Advokaten 9 - Kort Nyt

Print Print
26-11-2012

Markant styrkelse af Advokatsamfundets internationale rolle
I oktober på rådsmødet i International Bar Association (IBA) i Dublin, blev formanden for Advokatrådet Søren Jenstrup valgt som én blandt tre nye såkaldte “officers-at-large" i den del af organisationen, som beskæftiger sig med de nationale advokatsamfunds roller (Bar Issues Commission - BIC). Udover de tre menige medlemmer styres BIC af en formand og to viceformænd.
Valget, der har virkning fra 1. januar 2013, indebærer, at Søren Jenstrup indgår i den kreds af tillidsvalgte personer, som har til opgave at idéudvikle organisationen og iværksætte nye projekter. BIC nedsatte allerede i Dublin en ny komité, BIC Regulation Committee, som skal se på advokatreguleringen i international sammenhæng ikke mindst i lyset af den seneste udvikling i England, og Søren Jenstrup deltager her som medforbereder af BIC´s konferenceprogram til IBA´s Midyear meeting i maj næste år i Zürich.
- Det er utrolig vigtigt at følge med og søge at præge udviklingen også ude omkring, hvis vi skal bevare mulighederne for at styre reguleringen af advokaterhvervet fri af offentlig indgriben inspireret fra anderledes tænkende jurisdiktioner for ikke at nævne EU. Standens uafhængighed af staten er et uomgængeligt kernepunkt for dette arbejde, siger Søren Jenstrup.  

Advokat Jeppe Skadhauge udpeget til Krigskommissionen
Justitsminister Morten Bødskov (S) har udpeget de personer, der skal undersøge den danske indsats under krigene i Irak og Afghanistan.
Ud over formand for regeringens såkaldt Krigskommission, Sø- og Handelsrettens vicepræsident Michael B. Elmer, består kommissionen af advokat Jeppe Skadhauge og dr. jur. Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet. Desuden er advokat Jens Lund Mosbek udpeget som udspørger for kommissionen.

Udvalg om ’serviceeftersyn’ af voldgiftsloven
Voldgiftsinstituttet har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage et ’serviceeftersyn’ af voldgiftsloven. Formålet er at sikre, at Danmark lever op til de nyeste standarder og dermed er et attraktivt hjemsted for voldgiftssager. Advokatrådet har udpeget næstformand i Advokatrådet Jørgen Holst til udvalget.

Sikkerhed på e-mail
Et par advokater har været udsat for forsøg på uretmæssigt at få udbetalt penge fra deres klientkonto. Fremgangsmåden er, at der i advokatens navn er sendt en e-mail til den bank, hvor advokaten havde klientkonto. E-mailen indeholder en anmodning om at overføre penge til en angiven konto. Afsenderadressen svarer til advokatens e-mailadresse bortset fra de sidste bogstaver. Der er eksempelvis anvendt .biz i stedet for .dk. Forholdene er anmeldt til politiet.

Sæt kryds i kalenderen
Advokatmødet 2013 afholdes på Tivoli Hotel i København 7. juni. Årsfesten for de nye advokater bliver afholdt i forbindelse med Advokatmødet og finder således sted samme aften.