Advokaten 8 - Effektivt tilsyn i afslappet tone

Print Print
07-10-2013


Tilsynet foregår i en afslappet tone og er samtidig effektivt. Det viser en ny evaluering af tilsynsbesøg, som Advokatsamfundet har gennemført.

Tekst: Hanne Hauerslev

“Jeg har været gennem to tilsynsbesøg i 2010 og 2013, og begge gange er det foregået i en god tone, hvor det har baseret sig på dialog i stedet for løftede pegefingre. Når jeg taler med kolleger, som ikke har oplevet  et tilsynsbesøg endnu, så har jeg gentagne gange hørt denne myte eller skræk for, at repræsentanten fra Advokatsamfundet selv går ind og finder fem sager …”
Sådan skriver en af deltagerne i Advokatsamfundets evaluering af det udkørende tilsyn, hvor 40 tilfældigt udvalgte advokater er adspurgt i en undersøgelse. Undersøgelsen er foretaget af et uafhængigt analysefirma og skal danne grundlag for eventuelle justeringer af tilsynet.
Undersøgelsen giver et klart billede af, at langt størstedelen er tilfredse med afviklingen af tilsynsbesøget. Knap halvdelen er tilfredse, godt 25 procent er meget tilfredse, mens seks procent er meget utilfredse. 
Utilfredshed koncentrerer sig primært om den tid, der anvendes i forbindelse med et tilsyn. Mens godt ti procent fandt tilsynsbesøgene nyttige, mente godt 14 procent, at de var tidsspilde. Omkring 63 procent bruger da også tid på at forberede tilsynsbesøget. Mere end 63 procent havde eksempelvis gennemgået de interne procedurer. Næsten 45 procent oplevede, at der var ting, der skulle bringes i orden i forlængelse af et besøg.
Mens holdningen til tidsforbrug således er noget spredt, er holdningen til, om besøgene er henholdsvis anstrengte eller afslappede noget mere ensrettet blandt de adspurgte. Således mener knap 43 procent, at møderne er afslappede og kun to procent, at de er anstrengte.
Oplysninger om pris og opdrag samt de skriftlige retningslinjer ved hvidvask ligger øverst på listen over de ni mest relevante emner, som bliver taget op under tilsynet. Blandt virksomhedsadvokaterne var det den obligatoriske efteruddannelse samt forsikring og garanti, der var mest relevant. 
Undersøgelsen viser også, at tilsynsbesøgene skærper opmærksomheden på reglerne blandt andet om pris og opdrag. Mere end halvdelen tilkendegiver, at de har fået mere opmærksomhed på det område, mens 45 procent har fået opmærksomhed på identitetsoplysninger i sager omfattet af hvidvaskloven og knap 40 procent på en opdatering af de skriftlige retningslinjer vedrørende hvidvask.  

Fakta om undersøgelsen

  • 49 advokater fordelt over hele landet har besvaret spørgsmålene.
  • 67 procent af besvarelserne kommer fra et advokatfirma og 32 procent fra virksomhedsansatte advokater.
  • I 81,8 procent af firmaerne er der mellem en til tre ansatte. I 18,2 procent mellem 2 og 20 ansatte.

Undersøgelsen er støttet af Dreyers Fond.

Fakta om tilsyn
Advokatrådet indførte i 2009 det udkørende tilsyn med advokater og advokatvirksomheder. Baggrunden for ordningen er dels retsplejelovændringen i 2008, der forudsatte et mere intensivt tilsyn fra Advokatsamfundets side, og Advokatsamfundets tilsynsforpligtelser efter hvidvaskloven.
Advokatrådet har som målsætning at føre tilsyn med 10 procent af advokatvirksomhederne og 10 procent af de virksomhedsansatte advokater hvert år. Det er tilfældigt, hvem der udtages til tilsyn.
Under besøgene gennemgås blandt andet dokumentation for obligatorisk efteruddannelse, ansvarsforsikringspolice, interne retningslinjer vedrørende interessekonflikter og hvidvask samt kontorets indhentelse af ID-oplysninger i en række sager omfattet af hvidvaskloven.

Læs rapporten om tilsynsbesøgene på advokatsamfundet.dk under Advokatregulering / Tilsyn.