Advokaten 10 - Kort Nyt

Print Print
16-12-2014

 

Analyse fra Copenhagen Economics af advokatreguleringen
Regeringen nedsatte tidligere i år en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Justitsministeriet, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, som har til opgave at foretage en gennemgang af advokatreguleringen med henblik på at vurdere, om der er områder, hvor konkurrenceforholdene kan forbedres. Initiativet er en del af Vækstpakken, som skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne.
Advokatrådet er ikke blevet inddraget i arbejdet og har derfor i samarbejde med Danske Advokater og med støtte fra Dreyers Fond bedt Copenhagen Economics om at lave en undersøgelse af konkurrenceforholdene inden for advokatsektoren. Rapporten er nu færdig og fremsendt til den tværministerielle arbejdsgruppe, hvor den blev præsenteret på et møde 2. december 2014 med deltagelse af repræsentanter for Advokatrådet, Danske Advokater og Copenhagen Economics.

Ny praksis for udsendelse af højesteretsdomme
Fra 1. december 2014 stopper Højesteret med at udsende domme til parternes advokater pr. telefax.
Fremover vil domme og kendelser i stedet blive sendt digitalt til parternes advokater via advokaternes e-boks.

Etablering af en domsdatabase
Domstolsstyrelsen har nu iværksat et projekt på baggrund af den formelle beslutning om etablering af Domsdatabasen. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe i Domstolsstyrelsen, der har landsdommer Katja Høegh som formand. Arbejdsgruppen skal overveje spørgsmål som for eksempel afgrænsning af afgørelser, der skal indgå i databasen, håndtering af anonymiseringsopgaven med videre og skal fastlægge de tekniske krav. Der er desuden nedsat en referencegruppe bestående af eksterne deltagere, herunder repræsentanter for Advokatsamfundet, med Merethe Eckhardt fra Domstolsstyrelsen som formand. Referencegruppen skal løbende holdes orienteret om arbejdsgruppens overvejelser og skal desuden komme med input og forslag til arbejdsgruppen.

Afskaffelse af underskriftskravet for processkrifter
Underskriftskravet for processkrifter ophæves ved årsskiftet, hvilket vil betyde, at stævninger, svarskrifter og andre processkrifter kan fremsendes digitalt til retten. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2015 og har betydning for de praktiske arbejdsgange ved retterne, idet sagsbehandlingssystemerne endnu ikke er klar til at arbejde digitalt.
Domstolsstyrelsen har derfor igangsat et projektarbejde, som ledes af byretspræsident Helle Bertung, Retten i Viborg. Arbejdet skal munde ud i et sæt anbefalinger om gode procedurer og arbejdsgange ved retterne og i en revideret udgave af e-mailretningslinjerne fra 2013. Repræsentanter for Advokatsamfundet er involveret i processen i form af deltagelse i en række dialogmøder i Domstolsstyrelsen om projektet.