Advokaten 9 - Kort Nyt

Print Print
04-11-2013


Nye advokatmedlemmer til Flygtningenævnet
Flygtningenævnets formandskab har nu godkendt Advokatrådets indstilling af nye medlemmer til Flygtningenævnet. De udpegede advokater er Hans Mogensen, Aalborg, og Peter Kragh, København. Advokatrådet takker for det store antal af interesserede advokater, der sendte en ansøgning. Alle kandidater har modtaget svar med posten.

Advokat Pernille Backhausen udpeget som medlem af Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Tilsynet er oprettet i henhold til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og har fået følgende sammensætning:

  • Landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand for tilsynet).
  • Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater.
  • Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet.
  • Direktør Adam Wolf, Danske Regioner.
  • Direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst.

Medlemmerne er udpeget efter forhandling med forsvarsministeren og efter drøftelser med Folketingets Kontroludvalg. Formanden er endvidere udpeget efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret.
Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegaard Christensen og direktør Karsten Ohrt er udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genudpegning i yderligere fire år.
Tilsynet får til opgave at føre kontrol med PET’s og FE’s behandling af personoplysninger og indebærer for så vidt angår ressourcer, uafhængighed og beføjelser samlet set en markant styrkelse af kontrollen med efterretningstjenesternes behandling af personoplysninger. Tilsynet vil få sit eget sekretariat, føre tilsyn efter lovens nærmere regler med PET’s og FE’s behandling af personoplysninger og få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Endvidere får en person mulighed for at anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende person meddelelse herom.

SKAT får automatisk oplysning om beskikkede advokaters salærer
Ved en ny bekendtgørelse om indberetningspligter med videre efter skattekontrolloven bliver salærer, som tilkendes beskikkede advokater i henhold til retsplejeloven, indberetningspligtige.
Domstolsstyrelsen har oplyst, at indberetningen til SKAT kommer til at ske automatisk i forbindelse med salærmeddelelsen. Indberetning vil ske på det CVR-nummer, hvor advokaten i henhold til oplysninger fra Advokatsamfundet er beskæftiget. Advokaten har mulighed for efterfølgende at op- eller nedjustere beløbet, såfremt det ved sagens afslutning (eventuelt efter anke- eller kærebehandling) skulle vise sig, at det beløb, der endeligt dækkes af statskassen, ikke svarer til det indberettede beløb.
Reglerne træder i kraft 1. januar 2014, se bekendtgørelse 1148/2013.


Præcisering
I Advokaten 6, 2013 bringes et interview med daværende højesteretsdommer Per Walsøe. I artiklen er denne formulering anvendt:
“Så var der sagen om de tvangsflyttede Thulegangere på Grønland, som stod på i mere end ti år. Per Walsøe repræsenterede Thulefangerne.”
Det er rettelig således, at Per Walsøe var engageret af kommunen til at varetage Thulefangernes interesser. Han udtrådte af sagen 1. juli 1993, hvor han blev udnævnt til dommer i Højesteret.
Redaktionen