Advokaten 9 - Gruppelivsforsikring

Print Print
26-11-2012

Med Advokatrådets gruppelivsforsikring får du en risikodækning, der kommer efterladte og børn til gode. Ordningen er udvidet med dækning ved kritisk sygdom.

Af Maria Elena Klüver, administrationschef, Advokatsamfundet

Er du endnu ikke fyldt 50 år, er du fuldt arbejdsdygtig og kan give tilfredsstillende helbredsoplysninger, så har du mulighed for at blive en del af Advokatrådets gruppelivsforsikring. Forsikringen er en risikodækning, der kommer til udbetaling ved dødsfald til efterladte og børn under 21 år. Der indgår ikke opsparing i forsikringen.

Dødsfaldsdækning
Ved dødsfald før udgangen af det kvartal, hvor du fylder 67 år, udbetales en forsikringssum efter denne skala

·        Under 50 år             668.000 kroner
·        50 år eller derover  250.000 kroner
·        Fyldt alder 67 år                 0 kroner

Børnesum
Efterlader du ved din død børn under 21 år, udbetales 66.800 kroner for hvert barn. Ligestillet med dine biologiske børn og adoptivbørn, er din ægtefælles eller samlevers biologiske børn og adoptivbørn, hvis følgende betingelser er opfyldt: Du og din samlever skal leve sammen på fælles bopæl og enten vente, have eller have haft et barn sammen – eller I skal have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet.

Opkrævning
Fra 2013 er det Advokatsamfundets sekretariat, der opkræver præmien én gang årligt. Det har hidtil været DJØF, der opkrævede præmien kvartalsvis. Der er en effektiviseringsgevinst at hente for medlemmerne af forsikringen ved at opkræve præmien årligt. Desuden er der en besparelse ved at lade Advokatsamfundet opkræve præmierne. I 2012 er præmien på dødsfaldsdækningen 2.240 kroner årligt – det er en præmie, der reguleres årligt.

Ændring af gruppelivsordningens begunstigelsesbegreb
En ændring af forsikringsaftaleloven i 2008 medførte, at der skete en ændring i begrebet/begunstigelsen ’nærmeste pårørende’. Ændringen indebar, at den ’gamle’ forsikringsaftalelov § 105 stk. 5, hvor ’nærmeste pårørende’ ikke inkluderede samlever, blev ændret, så den ’nye’ FAL § 105 a ’nærmeste pårørende’ inkluderer samlever.
Med virkning fra 1. januar 2013 ændres aftalen efter anbefaling fra Forenede Gruppeliv, så den kommer i overensstemmelse med de gældende regler. Ifølge Forenede Gruppeliv betyder ændringen, at begrebet ’nærmeste pårørende’ fremover er:

  •  Ægtefælle
  • Samlever, hvis denne lever sammen med forsikringstageren på fælles bopæl, og har, venter eller har haft barn sammen, eller hvis samlever og forsikringstageren har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet
  • Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
  • Arvinger i henhold til testamente
  • Arvinger efter arveloven

Som udgangspunkt har alle forsikrede gruppemedlemmer begunstigelsen ’nærmeste pårørende’, medmindre de aktivt har valgt andet. Hvis du vil ændre begunstigelsen, skal du rekvirere en blanket hos Advokatsamfundet.

Dækning af kritisk sygdom
Kritisk sygdom er et tillæg til den oprindelige dødsfaldsdækning. Ordningen omfatter en forsikringssum på 100.000 kroner, som udbetales ved visse kritiske sygdomme.

Udvidelsen med kritisk sygdom er obligatorisk for både nuværende og kommende medlemmer og betyder, at præmien fremover stiger med ca. 1.210 kroner årligt. Der sker også en årlig regulering af denne præmie.
Den udbetalte forsikringssum ved kritisk sygdom fratrækkes i en eventuel senere forfalden dødsfaldsdækning, hvis dødsfaldet sker mindre end tre måneder efter, at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet.

Kontakt Advokatsamfundet
Gruppelivsforsikringen er tegnet hos Forenede Gruppeliv, og ordningen administreres af Advokatsamfundets sekretariat. Her kan du rekvirere en forsikringsoversigt, hvis du vil vide mere om forsikringen. Det er også Advokatsamfundets administrationsafdeling, du skal kontakte, hvis du vil tilmeldes ordningen eller have en begunstigelsesblanket.

Dødsfaldsdækning

·        Under 50 år             668.000 kr.
·        50 år eller derover  250.000 kr.
·        Fyldt alder 67 år                 0 kr.
                                          Pris 2240 kr.

Kritisk sygdom
Dækning 100.000 kr. - Pris 1.210 kr.

Samlet pris 3.450 kr.

Priserne er gældende for 2012, og reguleres årligt.