Advokaten 9 – Obligatorisk efteruddannelse – sekretariatets erfaringer med første periodeudløb

Print Print
21-11-2011

Ved årsskiftet udløb fristen for mange advokater – nu skulle der stå 54 lektioners efteruddannelse på kontoen.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

Den 21. januar 2011 sendte Advokatsamfundet mails, faxer og breve ud til ca. 4.800 advokater og advokatfuldmægtige med besked om, at deres første efteruddannelsesperiode var udløbet, og at det var tid at indberette via en hjemmeside med frist 31. marts 2011.

Den direkte besked til hver enkelt person om indberetningspligten udløste et væld af henvendelser til Advokatsamfundets sekretariat om periodeberegning, krav til efteruddannelsens indhold, barselsorlov, tekniske problemer etc., og i nogle uger var flere medarbejdere fast beskæftigede med at svare på spørgsmål om efteruddannelse. Vores hjemmeside kunne i en kort periode ikke klare presset fra de mange indberetninger – og det beklager vi.

I april var det tid til at gøre status over antallet af modtagne indberetninger og sende en sidste rykker pr. brev til dem, der endnu ikke havde indberettet. Til dem, der havde indberettet for få lektioner, blev der sendt en anmodning om en redegørelse for den manglende opfyldelse af efteruddannelseskravet. Samtidig blev der udarbejdet notater til Advokatrådet, der på rådets maj-møde skulle tage stilling til, hvordan sekretariatet skulle reagere over for advokater, som enten slet ikke indberettede, eller som indberettede mindre end 54 lektioner. I juni kunne sagsbehandlingen af de flere hundrede sager, hvor der enten manglede lektioner eller indberetning, gå i gang.

Advokatrådets beslutninger
Rammen for Advokatrådets drøftelser af efteruddannelsessagerne er bekendtgørelsens § 15, hvorefter manglende opfyldelse af bekendtgørelsens krav udgør en tilsidesættelse af god advokatskik. Advokatrådet har selv stået fadder til reglerne om obligatorisk efteruddannelse, og rådet finder fortsat, at reglerne er meget vigtige i arbejdet med at sikre borgernes, virksomhedernes og myndighedernes tillid til advokaterne og dermed advokatens særlige stilling i samfundet. I Advokatrådets overvejelser indgik dog også, at reglerne er nye, og at der derfor kan være grund til at arbejde med en vis indkøringsfase. På den anden side havde den helt overvejende del af advokater og advokatfuldmægtige opfyldt reglerne til punkt og prikke og også af respekt herfor, måtte der være en vis fasthed i rådets linje. Advokatrådet delte sagerne op i to overordnede grupper:

  • Ingen indberetning
  • Manglende lektioner

I de sager, hvor der ikke er sket indberetning, rejses sag ved Advokatnævnet, hvor Advokatrådet indbringer to forhold; At indberetningen ikke er foretaget, og at der ikke er gennemført 54 lektioners efteruddannelse (formodningsvis).

Sagerne om manglende lektioner kan underopdeles i adskillige underkategorier afhængigt af, hvor mange lektioner der mangler, hvad baggrunden for de manglende lektioner er, om der kunne være grundlag for dispensation på grund af sygdom, osv.

Advokatrådet besluttede at give en frist til at indhente manglende lektioner i en række sager, hvor advokater og advokatfuldmægtige manglede et begrænset antal lektioner. Fristen blev fastsat til 15. december 2011, og fristen påvirker selvsagt ikke advokatens pligt til herudover at følge 54 lektioner efteruddannelsen inden 31. december 2013. Hvis de manglende lektioner indhentes og indberettes, rejser Advokatrådet ikke nævnssag mod disse advokater og advokatfuldmægtige.

I sager med flere manglende lektioner besluttede Advokatrådet at rejse sag ved Advokatnævnet, dog således at der foretages en individuel vurdering af sagen under hensyn til den redegørelse, advokaten har indsendt, om der er sket deponering af advokatbeskikkelsen og omstændighederne i øvrigt. I anklageskriftet til Advokatnævnet gøres det gældende, dels at advokaten har tilsidesat god advokatskik, dels at advokaten skal pålægges at indhente de manglende lektioner inden en given frist. Baggrunden herfor er, at Advokatrådet finder, at efteruddannelsesforpligtelsen under alle omstændigheder bør opfyldes, og at det ikke skal være muligt ved en bøde at ’betale sig fra’ denne forpligtelse.

Så godt som alle sager fra periodeudløb 31. december 2010 er på nuværende tidspunkt behandlet af sekretariatet. Advokatnævnet har endnu ikke færdigbehandlet de sager, Advokatrådet har rejst.

Senere periodeudløb
Ved de efterfølgende månedsudløb er antallet af advokater og advokatfuldmægtige med periodeudløb i sagens natur meget mindre. Efter årets første fire måneder er der således ca. 300 personer, der har haft periodeudløb og frist for indberetning. Glædeligvis viser tallene, at denne gruppe er mere opmærksom på reglerne, og forholdsmæssigt er der færre i denne gruppe, som ikke har indberettet 54 lektioner.

Advokatrådet har besluttet, at de ovenstående retningslinjer for sekretariatets sagsbehandling foreløbig skal være gældende, indtil de første kendelser i efteruddannelsessager fra Advokatnævnet foreligger. Advokatrådets tilgang er at sikre, at reglerne indarbejdes og overholdes. Det vil således efter den første og lidt mere lempelige indkøringsperiode være Advokatrådets udgangspunkt, at der rejses nævnssag, hvis indberetningen ikke foretages, eller hvis kravet om 54 lektioner ikke er opfyldt.

Reglerne kort
Reglerne om obligatorisk efteruddannelse trådte i kraft 1. januar 2008. De betyder, at alle advokater og advokatfuldmægtige skal følge mindst 54 lektioners efteruddannelse over en treårig periode. Den treårige periode beregnes individuelt, men da størsteparten af landets advokater har haft beskikkelse kontinuerligt i perioden 2008-2010, havde mange periodeudløb 31. december 2010. Reglerne om obligatorisk efteruddannelse fremgår af bekendtgørelse 1474/2007 som ændret ved bekendtgørelse 820/2010.

Indberetning
Medio hver måned fastlægger Advokatsamfundet, hvem der har haft periodeudløb ved udgangen af den forudgående måned, og der udsendes mail med anmodning om indberetning. Fristen for indberetning er tre måneder efter periodeudløb. Ca. 14 dage inden fristen udløber, udsendes en reminder pr. mail til dem, der ikke måtte have indberettet. Efter behov udsendes en rykker pr. mail ca. en uge efter fristens udløb og en sidste rykker pr. brev efter yderligere ca. 14 dage.