapport. Det sker, hvis en anklager i løbet af de to måneder bliver evalueret af mindst fem forskellige dommere. En individuel rapport vil herefter indgå som et blandt flere input til anklagerens medarbejderudviklingssamtale.
Under udvalgsarbejdet har der fra forsvarerside været udtrykt bekymring for, at denne løbende evaluering fra dommerside af den ene part i processen, anklagerne, kan opfattes som et tættere samarbejde mellem domstolene og anklagemyndigheden og dermed svække tilliden til dommernes uafhængighed. Denne problematik har dommerne også været opmærksom på. Dommerne er i princippet anonyme ved udfyldelse af skemaerne, og kan vælge ikke at deltage. Dataene behandles af et konsulentfirma.
Fra Advokatrådets side ser vi positivt på anklagemyndighedens ønske om at kvalitetsudvikle anklagernes retsarbejde. Det er vigtigt løbende at kvalitetssikre, at alle aktører i en straffesag medvirker til, at processen forløber så optimalt som muligt, men også at aktørerne i retssagen fremtræder uafhængige af hinanden.  I tilfælde af at dommernes evaluering skal indgå i en medarbejderudviklingssamtale for den enkelte anklager, er anonymiteten i hvert fald i mindre retskredse nok illusorisk og kan medvirke til at styrke opfattelsen af, at der er et samarbejde mellem dommerne og anklagerne.

Sysette Vinding Kruse
Advokat og partner hos Homann Advokater, dr.jur., medlem af Advokatrådet, formand for Strafferetsudvalget.