Advokaten 1 - Retssikkerheden er forringet

Print Print
22-01-2014

 

Advokaten har bedt formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, advokat Poul Bostrup gøre status på udvalgets redegørelse fra 2011 om retssikkerhed på skatteområdet, der indeholder anbefalinger til det danske skattesystem. Der er stadig rigelig plads til forbedring, konkluderer han.

Tekst: Hanne Hauerslev

Da Advokatrådets Skatteudvalg i november 2011 barslede med sin redegørelse om retssikkerhed inden for skatteområdet, havde udvalget 16 anbefalinger til det danske skattesystem.
På trods af at der er gået to år, er de 15 anbefalinger stadig relevante, mens SKAT i mellemtiden er ophørt med den praksis, der medførte fremsættelse af forslag 16.
- Det er ærgerligt, at vi i dag kan konstatere, at problemerne ikke er løst. Tværtimod er der en udvikling i gang, hvor der både fra Skatteministeriet og fra politisk side udtales, at man lægger megen vægt på retssikkerhed samtidig med, at der til stadighed vedtages love, der forringer retssikkerheden, siger formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup.
Det gælder for eksempel bortfaldet af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer i 2009, indgrebet mod sort arbejde i 2011, der indførte objektiv hæftelse for tredjemands gæld, bortfaldet af muligheden for at få genoptaget ejendomsvurderinger i 2012 og den nye klagestruktur i 2013.
Det lykkedes at få gjort forslaget om en ændret klagestruktur bedre, men efter Poul Bostrups mening er der fortsat tale om en forringelse, eftersom man fjernede en klageinstans og ændrede strukturen for den i øvrigt velfungerende Landsskatteret. Forslaget og dets vedtagelse var i det hele taget et mysterium for Poul Bostrup.
- Generelt var der ingen inden for den skatteretlige verden, der ønskede forslaget gennemført, og der var alene tale om en mindre besparelse.  Alligevel stemte et overvældende flertal i Folketinget for forslaget, siger Poul Bostrup, som var en af de eksperter, der blev inviteret til at kommentere forslaget over for Folketingets Skatteudvalg, og han mener derfor, at politikerne kendte kritikken af forslaget, men alligevel valgte at vedtage forslaget.
Han er fortsat af den opfattelse, at forslaget var meget lidt gennemarbejdet, og at det havde været at foretrække, hvis der havde været et grundigt udvalgsarbejde, inden det blev fremsat. 
- At forslaget ikke var langtidsholdbart, ser man for så vidt af, at regeringen netop har besluttet en ændring af reglerne, før loven træder i kraft 1. januar 2014, gående ud på, at klager over vurderinger, der ikke vedrører juridiske spørgsmål, ikke skal kunne indbringes for Landsskatteretten, men kun for Vurderingsankenævnet. Herved vender man tilbage til et af elementerne, som blev fjernet fra det oprindelige forslag, hvorfor det er skuffende, at det dukker op igen så hurtigt efter, understreger Poul Bostrup.

Syn og skøn i skattesager
Netop inden for vurderingsområdet er det ulogisk, at der ikke afholdes syn og skøn, mens sagen verserer ved Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten, mener formanden, der sammen med sin hustru Grete Due har skrevet en bog om syn og skøn i skattesager, der er et standardværk inden for området, og som netop er udkommet i en tredje udgave. 
- Baggrunden er, at man ved vedtagelsen af reglerne i 1990 – der nu er i skatteforvaltningslovens paragraf 47 – fandt, at der i den daværende vurderingsorganisation var en sådan teknisk sagkundskab til stede, at der ikke var behov for syn og skøn.  Vurderingsopgaven er senere flyttet til staten, og det kan blandt andet efter Rigsrevisionens kritik i sommer fastlås, at denne forudsætning ikke længere er til stede. Derfor mener jeg, at tiden må være kommet til at fjerne undtagelsen i paragraf 47 om, at der ikke kan holdes syn og skøn i klagesager om vurderingsloven. De nuværende regler indebærer, at syn og skøn om værdiansættelse efter vurderingsloven først kan holdes, når sagen verserer ved domstolene, siger Poul Bostrup.
Synspunktet om at indføre syn og skøn i disse sager er netop gjort gældende i en besvarelse fra Advokatrådet til et forslag om ændring af vurderingsloven. 
Et andet område, hvor yderligere syn og skøn ville være en retssikkerhedsmæssig forbedring, er tilsidesættelse af regnskaber og udøvelse af skøn. Et emne, der blev behandlet på den seneste retssikkerhedskonference på skatteområdet på Christiansborg i 2011.
- Generelt er syn og skøn i skattesager et meget væsentligt instrument for advokater, der bistår skatteyder i tvister med myndigheder.  Det har vist sig, at Landsskatteretten i vidt omfang følger resultatet af syn og skøn, ligesom de fleste syn og skøn har vist sig at støtte skatteyder, og at der således sker tilsidesættelse af det ligningsmæssige skøn, forklarer han. 

