Advokaten 9 - Ingen a la carte når det gælder retshjælpsforsikring

Print Print
26-11-2012

Kan advokaten indgå en aftale med sin klient om særskilt honorering for sit arbejde med en retshjælpssag, når forsikringen dækker? Spørgsmålet er tilsyneladende evigt aktuelt og giver ofte kontroverser mellem advokater og forsikringsselskaber. Nu har Retten på Frederiksberg afsagt dom i sådan en sag.

Af Michael S. Wiisbye, advokat, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

“Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.”
Sådan lyder den velkendte bestemmelse i retshjælpsbetingelsernes § 11, stk. 5, der er ens for alle forsikringsselskaber.
Retten på Frederiksberg har netop afgjort en sag, hvor advokaten vurderede, at en sag fik et sådant omfang, at han ikke kunne opnå et tilfredsstillende salær fra retshjælpsforsikringen. Herefter indgik han aftale med klienten – der jo samtidig var selskabets forsikringstager – om, at man begærede forsikringssagen afsluttet således, at selskabet skulle dække sagsomkostninger påløbet indtil dette tidspunkt, mens klienten selv betalte advokatens salær fremover.
Advokaten anførte blandt andet, at afregning, før en sag er afsluttet, reelt ikke adskiller sig fra en situation, hvor et forsikringsselskab trækker et dækningstilsagn tilbage eller forsikringstageren skifter advokat. Advokaten gjorde endvidere gældende, at han og klienten gyldigt og med virkning for forsikringsselskabet kunne aftale, at sagen skulle videreføres uden retshjælpsdækning.
Men forsikringsselskabet var uenig og afviste helt at betale salær til advokaten. Selskabet anførte, at en sag er omfattet af retshjælpsbetingelserne med bindende virkning for alle tre parter – forsikringstager, forsikringsselskab og advokat – når den er anmeldt til retshjælpsdækning og såvel advokat som forsikringsselskab har givet tilsagn i henhold til forsikringsbetingelserne. Herefter må hele sagen afregnes efter de principper, der fremgår af betingelsernes § 11, stk. 5.

Som et fravalg af retshjælpsdækning
Forsikringsselskabets grundsynspunkt var, at forsikringstager og advokat må vælge, således at man enten fører sagen med retshjælpsdækning på denne forsikrings vilkår eller undlader at søge retshjælpsdækning. Man kan ikke både opnå retshjælpsdækning og vælge at afregne en del af sagen efter andre principper end dem, der fremgår af forsikringsaftalen.
Selskabet argumenterede for, at såfremt advokat og forsikringstager kunne vælge dels at opnå retshjælpsdækning til en del af sagen, dels at afregne en anden del af sagen efter andre principper, ville det være en omgåelse af retshjælpsforsikringens vilkår.
Retten på Frederiksberg var enig i forsikringsselskabets synspunkter. I dommens præmisser udtaler retten blandt andet, at situationen må ligestilles med den situation, hvor der aldrig har været retshjælpsdækning, når forsikringstager og advokat fravælger den allerede opnåede retshjælpsdækning. Der kan således ikke tilkendes advokaten en art acontosalær for den periode, hvor der har været retshjælpsdækning. Dette ville reelt være en omgåelse af forsikringsbetingelserne.
Forsikringsselskabet blev derfor frifundet for advokatfirmaets påstand om betaling af salær. Dommen er ikke anket til landsretten.

Ingen ’a la carte’ løsninger
Dommen fastslår, at for såvel forsikringstageren som advokaten er der tale om et enten-eller valg, når man beslutter sig for, om man vil søge retshjælpsdækning til sagen. Hvis forsikringstageren søger om retshjælpsdækning, og hvis advokaten giver tilsagn om at ville føre sagen på retshjælpsvilkår, gælder dette hele sagen. Og i så fald må advokaten altså affinde sig med, at salæret afregnes efter de principper, der fremgår af forsikringsbetingelsernes § 11, stk. 5.
Advokaten og klienten kan ikke ’a la carte’ vælge, at bestemte dele af retssagen skal dækkes af retshjælpsforsikringen, mens andre dele holdes uden for retshjælpsforsikringen og dennes mere snævre grænser for salærafregning.
Dommen tager dog ikke stilling til en situation, hvor salæraftale mellem advokat og klient indgås, før advokaten påtager sig at føre sagen.