Advokaten 3 - Hr. minister… nu spidser vi pennen

Print Print
25-04-2012

Advokatrådet vil fremover prioritere indsatsen på det lovforberedende arbejde, så der afgives færre høringssvar. Til gengæld vil de sager, der prioriteres, blive fulgt tættere.

Af Torben Jensen, generalsekretær, Advokatsamfundet

Advokatrådet har en lang tradition for at afgive høringssvar på en meget bred palet af retsområder. Det kræver ikke alene ressourcer i sekretariatet, men navnlig hos de advokater, tilknyttet ekspertpaneler og fagudvalg, der på ulønnet vis har lagt arbejdskraft i at udforme høringssvarene.

Advokatrådet er helt afhængigt af, at der er kolleger, der på frivillig og ulønnet basis påtager sig at analysere og kommentere de forslag, der sendes i høring. I sekretariatet har vi et fremragende samarbejde med en kreds af engagerede advokater, som i tillæg til en formentlig ofte travl hverdag tager sig tid til at analysere og kommentere forslag til ny lovgivning. Dette arbejde er utrolig værdifuldt for alle advokater i Danmark, og jeg tvivler på, at der i ret mange andre erhverv præsteres frivilligt arbejde, der målt i værdi, både indholdsmæssigt og økonomisk, kan måle sig med den indsats, der ydes af de advokater, der deltager i det kollegiale arbejde.

Behov for udvælgelse
Antallet af høringssager vokser år for år. Advokatrådet afgiver således nu ca. 500 høringssvar årligt. En betydelig del af disse høringssvar vedrører forslag, som ikke har advokatmæssig eller retssikkerhedsmæssig interesse, og i disse sager meddeler Advokatrådet ofte, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger.

Arbejdet med høringssagerne er en opgave, som Advokatrådet anser som en helt central del af sit virke, og Advokatrådet ønsker fortsat at være en aktiv deltager i den retspolitiske debat. Samtidig siger det sig selv, at frivillig arbejdskraft skal anvendes med omtanke, så ressourcerne anvendes bedst muligt.

Advokatrådet har som led i sine overvejelser om, hvordan ressourcerne både i sekretariatet og hos de advokater, der udarbejder udkast til høringssvar, bedst anvendes, besluttet at koncentrere indsatsen, så der fremover foretages en mere fintmasket sortering af, hvilke sager der undergives en nærmere behandling, og hvilke sager rådet ikke finder grundlag for at undergive samme grundige behandling.

Den nye prioritering indebærer, at der vil blive udsendt færre sager til udtalelse hos eksperterne. Ændringen indebærer imidlertid ikke, at Advokatrådet ønsker at svække sit beredskab, hverken på de fagområder hvor rådet har oprettet udvalg (Strafferetsudvalget, Procesretsudvalget og Skatteudvalget) eller ekspertpaneler. Til gengæld vil sekretariatet anvende flere ressourcer på at gennemføre en screening af, hvilke sager der skal gives prioritet, og der vil blive anvendt flere ressourcer på at følge op på de sager, hvor Advokatrådet fremkommer med bemærkninger.  Ændringerne vil navnlig have betydning på de områder, hvor Advokatrådet ikke har etableret fagudvalg. Der er således ikke tale om et besparelsesforslag, men et forsøg på at anvende ressourcerne både hos de deltagende advokater og i sekretariatet mere målrettet på sager, der vurderes at have betydning for advokatreguleringen og retssikkerheden, mens andre sager overlades til øvrige høringsparter.

Samtidig etablerer vi nu en database over resultaterne af vores og advokaternes anstrengelser: Hvilken effekt bidrager vores høringssvar med? Flytter vi kommaer, eller medvirker vi rent faktisk til at forbedre lovkvaliteten?

Vi vil løbende følge med i, om ovenstående ændringer medfører en bedre ressourceudnyttelse, herunder om vi har ramt det rigtige snit for, hvilke sager Advokatrådet skal involvere sig i.