Skat og retssikkerhed

Print Print
24-02-2014


Lovsjusk får minister til at ændre loven
Den nye skatteforvaltningslov afskærer borgeren fra at få omkostningsgodtgørelse, når en sag fra Vurderingsankenævnet skal prøves ved domstolene. Efter at Advokatrådets Skatteudvalg over for skatteministeren har gjort opmærksom på problemet, har den ny skatteminister lovet at ændre loven.

Tekst: Casper Sølbeck og Hanne Hauerslev

Efter at Folketinget 12. juni sidste år vedtog den lov, der indførte en ny klagestruktur på skatteområdet, blev der lukket for muligheden for at få dækket sine omkostninger, når sagen går fra Vurderingsankenævnet til domstolene. Hvis borgerne fremover skal vælge, om de vil have deres sag prøvet ved Landsskatteretten eller Vurderingsankenævnet, så vil der dermed være en rigtig god grund til at sende den i Landsskatteretten.
De nye regler er dermed et brud på grundprincippet om, at borgeren kan få dækket sine omkostninger helt eller delvist i skattesager – en ordning der har eksisteret siden 1984.
I forbindelse med tilblivelsen af loven afgav Advokatrådets Skatteudvalget både et høringssvar og formanden for udvalget, advokat Poul Bostrup, deltog i et lukket ekspertmøde i Folketingets Skatteudvalg.
- Vores budskab var i begge omgange, at lovforslaget ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet, og at det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis man begyndte helt forfra med et grundigt udvalgsarbejde, siger Poul Bostrup.

Ikke omtalt i lovens forarbejder
Alligevel konstaterede Skatteministeriet i sit høringsnotat, at eftersom både Landsskatteretten, ankenævnsforeningerne og advokat- samt revisororganisationerne havde været inddraget i forberedelsen af loven, så var forslaget udformet i en proces, hvor de relevante interessenter var inddraget.
- Når der er tale om så væsentlige ændringer, som ændringen af klagestrukturen på skatteområdet er udtryk for, så bør der gennemføres et grundigt forudgående udvalgsarbejde. Selvom inddragelse af relevante organisationer er en forudsætning for den nødvendige lovkvalitet, så kan denne proces ikke erstatte et udvalgsarbejde. Og her er de ændrede regler om omkostningsgodtgørelse et eksempel på, at arbejdet ikke har været tilstrækkeligt grundigt.
- Jeg ser det som et stort retssikkerhedsmæssigt problem, at en borger, der har valgt at påklage vurderingen af sin faste ejendom til et vurderingsankenævn ikke er berettiget til omkostningsgodtgørelse ved den efterfølgende domstolsbehandling, hvorimod en borger, der har påklaget vurderingen til Landsskatteretten er berettiget hertil. Det har efter Advokatrådets Skatteudvalgs opfattelse ikke været tilsigtet ved lovændringen at skabe denne retsstilling. Det er hverken omtalt i lovens forarbejder eller motiver, siger Poul Bostrup.

Ny minister retter op på fejlen
Han ser endnu et retssikkerhedsproblem i, at regeringen i oktober besluttede, at sager om værdiskøn i forbindelse med vurderingsloven altid skal afgøres af et vurderingsankenævn, og borgerne skal således ikke kunne vælge at få behandlet sådanne sager ved Landsskatteretten.
- Der er ikke fremsat konkrete lovforslag herom endnu, men hvis beslutningen gennemføres, vil der ikke være omkostningsgodtgørelse til domstolsprøvelse af disse sager, siger Poul Bostrup, der i slutningen af januar på vegne af Advokatrådets Skatteudvalg rettede henvendelse til Skatteministeren for dels at gøre opmærksom på problemstillingen dels for at opfordre ministeren til at ændre loven, således at der også ydes omkostningsgodtgørelse ved førelse af retssager, der omhandler en afgørelse fra et vurderingsankenævn.
Ved redaktionens afslutning har den nye skatteminister, den radikale Morten Østergaard, lovet at ændre loven og dermed det nye skatteretlige klagesystem, der trådte i kraft 1. januar.
- Hvis borgerne går videre til domstolene, skal de selvfølgelig kunne få omkostningsgodtgørelse, uanset om deres sag har været behandlet i Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. På grund af en lovteknisk fejl mangler der desværre hjemmel i den nye klagestruktur, og det skal vi naturligvis have rettet op på. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det selvfølgelig sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år, så borgerne ikke lider økonomisk tab, siger skatteministeren.
Advokatrådet har stor fokus på retssikkerhed på skatteområdet, og Advokatsamfundet afholder i samarbejde med Danske Advokater og Foreningen for Statsautoriserede Revisorer en konference om netop retssikkerhed på skatteområdet 11. marts 2014.


Poul Bostrup
Advokat, formand for Advokatrådets Skatteudvalg.Indsæt program for retssikkerhedskonferencen fra Advokaten nummer 1 + evt foto af Bostrup.

Historien bag tilblivelsen af loven og den ændrede klagestruktur er indgående behandlet i Advokaten 7/ 2013.