Advokaten 3 - Nye regler for behandling af voldgiftssager

Print Print
09-04-2013


Af Steffen Pihlblad, administrerende direktør Voldgiftsinstituttet

Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne træder i kraft 1. maj 2013, idet der dog gælder særlige regler om ikrafttrædelse for reglernes bilag 3 (om foreløbige retsmidler).
Det overordnede formål med de nye regler, som er på linje med de nyeste internationale standarder, er at fremme effektiviteten i processen og dermed reducere omkostningerne, således at voldgift ved instituttet gøres så attraktivt som muligt.
Reglerne sikrer fleksibilitet for parterne, der selv kan tilrettelægge voldgiftssagens forløb, sådan at det er tilpasset de konkrete behov i den enkelte sag. Parterne har eksempelvis mulighed for selv at udpege voldgiftsrettens medlemmer, dog skal instituttet sikre, at voldgiftsdommerne ikke er inhabile.

De væsentligste nyheder er i øvrigt:
-   En voldgiftssag kan ikke længere indledes, uden at der indgives et egentligt klageskrift (§ 4).
-   Registreringsgebyret er forhøjet fra 7.500 kr. til 9.700 kr. (§ 5).
-   Der kan afsiges delvoldgiftskendelse om refusion af sikkerhedsstillelse fra en ikke-betalende part (§ 6, stk. 2).
-   Der kan ske sammenlægning af krav og nye parter kan indtræde i voldgiftssagen (§ 9).
-   Voldgiftsretten skal som udgangspunkt alene bestå af en enkelt voldgiftsdommer, medmindre parterne bestemmer andet (§ 10).
-   Voldgiftsretten kan efter anmodning beslutte, at sagen skal være omgærdet af fortrolighed (§ 18, stk. 7).
-   Særlige regler om isoleret bevisoptagelse og foreløbige retsmidler, forud for indledning af voldgiftssagen (Bilag 2 og 3).

Reglerne findes på dansk, engelsk, tysk, fransk, russisk og kinesisk og kan findes på www.voldgiftsinstituttet.dk. Reglerne kan uden beregning rekvireres i pjeceform ved henvendelse til instituttet.