Advokaten 1 - Kort Nyt

Print Print
29-01-2013


Magnus Prisen til Hans Christian Vinten

Magnus Prisen 2012 er netop blevet overrakt til H.C. Vinten, advokat ved Kammeradvokaten. I sin begrundelse fremhævede formanden for Komiteen for Magnus Prisen, højesteretsdommer Jon Stokholm, at komiteen havde lagt vægt på, at H.C. Vinten gennem sine mange års virke har løftet Kammeradvokaturen til en meget høj faglig standard på skatteområdet, og at dette igen har haft en betydelig indflydelse på at højne den skatteretlige faglighed i administrationen, dels ved H. C. Vintens rådgivning i konkrete sager, dels ved at føre sagerne på statens vegne ved Landsskatteretten og domstolene.
Det blev desuden fremhævet, at H.C. Vinten gennem årene har stået for gennemførelsen af nogle af de allerstørste retssagskomplekser på skatteområdet, herunder både selskabstømmersagerne samt sagerne om 10-mandsprojekterne.
Fonden Magnus Prisen blev stiftet i 1998 af de tidligere ejere af Forlaget Magnus og uddeltes sidste gang i dette regi i 2009. Magnus Prisen er nu videreført og uddeles af Magnus Informatik A/S.

Husk at indgive klientkontoerklæring for 2012
Alle beskikkelseshavende advokater skal årligt indsende klientkontoerklæring til Advokatsamfundet. Endvidere skal advokatvirksomheder, der drives i kapitalselskabsform indgive klientkontoerklæring. Fristen for at indgive klientkontoerklæring for 2012 er fastsat til 31. marts 2013.
Alle advokater og advokatselskaber modtager i løbet af januar et brev, der indeholder nærmere instruktion om, hvordan indgivelse af klientkontoerklæring finder sted. Selve indgivelsen foregår elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemId. Du kan finde yderligere vejledning til indsendelse af klientkontoerklæring på Advokatsamfundets hjemmeside.

Efteruddannelse på Færøerne og i Grønland
Den første efteruddannelsesperiode for advokater og advokatfuldmægtige på Færøerne udløb 31. december 2012.
Nærmere vejledning om indberetning af efteruddannelse udsendes altid pr. mail, fax eller brev ca. 14 dage efter, at advokatens/fuldmægtigens individuelle treårsperiode er udløbet.
Da Advokatsamfundets elektroniske indberetningssystem forudsætter anvendelse af digital signatur eller NemId, vil indberetning – for så vidt angår Færøerne – skulle ske skriftligt på den blanket, som modtages sammen med vejledningen om indberetning af efteruddannelse.
For så vidt angår Grønland, skal indberetning ske enten elektronisk eller skriftligt på den blanket, som modtages sammen med vejledningen om indberetning af efteruddannelse. Indberetningen skal alene foretages på én af de anviste måder.
Treårsperioden regnes i hele måneder. Efteruddannelsesforpligtelsen begynder pr. 1. januar 2010 eller den første i måneden efter dato for autorisation som advokatfuldmægtig eller beskikkelsesdato. I forbindelse med deponering afbrydes perioden ved udgangen af deponeringsmåneden, og ved genudlevering indtræder forpligtelsen den første i måneden efter genudlevering.  

Informationsmøde om landsretskonstitution
Begge landsretter afholder i februar 2013 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Deltagerne bedes henvende sig ti informationen.
Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig ti informationen.
Frist for tilmelding til informationsmøderne er 1. februar 2013. Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 86 62 62 00.