Advokaten 10 - Vellykket møde med Folketingets formand

Print Print
12-12-2013


 

Mogens Lykketoft fremhævede også, at en stigende del af de fremsatte lovforslag bliver udarbejdet i ministerierne uden forberedelse i et sagkyndigt udvalg, og at det i sig selv skærper behovet for en grundig høringsproces med inddragelse af eksterne sagkyndige.

Der er klar opbakning hos Folketingets formand, når det gælder arbejdet for længere høringsfrister på lovforslag. Det blev tydeligt på Advokatrådets møde med Mogens Lykketoft, der ser behovet for en grundig høringsproces. Også Justitsminister Morten Bødskov (S) er vendt positivt tilbage på Advokatrådets henvendelse og vil ændre vejledningen om lovkvalitet.

Tekst: Torben Jensen
Foto: Morten Holtum

Der var opbakning og positive tilbagemeldinger, da rådsformand Søren Jenstrup, næstformand Jørgen Holst og generalsekretær Torben Jensen 21. oktober 2013 besøgte Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S).
Formålet med mødet var især at redegøre nærmere for den undersøgelse, Advokatrådet har udarbejdet, og som viser udviklingen i høringsfristerne i ti-årsperioden 2003-2013. Undersøgelsen, der både omfatter høringer over lovforslag og høringer over bekendtgørelsesudkast, EU-retsakter med videre, viser tegn på en stigning i andelen af de helt korte høringsfrister. Det vil sige høringsfrister på syv dage eller derunder. Stigningen i de korte frister har været markant de seneste fire år.
Mogens Lykketoft kvitterede for Advokatrådets initiativ ved at forsikre Rådets repræsentanter om, at man fra Folketingets side er helt enig i målsætningen om, at der fortsat skal arbejdes for en forbedring af lovgivningsprocessen i form af længere høringsfrister. Mogens Lykketoft fremhævede også, at en stigende del af de fremsatte lovforslag bliver udarbejdet i ministerierne uden forberedelse i et sagkyndigt udvalg, og at det i sig selv skærper behovet for en grundig høringsproces med inddragelse af eksterne sagkyndige.

Forbedring i den gennemsnitlige høringsfrist
Til Advokatrådets forslag om at indføre regler i Folketingets forretningsorden om, at et lovforslag som hovedregel først kan førstebehandles, når det har været i høring, bemærkede Mogens Lykketoft, at man efter Præsidiets opfattelse generelt skal være varsom med at indføre for firkantede regler på dette område. En regel med det foreslåede indhold vil kræve en dispensationsadgang og dermed i sidste ende indebære en belastning af Folketingets arbejde med lovforslagene.
Mogens Lykketoft kunne endelig oplyse, at han havde haft lejlighed til at drøfte situationen med de korte høringsfrister med statsministeren på et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen i slutningen af september. Statsministeren havde ved den lejlighed oplyst, at der ifølge regeringens egen statistik var sket en forbedring i den gennemsnitlige høringsfrist. Den var således 27 dage i Folketingssamlingen 2012/13 mod henholdsvis 21 dage i samlingen 2010/11 og 22 dage i samlingen 2011/12. En positiv udvikling, men som Folketingets formand også bemærkede, er et gennemsnitstal på det her område jo i sig selv ikke så spændende – væsentligst må være at få luget ud i antallet af høringer med helt korte svarfrister.

Opbakning fra justitsministeren
Justitsminister Morten Bødskov (S) vil “gerne kvittere for Advokatrådets forslag om, at opmærksomheden omkring høringsfasen skærpes ved i de almindelige bemærkninger til et lovforslag at anføre, dels for længe et lovudkast har været i høring, dels – hvis udkastet ikke har været i høring forinden fremsættelsen – hvad begrundelsen herfor er.”
Sådan skriver ministeren i et brev 26. november 2013 til Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, efter at Rådet har henvendt sig med et konkret forslag til en proces, hvor høringsparterne får fornøden tid til at afgive et kvalificeret høringssvar.
“Som bekendt er der til dels tale om oplysninger, som allerede i dag er tilgængelige på Høringsportalen, men jeg deler Advokatrådets opfattelse af, at medtagelsen af disse oplysninger i et lovforslags almindelige bemærkninger kan have en positiv effekt – både i forhold til at orientere Folketinget umiddelbart og for så vidt angår ministeriernes skærpede fokus på høringsfristerne”, skriver Morten Bødskov og fortsætter:
“Fremover vil det således indgå i Justitsministeriets rådgivning af andre ministerier om lovkvalitet, at der i det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer mv. i de almindelige bemærkninger til et lovforslag bør medtages oplysninger om, hvornår et udkast til lovforslaget er sendt i høring og med hvilken frist. Desuden bør der i tilfælde, hvor et lovforslag ikke forinden fremsættelsen har været sendt i almindelig høring, medtages en begrundelse herfor, svarende til hvad der allerede gælder for fremsættelsestalen ved forelæggelse af forslaget i Folketinget,” skriver justitsministeren, der vil orientere samtlige ministerier i starten af de nye år, ligesom Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet vil blive ændret.
Morten Bødskov understreger i sit brev til Søren Jenstrup, at han værdsætter dialogen med Advokatrådet om den fælles interesse i at fastholde den høje kvalitet af lovgivningen.
- Jeg synes, at det her er en rigtig fin opbakning både fra justitsministeren og Folketingets formand, som viser, at vi har et fælles ønske om at skabe en høj lovkvalitet til gavn for retssamfundet. Jeg er utrolig glad for, at det for alvor er lykkedes os at rykke kravene til høringerne i den rigtige retning og at der fra alle parter nu sendes et signal om, at det her er vigtigt for retsbevidstheden i hele samfundet, siger Søren Jenstrup.


Gennemsnitlige høringsfrister for lovforslag

Folketingsår                                 Gennemsnitlig høringsfrist
2010/11                                          21 dage
2011/12                                          22 dage
2012/13                                          27 dage

Kilde: Folketinget


Lovforslag fordelt på høringsperioder i procent

Folketingsår    1-10 dage         11-20 dage       21-30 dage       31-40 dage       41-50 dage       51- dage
2010/11             18                        36                        27                        9                           7                           2
2011/12             18                        27                        34                        12                        6                           3
2012/13             10                        17                        49                        11                        7                           6

Kilde: Folketinget