Advokaten 1 - Kort Nyt

Print Print
22-01-2014

Østre og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstituerede
Begge landsretter afholder i februar 2014 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes onsdag 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K.
Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes onsdag 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg.
Tilmelding på mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk.

Evaluering af advokatuddannelsen
Dreyers Fond har bevilget midler til, at Advokatrådet kan gennemføre en evaluering af advokatuddannelsen i 2014.
Uddannelsen blev ændret i 2008 i forbindelse med advokatreformen og indførelsen af reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Advokatrådet har valgt at gennemføre evalueringen i samarbejde med EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, som er specialiseret i evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelsesforløb. Evalueringen vil inddrage både advokater og fuldmægtige, som har gennemført uddannelsen, og arbejdsgiverne på advokatkontorerne. 

Højesterets kendelser om interessekonflikter
Det skal ikke være muligt for advokater fra samme advokatkontor at forsvare flere tiltalte i den samme straffesag, fordi det kan give et dårligere forsvar for den enkelte klient på grund af interessekonflikter.
Det slår Højesteret fast i to kendelser, hvor forsvaret “kun kan varetages af advokater fra samme kontor, hvis der ikke er modstridende interesser mellem de sigtede eller er nærliggende risiko herfor."
I straffesagen om drab og flere drabsforsøg på Café Louise i København har rigsadvokaten protesteret imod, at to advokater fra samme kontor forsvarede to brødre, som var tiltalt i sagen. Den ene bror blev forsvaret af Michael Juul Eriksen, der er partner i firmaet Tommy V. Christiansen. Den anden bror var repræsenteret af Andro Vrlic, der er ansat i firmaet. Rigsadvokaten påstod, at der var risiko for en såkaldt interessekonflikt, og at Andro Vrlics klient ville få et ringere forsvar. Derfor skulle Andro Vrlic tages af sagen.

Autorisation af advokatfuldmægtige og proceduretilladelser
Præsidenten for Københavns Byret har på et kontaktudvalgsmøde vedrørende de civile sager peget på, at der er opstået en tendens til, at advokater/advokatfuldmægtige anmoder om autorisationer for sent i forhold til, hvornår de skal bruge dem. Det gælder også proceduretilladelser. Københavns Byret oplyser, at sagsbehandlingstiden normalt er cirka ti dage. Det hænger blandt andet sammen med, at retten på baggrund af en samtykkeerklæring i alle tilfælde indhenter oplysninger om de pågældende i Det Centrale Kriminalregister.   
Det kan derfor være en god idé allerede ved ansættelsen af fuldmægtigen at søge retten om autorisation som advokatfuldmægtig, da fuldmægtigperiodens beregning først begynder ved autorisationen. Derudover opfordres prøvekandidater ved landsretterne til senest tre uger før at søge om de nødvendige erklæringer til brug for udstedelse af proceduretilladelsen, så prøvekandidaten ikke risikerer at møde som en uautoriseret part under hovedforhandlingen ved landsretten.