Advokaten 8 - Kort Nyt

Print Print
29-10-2012

Nye salærtakster i småsager, straffesager og familieretssager samt takster for retsmæglere
Landsretspræsidenterne har udstedt nye vejledende takster for straffesager og familieretssager. Som følge heraf er der samtidig udstedt et nyt notat om dækning af advokatudgifter ved hovedforhandling af småsager. Endvidere er der udstedt nye takster for arbejdet som retsmægler. Taksterne trådte i kraft 1. oktober 2012. Du kan læse mere på www.advokatsamfundet.dk/advokatregulering.

Praktisk guide til at møde ved EU-domstolen i præjudicielle spørgsmål
CCBE har udgivet en kort guide til advokater, der beskæftiger sig med sager, hvor der ønskes forelagt EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål. Guiden omfatter en række anbefalinger og desuden praktiske oplysninger om sagernes afvikling, mødetider, adgangsforhold mv.

Læs guiden her: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Practical_guidances_1_1347619462.pdf

Skal den årlige retssikkerhedsredegørelse til Folketinget afskaffes?
Advokatrådet har afgivet et høringssvar til et forslag fra Justitsministeriet om at afskaffe den årlige retssikkerhedsredegørelse til Folketinget, der hidtil er blevet udarbejdet i medfør af retssikkerhedsloven. Redegørelsen viser blandt andet brugen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Blandt de emner, der indgår i redegørelsen er en oversigt over forvaltningens anvendelse af uvarslede kontrolbesøg. Høringssvaret påpeger, at de ressourcebesparelser, der bærer forslaget, ikke står mål med den ulempe, der vil være ved at afskaffe redegørelsen. Efterfølgende har justitsministeren fremsat lovforslaget, men uden ovennævnte forslag om at afskaffe retssikkerhedsredegørelsen, se L15 fremsat 3. oktober 2012.

Læs høringssvaret på www.advokatsamfundet.dk/omadvokatsamfundet/hoeringssvar

Jean Monnet professorat til juraprofessor Morten Broberg
Juraprofessor Morten Broberg er tildelt det prestigefyldte Jean Monnet professorat. Morten Broberg skal forske i de juridiske aspekter i forholdet mellem EU og udviklingslandene, der er et forholdsvist uopdyrket forskningsfelt. Morten Broberg har tidligere været medlem af Advokatens redaktionspanel og en fast skribent på magasinet om EU-retspolitik.

Advokatnævnets beretning 2011 er kommet og kan downloades på www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.