Advokaten 7 - Leder - Udsyn giver indblik

Print Print
17-09-2013

 
  
Temaet i dette nummer af Advokaten rækker ud over landets grænser. Gode kolleger engagerer sig stadig oftere i internationalt kollegialt arbejde. Det er der rigtig gode grunde til. Den mest nærliggende er globaliseringen i sig selv: Klienterne opererer over landegrænserne og det samme gør vi som advokater. Den fri bevægelighed og det åbne marked i Europa giver sine egne udfordringer – men også fordele – i forhold til de historisk set nationale, visse steder regionale, former for regulering af advokatprofessionen.   
Der er et stigende pres i retning af en vis harmonisering, herunder såvel af kravene til etablering af advokatvirksomhed, som til udøvelsen af den. I en række internationale fora, såsom IBA, CCBE og UIA, drøfter man intenst forskellige spørgsmål om for eksempel adgangskrav til professionen, ejerskab af advokatvirksomheder, pligtmæssig efteruddannelse, individuel og/eller firma-regulering, udveksling af informationer mellem landene med videre. Det kan du læse en række spændende artikler om inde i magasinet.   
I starten af august havde jeg lejlighed til at deltage i ‘2nd International Conference of Legal Regulators’ – en todages konference hvor der var sat særlig fokus på en meget bred vifte af varierende regulerings- og tilsynsmodeller fra det meste af verden, og hvor der også var lejlighed til at debattere fordele og ulemper ved de forskellige modeller.   
Inspirationen fra sådanne internationale arrangementer er – Danmarks størrelse til trods – yderst vigtig for os. Advokatsamfundet, der som kerneopgave har regulering af tilgangen til professionen, herunder advokatuddannelse, kontrol med efteruddannelse, løbende tilsyn og – via et uafhængigt Advokatnævn – klagesagsbehandlingen, har brug for at være på forkant med, hvorledes andre jurisdiktioner griber disse opgaver an. Vi skal både lytte og blive lyttet til.   
Det var en glæde at kunne konstatere, at vi her i Danmark ligger ganske fornuftigt, også set med internationale briller. Der er nemlig betydelig fokus på, at advokatreguleringen helst skal være båret af gennemsigtighed, effektivitet, herunder på omkostningerne, rimelighed og proportionalitet. Endvidere bygger langt de fleste ordninger på en væsentlig indsats fra advokaterne selv, ofte benævnt som ‘co-regulation’, hvor lovgiver har opstillet en række hensyn og rammer, der udfyldes af advokatorganisationerne. Det gælder for eksempel behandlingen af klager over advokater, der typisk behandles af disciplinære myndigheder med både advokatdeltagelse og et lægmandselement – som oftest i en domstolslignende struktur med fuld adgang til kontradiktion og andre processuelle garantier.   
Fælles for næsten alle regulerings- og tilsynsorganer er, at de er uafhængige af statsmagten. Uafhængighed er da også helt afgørende for advokatstandens stilling i et retssamfund. Overgår vi til et rent statsligt tilsyns- og disciplinærsystem, vil dygtige advokaters lyst og interesse for at føre principielle sager imod statsmagten givet kølne betragteligt til skade for borgerne og retssamfundet som sådan. 
Når det er sagt, må vi samtidig konstatere, at netop politikerne og staterne, herunder det internationale samfund, ofte føler trang til at inddrage advokater som informanter om klientforhold, der kunne vise sig at være samfundsmæssigt uønskede. Hele ‘whistleblower-trenden’ påvirker i høj grad også advokatens rolle. Hvidvask-reglerne, hvis udgangspunkt var bekæmpelse af terrorfinansiering og organiseret kriminalitet, er det klassiske eksempel herpå. Skatteunddragelse synes at være næste mulige indsatsområde på området for ønskede indberetninger, og netop derfor er det bydende nødvendigt, at vi er til stede internationalt og lytter – og bliver lyttet til.   
Vi vil nationalt og internationalt fortsætte kampen for opretholdelse af den rette balance mellem advokatens uafhængighed og integritet, klientens krav på fortrolighed og samfundsmæssige hensyn. Varetagelse af den opgave forudsætter en årvågen deltagelse i den globale debat og normudvikling. Jeg håber derfor, at du vil finde månedens tema spændende. Er du interesseret i at tage aktiv del i Advokatsamfundets internationale arbejde, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os herom. 
  

Fælles for næsten alle regulerings- og tilsynsorganer er, at de er uafhængige af statsmagten. Uafhængighed er da også helt afgørende for advokatstandens stilling i et retssamfund