Advokaten 3 - Leder - Der skal (mindst) to til tango

Print Print
09-04-2013

 
Da vi for godt fem år siden startede under den nye struktur, hvor Advokatsamfundets opgaver var positivt beskrevet i retsplejeloven og de ministerielt godkendte vedtægter, mens branchepolitik i bredere forstand fremover skulle varetages af frivillige organisationer, havde vi allerede med fremsyn født brancheorganisationen Danske Advokater. I den mellemliggende periode har en væsentlig opgave for mig været at sikre samarbejdet mellem disse to organisationer, herunder at advokaternes interesser samlet set blev bedst muligt varetaget. Det forudsætter et smidigt, åbent samarbejde og en løbende dialog om, hvorledes grænserne skal trækkes mellem den ene og den anden organisations arbejdsopgaver og indsatsområder. Nu er der på Danske Advokaters initiativ fremsat et ønske om en samlet analyse af, hvorledes det går efter de første år. Mere om dette nedenfor.
Grundlæggende er det fint at kigge nærmere på arbejdsfordelingen og de økonomiske forhold, som gør sig gældende i advokatverdenen. Det gør vi sådan set også løbende, og vi er løbende i dialog med især Danske Advokater om ‘snittet’ på opgavefordelingen.
Vi har nu taget initiativ til etablering af et dialogforum, hvor vi i de kommende måneder vil invitere til en generel drøftelse af mange af de spørgsmål, som initiativet fra Danske Advokater rejser. Vi vil glæde os til en god debat og ikke mindst muligheden for at informere bredt om alt lige fra Advokatsamfundets økonomi til status i Advokatnævnet. Det første møde holdes her i Kronprinsessegade 28, 18. april 2013, kl. 16-18, og hvis du har interesse for de rejste emner, håber vi, du melder din ankomst.  For kære kollega: Det handler om dig og om grundlaget for dit virke som advokat.
Danske Advokaters initiativ er båret af, at en kreds af advokater har anmeldt forslag til behandling under generalforsamlingen på Advokatmødet 7. juni 2013. Forslaget går ud på, at der nedsættes et Strukturudvalg, som senest 1. juni 2014 skal fremlægge forslag vedrørende Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver. Arbejdet skal dels sikre, at der skabes en struktur, hvor advokatbranchens interesser varetages bedst muligt, og hvor der undgås intern konkurrence, ekstern forvirring og dobbeltarbejde mellem organisationerne, dels at Advokatsamfundet kan drives for et bidrag, hvor der er den fornødne sammenhæng mellem opgaveløsning og økonomi. Udvalget foreslås nedsat med syv medlemmer, hvoraf formanden og to medlemmer vælges på Advokatmødet, mens Advokatrådet og Danske Advokater udpeger hver to medlemmer.
Da forslaget i sin udformning udelukkende vedrører Advokatsamfundets forhold, har vi naturligvis haft en meget grundig drøftelse af sagen i Advokatrådet, og vi har sagt ja tak til at blive budt op til dans, allerede fordi ingen fra Rådets side på nogen måde ønsker, at der på ny opstår splid og uro inden for standens egne rækker. Præcis som for fem år siden er tiden ej heller nu til uenighed, men derimod til samarbejde og konstruktiv dialog.
Men netop vores verden består af andet og mere end Advokatsamfundet med dets lovbundne opgaver. Derfor giver et udvalgsarbejde kun mening, hvis det er bredt forankret og har et bredt mandat. Vi har derfor foreslået Danske Advokater, at der i stedet for det forslag, der er anmeldt til generalforsamlingen, nedsættes et udvalg, som sammensættes af repræsentanter for Advokatrådet og Danske Advokater, men hvor specialforeningerne, kredsene, landsforeningen af forsvarsadvokater, virksomhedsjuristerne og Foreningen af ansatte advokater og advokatfuldmægtige (FAAF) ligeledes repræsenteres. Derved sikrer vi, at alle grupperinger, hvis interesser bliver berørt af udvalgsarbejdet, også bliver inddraget. Det har vi en god og langvarig tradition for at gøre inden for advokaternes rækker, og det er svært at se, at vi i netop denne sag skulle gøre en undtagelse.
I fortsættelse heraf foreslår vi, at udvalget skal se på den samlede opgavefordeling imellem alle de organisationer, der er repræsenteret, herunder identificere områder, hvor der i dag forekommer uhensigtsmæssigt dobbeltarbejde, ligesom udvalget skal behandle den samlede ressourceanvendelse og se nærmere på Advokatsamfundets disciplinær- og tilsynsfunktion. Et så vigtigt udvalgsarbejde må nødvendigvis have en bred og åben tilgang til de enkelte problemstillinger, hvor der også indgår overvejelser om, hvordan vi samlet set bedst løser de opgaver, som det omgivende samfund, herunder ikke mindst Folketinget, forventer varetaget fra advokatside.  Vi håber, der kan skabes enighed om grundlaget for et udvalgsarbejde, så vi kan komme i gang, gerne inden juni og hører som nævnt gerne fra alle med interesse i disse spørgsmål via det åbnede dialogforum.

Vi har nu taget initiativ til etablering af et dialogforum, hvor vi i de kommende måneder vil invitere til en generel drøftelse af mange af de spørgsmål, som initiativet fra Danske Advokater rejser. Vi vil glæde os til en god debat.