Advokaten 6 - Kort Nyt

Print Print
27-08-2012

Rettelse
I artiklen om finanskrisens pres på advokaters uafhængighed (Advokaten nr. 3/2012) fremgår det, at den irske advokatstand går fra at være selvregulerende til reguleret af et nævn bestående af et flertal af regerings-udpegede folk. Vi skal præcisere, at der i det irske Advokatnævn også indgår lægfolk i dag – både for solicitors og barristers.

Advokatmødet 2013
Advokatmødet 2013 finder sted på Tivoli Hotel i København 7. juni. Årsfesten for de nye advokater bliver afholdt i forbindelse med advokatmødet og finder således sted samme aften.

Kendelse om advokatundersøgelse
Advokatnævnet har 7. juni 2012 afsagt kendelse om, at to advokater, som havde udarbejdet en advokatundersøgelse af forholdene i et pengeinstitut, ikke havde tilsidesat god advokatskik ved bl.a. at have undladt at underrette og foretage høring af den tidligere bestyrelse for pengeinstituttet i forbindelse med advokatundersøgelsen. Et mindretal i Advokatnævnet fandt, at de to advokater havde tilsidesat god advokatskik.

Rapport om bobestyrer-ordning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en rapport (http://www.kfst.dk ) om konkurrencesituationen blandt bobestyrere. Advokatrådet har undervejs været konsulteret omkring en række faktiske spørgsmål og i den forbindelse er Advokatrådet kraftigt gået i rette med en række af de postulater og konklusioner, der er indeholdt i rapporten. Advokatrådet har således forsøgt at gøre det klart, at den eksisterende ordning tilgodeser væsentlige retssikkerhedsmæssige interesser, og at området ikke alene kan anskues ud fra konkurrenceøkonomiske teorier.

Undervisning om retsvæsenet
Som en del af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009 blev det besluttet at udarbejde et undervisningsmateriale, der skal belyse, hvordan retssystemet fungerer. Advokatsamfundet har nu indgået en samarbejdsaftale med forlaget SYSTIME om udgivelse af en iBog(R) om retssystemet målrettet til undervisningen i samfundsfag på gymnasieniveau. En iBog er en internetbaseret udgivelse indeholdende tekst, billeder, video, opgaver og øvelser. Udgivelse forventes inden udgangen af 2012. Projektet er støttet af Dreyers Fond, og det vil derfor være muligt at stille iBogen gratis til rådighed i en periode.

Husk mail ved jobskifte
Hvis du skifter job, bedes du huske at sende os en mail på samfund@advokatsamfundet.dk med oplysninger om datoen for jobskiftet samt din nye adresse og e-mail.