Tillid til systemet
Poul Bostrup kommer gerne med konkrete forslag til fremme af retssikkerheden på skatteområdet, men understreger, at han ikke har en generel mistillid til skattesystemet eller personalet i SKAT.
- Debatten i sommer har efter min bedste overbevisning mange gange været for skinger, og det er næppe klogt at drage vidtgående konsekvenser af fem meget forskellige sager, der tilfældigvis er fremdraget i medierne, siger Poul Bostrup, der selv er tidligere embedsmand i Skattedepartementet.
- Mange af skattesystemets problemer må antages at stamme fra de massive nedskæringer af medarbejderstaben, og man kan næppe samtidig både reducere personalet med halvdelen og forvente samme kvalitet af afgørelserne. Jeg har heller ikke grundlag for at mene, at der er en syg kultur i SKAT eller lignende standpunkter, der har været fremført i medierne, men der har formentlig været en kultur, der har været meget fokuseret på besparelser på grund af de politiske krav herom.  

Formandens fem ønsker til retssikkerhed i skattesager

Øverst på Poul Bostrups dagsorden for retssikkerhed i skattesager står ud over punktet om syn og skøn i klagesager om vurderingsloven følgende fem emner:

  1. Ophævelse af Skatteministeriets adgang til at indbringe sager som skatteyderne vinder ved Landsskatteretten for domstolene.
  2.  Ophævelse af Skatteministeriets adgang til at inddrage nye spørgsmål, påstande og anbringender i retssager i forhold til behandlingen i Landsskatteretten.
  3. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til juridiske personer til sagkyndig bistand i skattesager.
  4. Nedsættelse af et udvalg der skal gennemgå skattekontrolloven med henblik på at udarbejde en ny tidssvarende lov.
  5. Sikring af ikke it-parate borgeres rettigheder i forbindelse med den tvangsmæssige digitalisering der sker af skattesystemet.

Punkterne kan helt eller delvis genfindes i Retssikkerhedsredegørelse fra november 2011.

Poul Bostrup
Advokat Poul Bostrup har været formand for Advokatrådets Skatteudvalg siden 2009 og har været medlem af udvalget i to perioder i samlet 12 år. Han er en af de advokater, der fører flest sager ved domstolene mod Skatteministeriet, og er udover det nævnte værk om syn og skøn medforfatter til Skatteforvaltningsloven med kommentarer (2006) og Skatte- og afgiftsproces (2010) samt et meget stort antal faglige artikler.

Syn og skøn i skattesager
Poul Bostrup og Grete Dues bog om syn og skøn er netop udkommet i tredje udgave. Bogen er rettet mod praktikere, der deltager i syn og skøn efter retsplejelovens regler i skattesager, og den er illustreret med nyeste praksis. Til inspiration er der en række eksempler med i bogen på syns- og skønstemaer i forskellige skattesager med kommentarer, ligesom der er medtaget nye kommenterede syns- og skønstemaer. I tredjeudgaven er der medtaget en beskrivelse af syn og skøn set fra henholdsvis Skat og skønsmandens side. Bogen er udgivet på Karnov Group.

Konference om retssikkerhed på skatteområdet
Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR- danske revisorer inviterer til retssikkerhedskonference på skatteområdet tirsdag 11. marts 2014, kl. 9.00 til ca. 16.45 i Fællessalen på Christiansborg

09.00-09.10: Intro v/formand for FSRs Skatteudvalg John Bygholm, Deloitte

09.10-10.30: Grundlovens § 43 v/professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet og Højesteretsdommer Jens Peter Christensen

11.00-11.10: SKATs kontrolbestemmelser og Grundloven v/advokat Martin Henrichsen, Skatteadvokaterne

11.10-12.00: Kontrol og boligens ukrænkelighed v/advokat Tyge Trier, Advokatfirmaet Tyge Trier

13.00-13.10: Presse, Skat og retssikkerhed v/advokat Søren Lehmann Nielsen, Bruun & Hjejle

13.10-13.50: Skat og virksomhederne v/Corporate Vice President Ole Bendixen, Novo Nordisk A/S

13.50-14.30: Offentlighedens krav til virksomhedernes skattebetaling v/kommunikationsrådgiver Mogens Gyde, Gyde Kommunikation ApS

15.00-15.05: Lovprocessen i forhold til Folketinget v/advokat Torben Bagge, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

15.05-16.00: Arbejdsvilkårene for Folketingets Skatteudvalg v/MF Torsten Schack Petersen og MF Thomas Jensen

16.00-16.30: Arbejdsvilkår for foreningens skatteudvalg v/formand for FSRs Skatteudvalg John Bygholm, Deloitte, Generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, Formand for Danske Advokaters skattefagudvalg Claus Holberg, Lett

16.30-16.40: Afslutning v/SKATs retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard

Det er gratis at deltage i konferencen. Tilmelding senest tirsdag 18. februar 2014 på mbl@fsr.dk
Der er et begrænset antal pladser i Fællessalen, hvorfor det ikke kan garanteres, at alle tilmeldte kan deltage.
Spørgsmål vedrørende konferencen kan stilles til Mette B. Larsen, tlf. 41 93 31 97 eller Peter Hansen, tlf. 33 43 70 14.
Konferencen er støttet af Dreyers Fond .