Advokaten 6 - Kort Nyt

Print Print
14-08-2013

Øget fokus på civile ankesager
Østre Landsret har på baggrund af en analyse af et antal civile ankesager måttet konkludere, at en af årsagerne til, at landsretten ikke har kunnet opfylde de eksisterende målsætninger, er, at forberedelsen af civile ankesager ikke er tilstrækkeligt koncentreret. På den baggrund har landsretten blandt andet besluttet følgende:  

  • at alle civile ankesager som udgangspunkt forhåndsberammes efter modtagelse af svarskrift. Dette gælder uanset, om der i sagen skal afholdes (supplerende) syn- og skøn, om der skal ske forelæggelse for f.eks. Retslægerådet eller Arbejdsskadestyrelsen, eller om parterne søger sagen forligt ved forhandling, 
  • at der i forbindelse med berammelsen som udgangspunkt ikke fastsættes frister for udveksling af eventuelle yderligere processkrifter. Forberedelsen afsluttes fire uger før hovedforhandlingen, og 
  • at omberammelse af en (forhånds)berammet sag som udgangspunkt kun vil kunne forventes ved lovligt forfald.

 Nye måltal fra Østre Landsret
Begge landsretter har gennem de seneste tre år oplevet en stigning i tilgangen af sager, hvilket i sammenhæng med en reduktion af dommerantallet desværre har medført voksende sagsbunker og længere sagsbehandlingstider. Landsretterne kan ikke opfylde de eksisterende målsætninger for sagsbehandlingstider. I begge landsretter er der opstillet nye, mere realistiske målsætninger for den kommende tid. Måltallene for Østre Landsret gældende fra 1. juli 2013 fremgår af oversigten.

1. instans sager (henvist efter reformen)
- Andel afgjort under 12 mdr.    25 %
- Andel afgjort under 18 mdr.    50 %

Almindelige ankesager, inkl. småsager
- Andel afgjort under 9 mdr.       30 %
- Andel afgjort under 12 mdr.    60 %

Familieretssager
- Andel afgjort under 4 mdr.       55 %
- Andel afgjort under 6 mdr.       85 %

Civile kæremål (alle sager)
- Andel afgjort under 6 uger       65 %
- Andel afgjort under 3 mdr.       80 %

Samarbejde om forbedret lovkvalitet i Europa
Advokatsamfundet er inviteret til at deltage som ‘Institutional Observer’ hos organisationen European Law Institute (ELI).
ELI er en ny organisation, hvis erklærede mål er at arbejde for at forbedre lovkvaliteten i Europa inden for alle juridiske felter. Arbejdet foregår i forskellige komiteer og arbejdsgrupper. Fælles for dem er, at der er skarpt fokus på, at der skal være deltagelse af teoretikere såvel som praktikere. Ligeledes er det et krav, at alle projekter slutter med et umiddelbart synligt resultat.
Der er solide kræfter bag organisationen – herunder advokat Anne Birgitte Gammeljord. Som ‘institutional observer’ vil Advokatsamfundet få mulighed for at have indflydelse på, hvilke projekter der tages op,  deltage i projektarbejdet samt inklusive indstille deltagere. Advokatsamfundet har takket ja til indbydelsen og ser frem til samarbejdet.  Hvis man er interesseret i at deltage i dette arbejde, er man naturligvis velkommen til at kontakte Sekretariatet.

Læs mere: http://www.europeanlawinstitute.eu/