Advokaten 5 - Kort nyt

Print Print
18-06-2012

Dato for Advokatmødet på plads
Datoen for Advokatmødet i 2013 er nu på plads. Advokatmødet afholdes fredag 7. juni 2013 i København. Årsfesten for nye advokater i 2013 vil blive afholdt sammen med Advokatmødet.

Advokatrådet opfordrer minister til åbenhed
Advokatrådet har i et nyt lovforslag om randzoner i landbruget peget på, at det var nødvendigt at belyse, om forslaget ville indebære ekspropriation. Efter en politisk diskussion om lovforslaget har fødevareministeren delvist løftet sløret for et notat fra Kammeradvokaten om dette spørgsmål. Se ministerens svar på Advokatrådets henvendelse på www.ft.dk – besvarelse af sp. 65 på fødevareministerens område.

Advokatrådet kritiserer advokat-databaser
To databaser over advokater har påkaldt sig Advokatrådets opmærksomhed. Berlingske Tidende oprettede i 2010 en database, hvor bl.a. Advokatnævnets kendelser findes. Desuden har en ny portal om advokatetik set dagens lys. Læs om Advokatrådets bestræbelser på at sikre, at de nye databaser overholder reglerne. Læs mere på www.advokatsamfundet.dk < Nyheder.

Tavshedspligt beskytter Advokatsamfundet Landsretten har omstødt byrettens kendelse vedrørende en advokat, der af anklagemyndigheden var blevet indkaldt som vidne i en straffesag mod en person, som advokaten tidligere havde været i kontakt med, men afslået at tage som klient. Advokatrådet fandt sagen så væsentlig, at det blev besluttet at stille advokatbistand til rådighed for advokaten. Ifølge Landsrettens kendelse kan advokaten ikke pålægges at afgive vidneforklaring i den pågældende straffesag, da retten ikke finder, at advokatens vidneforklaring kan anses at være af afgørende betydning (rpl. § 170, stk. 2) for sagens udfald. Advokatrådet er meget tilfreds med Landsrettens kendelse.