Advokaten 3 - Kort Nyt

Print Print
09-04-2013

Dom for uberettiget brug af titlerne ‘advokat’ og ‘advokatfuldmægtig’
En person har angivet sig som advokat på sin LinkedIn-profil uden at være beskikket som advokat og desuden som advokatfuldmægtig i forretningsmæssig korrespondance uden at være ansat som advokatfuldmægtig. 
Advokatrådet har indgivet politianmeldelse for overtrædelse af retsplejelovens § 120, og retten har idømt personen en bøde på 4.000 kroner.  

Frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed for manglende forsikring og garanti
Advokatrådet har under sit løbende tilsyn konstateret, at nogle advokater hverken havde den lovpligtige ansvarsforsikring eller garanti. 
Advokaterne blev af Advokatrådet indbragt for Advokatnævnet, og i overensstemmelse med Rådets påstand har Advokatnævnet i en principiel kendelse nu frakendt den ene af advokaterne retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.
Flere kendelser om frakendelse for manglende forsikring og garanti forventes at følge.

Elektronisk anmeldelse ved privat retshjælpsforsikringI samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater har Forsikring & Pension udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist under den private retshjælpsforsikring. 
Formålet med anmeldelsen er at optimere anmeldelsesprocessen. I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om samt oplyse, efter hvilke procesregler sagen føres. Anmeldelsen er opbygget således, at man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i betingelserne for retshjælpsforsikringen. Læs mere og find det direkte link på www.advokatsamfundet.dk.

Nyt medlem af Dommerudnævnelsesrådet
Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet udpeget advokat Søren Juul som medlem af Dommerudnævnelsesrådet. Søren Juul afløser Jens Rostock-Jensen, hvis beskikkelsesperiode udløb 1. marts 2013. Beskikkelsen gælder for fire år. Som suppleant for Søren Juul er udpeget Sysette Vinding Kruse.

Bistand til ofre for forbrydelser i udlandet
Rigsadvokaten har præciseret retningslinjerne for politiets og anklagemyndighedens vejledning af forurettede i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet.
Det fremgår nu udtrykkeligt af retningslinjerne, at politi og anklagemyndighed, hvis forurettede eller forurettedes bistandsadvokat anmoder om det, skal søge at tilvejebringe oplysninger om, hvilken myndighed i udlandet der behandler sagen. Herudover bør politi og anklagemyndighed, når det er påkrævet, bestræbe sig på at tilvejebringe oplysninger om status i sagen.
Udenrigsministeriet og Rigsadvokaten vil i nær fremtid afholde et møde med Forsikring & Pension med henblik på en drøftelse af mulighederne for forsikringsdækning af udgifter til advokatbistand til ofre for forbrydelser i udlandet.