Advokaten 1 - Leder - Kend dit retssystem

Print Print
29-01-2013

 

Det kan det nemt komme til, hvis du griber projektets muligheder. Det er nemlig en del af undervisningsmaterialet, at Advokatsamfundet tilbyder at formidle kontakt mellem eleverne og en advokat, hvis det kan indpasses i undervisningen. Vi håber, at rigtig mange lærere som led i deres planlægning vil gøre brug af dette tilbud

I et demokrati er det vigtigt, at ungdommen i løbet af deres skoletid bibringes en god forståelse for retssystemets funktion og indretning. Det er trods alt en hjørnesten i Grundlovens magtadskillelsesprincip. Men selvom det faktisk står i læreplanerne for gymnasierne, at det er kernestof at beskæftige sig med “betydningen af retssystemet”, har det hidtil skortet på relevant og moderne undervisningsmateriale.
Det har vi i Advokatrådet nu rådet bod på, gennem frugtbart samarbejde med et forlag (Systime), der er specialiseret i at udarbejde on-line undervisningsmaterialer. Det er derfor ikke uden stolthed, at vi i Advokatrådet kan præsentere ibogen ‘Ret og Rimelighed’ – som oven i købet kan stilles gratis til rådighed for interesserede gymnasier mv. Projektet er nemlig finansieret af Dreyers Fond, og produktionsomkostningerne har derfor ikke belastet Advokatsamfundets budget overhovedet.  Initiativet er omtalt mere udførligt i dette nummer af Advokaten.
Men hvorfor skal vi advokater egentlig stå i spidsen for et sådant arbejde? Det skal vi, fordi vi er stolte af den danske retstradition og det danske demokratiske retssamfund. Derfor vil vi gerne fortælle om det. Den nøje afbalancering af de tre statsmagter, og ønsket om at sikre beskyttelse af den enkeltes retssikkerhed, som vores system trods noget af regelværkets fremskredne alder er udtryk for, og som vi som advokater tager del i og forsvarer dagligt, det er bestemt værd at få fremtidens generationer gjort interesseret i.
Under anvendelse af de allermest moderne og hotte hjælpemidler har vi skabt et dynamisk tilgængeligt og udfordrende univers om retssystemet, som vi tror, kan få masser af Stx’ere, Htx’ere HF’ere m.fl. til at tilegne sig en vigtig del af vores helt grundlæggende spilleregler for samfundet. Foreløbig er ambitionen, at ibogen rekvireres af rigtig mange undervisere og anvendes i skoleåret 2013/2014 på gymnasieniveau. 
“Og hvordan berører det så mig?” vil Advokatens kernelæsere – advokaterne – så spørge. Det kan det nemt komme til, hvis du griber projektets muligheder. Det er nemlig en del af undervisningsmaterialet, at Advokatsamfundet tilbyder at formidle kontakt mellem eleverne og en advokat, hvis det kan indpasses i undervisningen. Vi håber, at rigtig mange lærere som led i deres planlægning vil gøre brug af dette tilbud, og vi håber, at der vil være advokater lokalt som – i samarbejde med kredsbestyrelsen – vil stille sig til rådighed et par timer på den lokale undervisningsinstitution, når efterspørgslen melder sig. På den måde kan alle medvirke som ambassadører for advokatstanden, og – tør jeg vædde på – samtidig blive klogere på, hvor meget (eller hvor lidt) blomsten af vores ungdom ved om begreber som domstolskontrol, retssikkerhed og adgang til retfærdighed. Og skulle du have en søn eller datter på en af ungdomsuddannelserne, må du da gerne reklamere for projektet!
‘Skoleprojektet’ – som vi hidtil har kaldt det – rækker tilbage til Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009 (pg 36-37 for den særligt interesserede), som også understregede både behovet for undervisningsmateriale og betydningen af, at Advokatsamfundet bidrog til informationsopgaven. 
Vi vurderede dengang, at det bedste resultat af den informationsopgave, vi så – og fortsat ser - som en meget væsentlig opgave for Advokatsamfundet, ville blive nået gennem en målrettet indsats over for ungdommen. 
Jeg vil gerne benytte lederpladsen til at takke alle bidragyderne til materialet, ikke mindst Sekretariatet, men også de advokater m.fl. der beredvilligt stillede op til videointerviews etc. Alle deltagere har ydet den ekstra indsats, som skal til for at løfte en ‘god idé’ til et værdifuldt og – håber vi – fremover flittigt anvendt undervisnings- og opdragelsesredskab inden for vores felt.