Advokaten 9 - Leder - I arbejdstøjet

Print Print
21-11-2011

Af Søren Jenstrup, Formand for Advokatrådet 

Det er for alvor blevet hverdag for vores nye regering – og for oppositionen. Ministrene er trukket i arbejdstøjet, justitsministeren har allerede kig på flere områder, som Advokatrådet løbende har påpeget indeholdt retssikkerhedsmæssige problemer (læs: knivlov, kriminel lavalder og evaluering af antiterrorlovgivningen), og oppositionspartierne har udnævnt deres retspolitiske ordførere, hvoraf flere er politisk set helt nye bekendtskaber.

Også i Advokatrådet er vi klar med vores strategi for den kommende rådsperiode, og vi har for nylig holdt et strategiseminar, så en række markante og væsentlige fokusområder nu tegner sig. Dette arbejde har vi ikke tænkt os at udføre i en osteklokke, men i tæt dialog med alle advokater, som ønsker at komme med input. Derfor vil jeg stærkt opfordre alle til at læse teksten ud, og at I hver især noterer de emner, som I måtte have lyst til at få indflydelse på undervejs i processen.

Vi var på strategiseminaret enige om at prioritere Advokatrådets opgaver inden for to hovedgrupper: den interne indsats og det eksterne virke. I forhold til advokatstanden og vores fag er der ikke tvivl om, at en gennemgang af vores organisering og opgavefordeling er vigtig. Vi råder som stand over en så stor fond af viden og erfaringer, at vi med de rette rammer kan kanalisere en masse knowhow ind i sekretariatet til brug for forberedelsen af nævnssager, kontakten til centraladministration og politikere og afgivelsen af høringssvar. Derved kan vi forbedre servicen og betjeningen af jer alle.

Traditionelt har vi organiseret os i kredsene, som har været hele Advokatsamfundets solide fundament, men kredsenes opgaver har undergået forandringer, og af mange kulturelle og forretningsmæssige årsager er tilslutningen til kredsene under pres. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe med rådsmedlem Lars Rasmussen som formand, der skal se nærmere på kredsenes fremtidige arbejdsopgaver.

Vi har ligeledes fundet det påkrævet at underkaste reglerne om ansvarsforsikring og garantistillelse et grundigt tjek. Her har vist sig en række konkrete og praktiske dilemmaer, hvor uafklarede spørgsmål kan være til gene for advokaterne. Det søger vi løst i en arbejdsgruppe med rådsmedlem Jens Rostock-Jensen som formand.

Styrket retshjælp i forvaltningssager har været på Advokatrådets dagsorden siden Retssikkerhedsprogrammet fra 2009. Hvor store dele af programmet i dag, heldigvis, er gennemført eller i det mindste markeret over for myndigheder og andre, halter det efter vores opfattelse på dette punkt. Derfor sætter en arbejdsgruppe med rådsmedlem Henrik Høpner som formand nu specifikt fokus på dette vigtige område.

Generhvervelse af advokatbeskikkelsen, navnlig i frakendelsestilfælde, er der også god grund til at få underkastet nærmere analyse, og rådsmedlem Lars Lindhard kommer til at stå for dette.

Og sidst, men bestemt ikke mindst, vil en arbejdsgruppe under ledelse af rådsmedlem Søren Juul fortsætte overvejelserne vedrørende reglerne om offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser.

På det eksterne område er vi allerede langt ude af starthullerne for at varetage standens interesser bedst muligt over for regeringen og retsordførerne i Folketinget. Vi har tilsendt dem en “ønskeliste” over de emner, vi mener bør prioriteres:

·        En evaluering af domstolsreformen.
·        En forbedring af ordningerne med retshjælp og fri proces.
·        Ligestilling af parterne i straffesager.

Vi håber at kunne få en konstruktiv dialog med politikerne om disse emner. Det er nemlig afgørende for os, at alle interessenter, det være sig centraladministrationen, diverse myndigheder og styrelser samt Christiansborg ved og anerkender, at når Advokatrådet melder sig med ønsker eller kommentarer, så hviler de på et gennemovervejet og faktuelt rigtigt grundlag uden partipolitisk vinkling, alene båret af et ønske om at sikre, at vores lovgivning, hvis politiske indhold fastlægges i Folketinget, bliver konsistent med eksisterende lovgivning og udformet med respekt for grundlæggende retssikkerhedsmæssige hensyn.

På samme måde vil vi gerne styrke samspillet med medierne. Vi vil opprioritere vores interne organisering og parathed til at kunne kommentere nøgternt og sagligt på retspolitiske spørgsmål.

Hvis du undervejs i teksten er stødt på et emne, der interesserer dig, må du ikke tøve med at give din mening til kende! Tal med ’dit’ rådsmedlem, henvend dig til sekretariatet, skriv til Advokaten, eller ring til mig med input. Jo mere I alle bidrager med jo bedre.

Og som jeg indledte med at konstatere: Samlet set har vi utrolig meget at byde på – og vi vil gerne bruges!