Advokaten 2 - Ny voldgiftsforening for yngre voldgiftsjurister

Print Print
04-03-2013

En række yngre advokater med særlig erfaring fra danske og internationale voldgiftssager har taget initiativ til at stifte foreningen Young Arbitrators Copenhagen (YAC). Foreningen skal udbrede interessen for voldgift blandt yngre advokater.

Af Julie Arnth Jørgensen, advokat, Bruun & Hjejle, Jacob Møller Dirksen, advokat, Horten og Anders Bjørn Nielsen, advokat, Hafnia Advokatfirma

Selvom man typisk skal have fået i hvert fald nogle grå hår for at komme i betragtning som voldgiftsdommer, er voldgift langtfra noget, som kun interesserer den ældre generation af jurister og advokater.
Blandt yngre jurister findes mange, som interesserer sig for og også arbejder med voldgift. Selvom de yngre medarbejdere sjældent lægger navn til sagerne, er de ofte dybt involveret i det bagvedliggende arbejde. Nogle er involveret i en voldgiftssag som virksomhedsjurist hos en part i en sag. Andre bistår som fuldmægtig eller ung advokat på et advokatkontor med at repræsentere en klient i en voldgiftssag og deltager ofte i alle sagens overvejelser lige fra, hvem parten skal udpege som voldgiftsdommer til sagsforberedelsen og gennemførelsen af den mundtlige forhandling. Endnu andre er med på sidelinjen og bistår en udpeget voldgiftsdommer (typisk formand) som sekretær og får dermed indsigt i voldgiftsrettens arbejde og ser processen fra voldgiftsdommerens perspektiv.
YAC ønsker at engagere yngre jurister og give dem mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter om voldgift samtidig med, at de får lejlighed til at dyrke og udvikle deres netværk. YAC vil tage initiativ til mindst to årlige arrangementer for foreningens medlemmer. Arrangementerne vil have lige dele fagligt og socialt indhold.
De netværk, som allerede findes inden for voldgift, tiltrækker fortrinsvis advokater og andre aktører, som har arbejdet med voldgift i en stor del af deres professionelle liv, og de arrangementer, som i forvejen afholdes, bærer præg af dette. Det indebærer en risiko for, at der er en stor gruppe, som de eksisterende netværk ikke kommer tilstrækkeligt ud til.

Både det nørdede og det praktiske
YAC henvender sig til jurister under 40 år, og foreningen skal dække behovet for at skabe et frit miljø for erfaringsudveksling og debat. Medlemsarrangementerne vil ikke blive ensidige foredrag, men lægge op til involvering af deltagerne – for eksempel ved diskussion i plenum eller arbejde i grupper. Det er meningen, at arrangementerne både skal dyrke ‘nørdede’ teoretiske problemstillinger, men der skal også være fokus på det helt praktiske håndværk – eksempelvis hvordan man får udarbejdet en skriftlig vidneerklæring til brug i en voldgiftssag. Der skal også være adgang til, at helt nyuddannede jurister, der har skrevet speciale om et voldgiftsretligt emne, kan være oplægsholdere på et af møderne.

Internationalt samarbejde
Voldgift er vel den foretrukne tvistløsningsform i internationale sager. Emner og problemstillinger inden for international voldgift vil derfor have en fremtrædende plads i YAC’s medlemsarrangementer. Samtidig ønsker YAC at skabe et fundament for yngre jurister til at få internationale kontakter inden for voldgift.
YAC er da også skabt med forbillede i blandt andre YAS – Young Arbitrators Stockholm (Stockholm Chamber of Commerce), YIAG – Young International Arbitration Group (London Court of International Arbitration og YAF – Young Arbitrators Forum (ICC, Paris).
Initiativtagernes hensigt er, at foreningen bliver en del af Co-Chairs’ Circle (CCC), som er en international paraplyorganisation for voldgiftsforeninger for yngre jurister, herunder YAS, YIAG og YAF. Foreningen vil arbejde for at afholde seminarer i samarbejde med de andre organisationer under Co-Chairs’ Circle for herved at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser og ikke mindst give YAC’s medlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med ligesindede jurister i andre lande.
Mange yngre jurister opfatter det som naturligt, at arbejdet med voldgift indeholder et internationalt element. I de seneste snart 20 år har en stadig voksende gruppe jurister deltaget i eller været vejledere i voldgiftsprocesspillet, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, og har derigennem fået vakt en interesse for voldgift, både som praktisk konfliktløsningsværktøj og som en procesform med mange udfordrende problemstillinger.  Nogle af disse yngre jurister sidder i dag i stillinger, hvor de også arbejder med voldgift, medens andre endnu ikke har fået lejlighed til at stifte bekendtskab med voldgift i den virkelige verden, men deler interessen for emnet og på sigt ønsker at arbejde med det. YAC’s medlemsmøder vil være et oplagt sted at pleje denne interesse.

