Advokaten 1 - Kort Nyt

Print Print
23-01-2012

Initiativerne i Advokatnævnet
Nogle avisartikler har i den senere tid tegnet et billede af Advokatnævnet, som - med henvisning til anonyme kilder - angiveligt skulle være præget af administrativt kaos og dårlig trivsel blandt medarbejderne. Det er ikke et aktuelt billede af situationen og der er derfor grund til at minde om de mange initiativer, som siden sidste år er blevet gennemført med det formål at forbedre kvaliteten af nævnets afgørelser og samtidig forkorte sagsbehandlingstiden.

Ud over en omstrukturering af sekretariatet og tilførsel af yderligere personalemæssige ressourcer er der løbende taget en række initiativer, som er indfaset siden foråret 2011. Initiativerne forventes derfor for alvor at slå igennem i løbet af i år:

 • Lean-projekt
  For at sikre en hurtig og smidig behandling af klagerne har sekretariatet fortsat og intensiveret et allerede påbegyndt LEAN-projekt. Der er indført en helt ny sagsgang med særlig fokus på sagsflow og mulighederne for at reducere spildtid.
 • Standard for kendelser
  For at sikre en ensartet og høj kvalitet af selve kendelserne har sekretariatet udarbejdet en fast skabelon til kendelser. Et udkast til en kendelse indeholder derfor en præsentation af den advokatretlige problemstilling, en kortere og mere præcis gengivelse af parternes påstande og anbringender og fyldigere begrundelser. Udkastene vedhæftes relevant praksis, artikler og bilagsfortegnelse.
 • Flere øjne på sagerne
  For at styrke kvaliteten af kendelserne bliver alle kendelsesudkast nu gennemgået af sekretariatschefen eller en erfaren juridisk konsulent før sagen sendes til Advokatnævnets medlemmer.
 • Evalueringsmøder
  For at sikre videndeling blandt nævnssekretariatets medarbejdere og en fastholdelse af kvaliteten i kendelserne, deltager de juridiske medarbejdere i et evalueringsmøde efter møderne i Advokatnævnet. Her gennemgås afgørelserne og de generelle problemstillinger og erfaringer drøftes.
 • Mål- og ressourcestyring
  Der er indført konkrete mål for medarbejdernes produktivitet for at sikre opretholdelsen af en så kort sagsbehandlingstid, som det er muligt og forsvarligt under hensyn til ønsket om også at sikre kvalitet i afgørelserne. 
 • Fokus på trivsel
  Intet sekretariat fungerer godt og effektivt, uden at medarbejderne trives. Der har været nedsat en særlig medarbejdergruppe med fokus på trivsel, ligesom der internt er gennemført en trivselsundersøgelse. Sammen med de øvrige initiativer har dette betydet, at der nu er en høj grad af trivsel og engagement blandt sekretariatets medarbejdere.

Advokatnævnets sekretariat vil i løbet af foråret udarbejde en årsberetning for 2011, hvor udviklingen med hensyn til antallet af modtagne og afgjorte sager i 2011 vil blive beskrevet tillige med en beskrivelse af sagsbehandlingstiden, principielle afgørelser mv. I Advokaten vil der løbende blive orienteret om udviklingen.

 

Advokater etablerer skatterådgivningsfirma
Rammerne for at drive rådgivning i partnerskab med ikke-advokater er for snævre, mener advokatvirksomheden Accura, der har valgt at udskille et nyt selskab inden for skatterådgivning som en selvstændig virksomhed, Accura Tax. Partner Ole Schmidt, Accura, skal sammen med tidligere partner i KPMG, Ria Falk, lede det nye skatterådgivningsfirma.

- I Accura's partnerkreds ser vi et betydeligt potentiale for transaktionsbaseret skatterådgivning. Med dette skridt styrkes mulighederne for at tiltrække de bedste eksperter, fordi Accura Tax kan tilbyde bedre karrieremuligheder for ikke-advokater end advokatvirksomheder, siger Kåre Stolt, senior partner i Accura og medstifter af Accura Tax.


CCBE modstand mod patentdomstol
Forslaget om en ny europæisk patentdomstol møder modstand fra foreningen af europæiske advokatsamfund, CCBE. Ligesom Advokatrådet peger CCBE i et høringssvar på, at patentdomstolen vil medføre en betydelig udgift for små og mellemstore virksomheder, hvis de tvinges ud i retlige stridigheder langt fra deres hjemland. CCBEs pressemeddelelse kan læses på www.ccbe.eu < news.


Advokatsamfundets fonde
Advokatsamfundet administrerer en række fonde, herunder følgende fonde, der kan søges:

Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat. Fonden kan – helt eller delvis – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten.

Du skal være opmærksom på, at fonden ikke giver støtte til separations- og skilsmissesager, private straffesager, injuriesager eller sager med erhvervsdrivende. 

Har du derfor blandt dine klienter én, der har brug for en økonomisk håndsrækning til at dække advokatsalæret, kan du læse mere på www.advokatsamfundet.dk<advokatrådet<fonde<birthedaellsfond.

Understøttelsesfonden yder støtte efter bestyrelsens skøn til økonomisk trængte nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Kender du en kollega eller dennes familie, der er økonomisk dårligt stillet kan ansøgningsskema hentes på hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk<advokatrådet<fonde<understøttelsesfonden. Ansøgningsfristen er 31. marts.

Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 yder lån til advokater, som driver erhverv som sådanne. Lånet gives til advokater, der er kommet i økonomiske vanskeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte kan hjælpe vedkommende over vanskelighederne.

Ansøgning samt økonomisk dokumentation sendes til Advokatsamfundets sekretariat.