Advokaten 5 - Kort Nyt

Print Print
25-06-2013


Øvethedserklæring
Højesteret og landsretterne er blevet enige om, at der til brug for udstedelse af øvethedserklæring kan indgå fem sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller for en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sagerne kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for femårs perioden.
Det er herved en forudsætning, at Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed til vedkommende landsretspræsident afgiver erklæring om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde. Læs mere om de opdaterede retningslinjer for udstedelse af øvethederklæring på  www.domstol.dk.

Amerikansk advokat og klient straffet for at møde for sent
Da en advokat og hans klient kom knap en time for sent til møde i den lokale ret i Philadelphia, fik de sig noget af en overraskelse. Dommeren fængslede nemlig dem begge, skriver amerikanske ABAJournal.
“Vi var her alle sammen klokken ni i en nævningesag, og forsvarets bord var tomt. Vi har spildt et jurypanel,” fastslog dommeren, som havde afvist sagen kort før de to ankom.
Fire timer senere stod begge foran dommeren. Advokaten, som havde fået valget mellem at betale en bøde på 1.000 USD eller afsone ti dage i fængsel, forklarede, at personlige problemer havde holdt ham vågen til sent på natten, og at receptionisten på det lokale hotel, hvor han boede, havde glemt at ringe og vække ham. Derimod blev hans klient kørt direkte til afsoning i amtsfængslet.

Foxylex er en ny online lovsamling
Foxylex er gratis at bruge for private, men hvis lovsamlingen anvendes erhvervsmæssigt koster den 149 kroner om måneden i minimum et år. Lovene er ikke kommenterede, men for både private og offentlige tilmeldte brugere er der mulighed for selv at tilføje kommentarer. www.foxylex.dk/

Læseranalysen af Advokaten
Når Advokaten ti gange om året dumper ind ad brevsprækken hos de godt 6.000 læsere, er det næsten tre ud af fire, der læser bladet. Det viser en ny læseranalyse af Advokaten, hvor 778 respondenter har besvaret spørgeskemaet.
Når det gælder valg af læsestof i bladet, er artikler fra Advokatnævnet en absolut topscorer. Herefter kommer temaet i starten af bladet, som går i dybden med et fagligt emne, og på en tredjeplads ligger navnestoffet med portrættet af en advokat, der har skiftet job. Når det kommer til troværdigheden af artiklerne i bladet ligger den markant højt.
214 af respondenterne har sagt ja til at deltage i et panel, som gør det muligt at udføre mini-undersøgelser blandt advokater – det kan være undersøgelser af advokaters holdninger til en bestemt problematik, som kan danne baggrund for et journalistisk tema.
Det er stadig muligt at blive medlem af panelet ved at sende en mail til hha@advokatsamfundet.dk.
Læseranalysen er gennemført med støtte fra Dreyers Fond.

Evaluering af det udgående tilsyn
Ordningen med de udkørende tilsyn har nu fungeret i nogle år, og Advokatrådet har derfor iværksat en evaluering af tilsynsbesøgene i samarbejde med analyseinstituttet Scharling Research.
Evalueringen retter sig mod de tilsyn, der afholdes i første halvår 2013, og gennemføres ved udsendelse af link til et webbaseret spørgeskema.
I evalueringen indgår spørgsmål om information og forberedelse forud for besøget, hvordan besøget opleves, og om besøget har betydning fremadrettet for advokatvirksomheden.
Evalueringen gennemføres med støtte fra Dreyers Fond.

Generelle strafferetlige emner, der bør søges forelagt Højesteret
Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for anklagemyndigheden og forsvarsadvokaterne. På det seneste møde var der enighed om at udpege en række emner som fokusområder, som ønskes forelagt Højesteret. Det betyder, at såfremt en advokat ønsker at søge tredjeinstansbevilling til en sådan sag, vil anklagemyndigheden som udgangspunkt ikke udtale sig herimod. De valgte emner er:

  • Hjemmerøverier – afgrænsning af egentlige hjemmerøverier i forhold til andre røverier i private hjem
  • Menneskehandel – strafniveauet i sager om menneskehandel, hvor der har været tale om skærpende omstændigheder 
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder – grænsedragning mellem varemærkelovens § 42, stk. 1, om forsætlige og groft uagtsomme krænkelser af immaterielle rettigheder, § 42, stk. 2, om overtrædelser under skærpende omstændigheder og straffelovens § 299 b om overtrædelser under særligt skærpende omstændigheder
  • Frakendelse af næringsbrev efter § 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder – afklaring af undergrænsetilfælde (hvor der alene er tale om et mindre antal overtrædelser eller overtrædelser af mindre grov karakter)
  • Tvangsberammelse af hovedforhandling – afklaring af i hvilket omfang retten som alternativ til eller inden der tages stilling til at afbeskikke eller nægte at beskikke en forsvarer, jf. retsplejelovens § 733, stk. 2 – kan beramme hovedforhandlingen til dage, hvor forsvareren angiver ikke at kunne deltage
  • Beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor i sager med flere sigtede – afvejningen mellem hensynet til det frie forsvarervalg og hensynet til vished for, at forsvaret er tilrettelagt uden hensyntagen til andre end den tiltalte selv (nægtelse af forsvarerbeskikkelse efter retsplejelovens § 734, stk. 2, eller principperne heri)

For en mere detaljeret gennemgang af emnerne henvises til Rigsadvokatens orientering af 7. maj 2013, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk under emnet ‘nyheder’. Kontaktpersoner er Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, samt Rune B. B. Pedersen, Advokatrådets Sekretariat.