Samarbejde med Voldgiftsinstituttet og Voldgiftsforeningen
Stiftelsen af YAC er blevet positivt modtaget blandt andet af Voldgiftsinstituttet og Dansk Forening for Voldgift, og der er et gensidigt ønske om, at YAC samarbejder med disse etablerede institutioner, blandt andet ved afholdelse af fælles arrangementer.
Der er allerede og vil naturligt fremadrettet være overlap blandt ‘yngre’ medlemmer af Voldgiftsforeningen og ‘ældre’ medlemmer af YAC, og det er tanken, at YAC vil være en naturlig base for Voldgiftsforeningens optagelse af medlemmer. Initiativtagerne af YAC mener, at en styrkelse af netværket inden for voldgift blandt yngre jurister også vil medføre en vækst af medlemstallet i Voldgiftsforeningen over tid.
Det er også håbet, at foreningen kan medvirke til Voldgiftsinstituttets og Voldgiftsforeningens bestræbelser på yderligere at fremme kendskabet til Danmark som sæde for internationale voldgiftssager.

Arrangementer i 2013
Foreningens første arrangement afholdes fredag 31. maj 2013 – kl. 13.00 til 16.00. Initiativtagerne vil kort introducere YAC, herunder visionerne for foreningen og foreningens formål. Advokat René Offersen (Lett) vil herefter holde et kort oplæg om fordele ved voldgift i erhvervstvister, særligt i lyset af ændringerne i retsplejeloven ved retsplejereformen. Herefter vil advokat Arne Bierfreund (Copenhagen Chambers) give praktiske råd til yngre advokater, der fører voldgiftssager. Arrangementet afsluttes med vin/øl og snacks.
Foreningens andet arrangement afholdes torsdag 14. november 2013 – kl. 15.00 til 18.00. Advokat Henriette Gernaa (Gorrissen Federspiel) vil holde oplæg om brug af skriftlige vidneerklæringer i voldgiftssager, herunder give praktiske råd i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne erklæringer, og hvordan man bruger dem under voldgiftsforhandlingerne. Arrangementet afsluttes med vin/øl og snacks.
Yderligere oplysninger om arrangementerne og om tilmelding findes på foreningens hjemmeside www.yac.dk.

Initiativtagerne til YAC
Foreningen er blevet til på initiativ af advokaterne Jacob Møller Dirksen (Horten), Peter Fauerholdt Thommesen (Viltoft), Jacob Allon (Gorrissen Federspiel), Jacob Thomsen (Lett), Anders Tengvad (Lett), Henrik Gisløv (Voldgiftsinstituttet), Anders Bjørn Nielsen (Hafnia) og Julie Arnth Jørgensen (Bruun & Hjejle).

Medlemskab
Alle med interesse for voldgift, som er under 40 år, kan blive medlem af foreningen. Kontingentet udgør 600 kroner ekskl. moms for 2013. Indmeldelse sker ved at sende en mail med anmodning om medlemskab til foreningens sekretær, Linda Søndergaard, lis@lett.dk.
Studerende kan deltage i foreningens arrangementer og blive optaget som medlemmer af foreningen uden at betale kontingent.
Hvis du vil høre mere om foreningen, inden du melder dig ind, kan du kontakte foreningens formand, Jacob Møller Dirksen, på telefon 33 34 42 43 eller mail jmd@horten.dk.

Jacob Møller Dirksen
Advokat (L), LL.M., juniorpartner hos Horten Advokatpartnerselskab. Cand. jur. 2000, advokat siden 2003. Specialiseret i rets- og voldgiftssager med fokus på bestyrelsesansvar, produktansvar, entrepriseansvar, rådgiveransvar, forsikringsret, samt ansvarsforhold i den finansielle sektor. 

Julie Arnth Jørgensen
Advokat (L), LL.M., associeret partner hos Bruun & Hjejle. Cand.jur. 2001, advokat siden 2004. Primært fokusområde er rets- og voldgiftssager, procesret, erstatnings- og forsikringsret.

Anders Bjørn Nielsen
Advokat, partner hos Hafnia Advokatfirma. Cand. jur. 2006, advokat siden 2009. Primært fokusområde er shipping og transportsektoren, herunder rets- og voldgiftssager, international handelsret, finansieringsret, rekonstruktion og insolvensret.