Advokaten 9 - Nye regler skal sikre effektive civile højesteretssager

Print Print
04-11-2013


Efter forhandling med Advokatrådet og Danske Advokater har Højesteret gennemført ændringer i vejledning om forberedelse og hovedforhandling i borgerlige ankesager. Reglerne skal bidrage til at effektivisere processerne ved retten.  

Tekst: Lene Rosenmeier

Ifølge Højesteretsdommer og formand for ankeudvalget, Vibeke Rønne, er de nye regler udtryk for et behov for at modernisere.
En af de nye ting, vejledningen byder på, er en regel om at parterne bliver indkaldt til et forberedende retsmøde, når der er afgivet svarskrift. Der har det seneste års tid kørt en forsøgsordning med disse møder, der typisk foregår telefonisk.
- Erfaringerne har vist, at de giver os en mere skarp dialog med advokaterne, hvor vi på forhånd får løst småproblemer og identificeret de lidt større udfordringer i tide. Det strammer forberedelsen op og fremskynder behandlingen af sagerne væsentligt, forklarer Vibeke Rønne.
Advokat Jens Rostock-Jensen fra Advokatrådet, der deltog i forhandlingerne af vejledningen, ser de nye regler som et helt naturligt skridt – ikke mindst fordi flere af dem allerede praktiseres i forvejen.
- Man har søgt at effektivisere og fortætte processen, så tiden i retten udnyttes bedst muligt. Fra advokatside byder vi det velkommen. Navnlig fordi reglerne ikke er mere rigide end, at de kan fraviges, hvis omstændighederne kræver det, fortæller han.

En dag i retten pr. sag
En anden ændring i vejledningen er, at en hovedforhandling fremover helst ikke må strække sig over mere end én dag i retten.
- Det er vel mere eller mindre udgangspunktet i dag og bygger på Højesterets erfaring om, hvor lang tid en gennemsnitlig sag tager. Der foreligger et betydeligt skriftligt grundlag, og alt er veldokumenteret på forhånd. Selve hovedforhandlingen kan derfor koncentrere sig om det, der er juridisk relevant, forklarer Jens Rostock-Jensen.
Ifølge Vibeke Rønne handler den nye regel først og fremmest om at sikre, at der afsættes den nødvendige tid til sagerne, så berammelsestiderne ikke belastes unødigt. Der er dog mulighed for at se bort fra en-dagsreglen i særlige tilfælde.
Hvis advokaterne mener, at der er behov for at strække hovedforhandlingen over mere end en dag, skal de sende en detaljeret tidsplan og begrundelse til Højesteret senest en uge før det forberedende retsmøde.

Plads til hastesager
Nogle sager haster mere end andre – for eksempel når der står menneskeskæbner eller voldsomme økonomiske tab på spil. Den nye vejledning åbner for, at disse sager kan behandles særlig hurtigt.
- Vi har afsat huller i kalenderen til sager, der bør afgøres hurtigt, fordi de for eksempel indgår i større sagskomplekser, hvor andre sager afventer deres afgørelse. Det kan også være i den situation, hvor det kan få store personlige konsekvenser at skulle vente på en afgørelse, forklarer hun.
Hvis advokaterne ønsker at fremskynde hovedforhandlingen i en sag, skal de sende en redegørelse til Højesteret senest en uge inden det forberedende retsmøde. Der vil så blive taget stilling til, om sagen skal behandles som en hastende civil ankesag på selve retsmødet.

Kortere påstandsdokumenter
En tredje væsentlig stramning af Højesterets regler for civile ankesager vedrører længden på påstandsdokumenterne. Ifølge den nye udgave af vejledningen skal processkrifter udelukkende fokusere på sagens hovedproblemstillinger og bør ikke være længere end 10-15 sider.
Ifølge Vibeke Rønne er den nye regel udtryk for et ønske om, at advokaterne bliver bedre til at koncentrere processkrifterne om hovedproblemstillingerne.
- Processkrifter bliver i visse tilfælde meget detaljerede og uoverskuelige. Formålet med dem er, at de skal identificere sagens problemstillinger for Højesteret og kategorisere dem på en logisk måde. Vi skal få overblik over, hvilke argumenter og anbringender der passer sammen. De skal derimod ikke procedere sagen, understreger hun.
Jens Rostock-Jensen er enig i, at der kan strammes op, når det gælder omfanget af påstandsdokumenter.
- De har nok en tendens til at svulme op i størrelse, fordi mange advokater føler, at påstandsdokumentet skal være en udtømmende redegørelse for alle anbringender og synspunkter. Men med den nye regel sender Højesteret et klart signal om, at advokaterne skal koncentrere deres skriftlige indsats om det strengt nødvendige og undgå gentagelser og overflødigheder, forklarer han.
Den nye vejledning er trådt i kraft og kan ses på Højesterets hjemmeside på adressen domstol.dk/hojesteret/sagsbehandling.

Ændringerne i Højesterets vejledning om forberedelse og hovedforhandling af civile sager

  • Der afholdes fremover et forberedende møde/berammelsesmøde i alle civile ankesager umiddelbart efter, at der er afgivet svarskrift. Det sker typisk telefonisk.
  • Tidsforbruget drøftes som et fast punkt under berammelsesmødet. Tildelingen af mere end én dag forudsætter, at advokaterne redegør for, hvorfor dette er nødvendigt. Der vil kun undtagelsesvis blive afsat mere end én dag.
  • Der er mulighed for særlig hurtig hovedforhandling i hastesager.
  • Der må ikke indleveres ekstrakter, der indeholder plastic eller metal (bortset fra hæfteklammer).
  • Det sammenfattende processkrift skal fokusere på sagens hovedproblemstillinger, og bør som udgangspunkt ikke være længere end 10-15 sider.
  • Muligheden for at få den indankede dom oplæst udgår.