Advokaten 3 - Leder - Kære advokat: Brug din titel med omtanke!

Print Print
25-04-2012

Advokattitlen er en beskyttet titel, og kun den, der har erhvervet advokatbeskikkelse, må betegne sig som advokat. Derfor indeholder retsplejeloven en række regler, der har til formål at sikre den tillid, der knytter sig til de grundlæggende værdier bag advokattitlen.

At det er attraktivt at skilte med sin advokattitel er vel det bedste bevis for, at advokattitlen har stor værdi.

Ikke mindst at en advokat er uafhængig og upåvirket af alle interesser, der kan stride mod klientens.

Det er for os advokater en fælles forpligtelse at værne om den uafhængighed og tillid, der knytter sig til advokattitlen. For dig, der er advokat i en advokatvirksomhed, er der bl.a. fokus på interessekonfliktreglerne, så du ikke risikerer at blive mødt med beskyldninger om at tjene modsatrettede interesser samtidig og dermed bringe advokattitlen i miskredit. For dig, der er virksomhedsansat advokat, er der tilsvarende en forpligtelse til ikke at anvende titlen på en måde, så den virksomhed, du er ansat i, udøver advokatvirksomhed.

Som virksomhedsansat advokat i f.eks. en bank, et forsikringsselskab, en revisionsvirksomhed eller et ingeniørfirma er du ikke berettiget til at anvende advokattitlen, når du rådgiver virksomhedens kunder. Der er ikke noget mærkeligt i, at den virksomhed, du er ansat i, ønsker at tage del i det marked, som advokatvirksomhederne traditionelt har betjent med juridisk rådgivning, men det er dit ansvar at sikre, at konkurrencen om kunderne ikke sker ved at spille på din advokattitel og give kunderne indtryk af, at virksomheden kan agere advokatkontor for klienterne. Gør du det, handler både du og din virksomhed i strid med retsplejeloven. For virksomheden og virksomhedens ledelse kan der blive tale om et strafansvar, og for dig som advokat kan det betyde, at der rejses en sag ved Advokatnævnet. Og sidst, men ikke mindst, vil den uberettigede anvendelse af advokattitlen indebære, at du er med til at svække tilliden til titlen og til standen som helhed.

Det er naturligvis klienternes eget valg, om de foretrækker rådgivning hos en advokat, en bank, et forsikringsselskab, et revisionsselskab eller et ingeniørfirma, men ingen advokat må medvirke til, at andre virksomheder end netop advokatvirksomheder markedsfører sig ved uberettiget at profitere af de værdier og forventninger, der knytter sig til advokattitlen. Som ansat advokat i disse andre virksomheder må du derfor sige fra over for sådanne tiltag, både af hensyn til din virksomhed, til dig selv og til advokattitlen. Hvis du oplever vanskeligheder med at opnå lydhørhed for dine synspunkter, vil vi fra Advokatrådets side gerne hjælpe med at forklare, hvor retsplejelovens grænser går. Vær derfor opmærksom på, at markedsføringsmateriale, brevpapir, hjemmeside, signaturer osv., herunder ikke mindst materiale, der retter sig mod potentielle kunder i virksomheden, indrettes, så din og dine kollegers advokattitel ikke anvendes, når der ydes virksomhedens kunder rådgivning, eller når der reklameres med rådgivningsydelser.

Tilsvarende har du som organisationsansat advokat ansvaret for, at den snævre mulighed, der efter retsplejeloven består for, at advokater ansat i organisationer, der ikke har et erhvervsmæssigt formål, kan anvende titlen ved accessorisk rådgivning til foreningens medlemmer inden for foreningens formål, forvaltes med omtanke og inden for retsplejelovens rammer.

Advokatrådet har som en af sine væsentligste opgaver at kæmpe for advokattitlen og de værdier, der knytter sig til den. Vi ser derfor med stor alvor på overtrædelser af reglerne. Hidtil har overtrædelser af den nævnte karakter i de fleste tilfælde kunnet løses ved en samtale og efterfølgende justeringer, og Advokatrådet har i forbindelse med sine tilsynsbesøg fokus på, at problemstillingen håndteres, hvor det er påkrævet. I den seneste tid har der i pressen været oplysninger fremme om, at misbruget af advokattitlen skulle være i vækst. Advokatrådet fører ikke statistik over antallet af henvendelser om titelanvendelsen, men umiddelbart er det ikke vores vurdering, at antallet er eksploderet. Men vi har skærpet vores opmærksomhed om problemstillingen, og jeg kan garantere, at vi ikke vil acceptere misbrug af titlen.

At det er attraktivt at skilte med sin advokattitel er vel det bedste bevis for, at advokattitlen har stor værdi, både som fagligt adelsmærke og i økonomisk henseende. Det er glædeligt, men det understreger, at vi alle ca. 5.800 advokater har et ansvar for at anvende advokattitlen på en måde, så der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved de værdier, der knytter sig til at være advokat.